Lobbyisme kan hindre nødvendig reform av mediestøtten

Gamle medier har sterkere påvirkningskraft overfor politikere enn de nye. Det kan forhindre en nødvendig utvikling av pressestøtten.

Norske avis­er sliter. De er i godt sel­skap. 2010-utgaven av den årlige til­stand­srap­porten for amerikanske nyhetsme­di­er anslår at 30 pros­ent av bud­sjet­tet til repor­tas­je­jour­nal­is­tikk har forsvun­net på tre år.

Annon­sekro­nene van­dr­er til inter­nett, med Google som den store vin­neren. Men Google har ikke redusert sam­fun­nets behov for kvalitet­sjour­nal­is­tikk. Inter­nasjon­alt vokser det fram en erk­jen­nelse av at offentlig støtte til jour­nal­is­tikk blir avgjørende for framti­dens mediestruktur.

I Norge sur­rer lob­by­is­tene alt rundt hon­ningkrukken. Det kan lett ende med ord­ninger som hin­dr­er innovasjon.

Sub­si­diepro­gram­mer er sår­bare for lobbyisme

Medi­estøt­teut­val­get som ble opp­nevnt i fjor høst, skal fore­ta en hel­hetlig vur­der­ing av press­es­tøt­ten og moms­fritaket. De økonomiske virkemi­d­lene over­for pressen ble utformet på 60-tal­let og er ikke vesentlig endret siden. Det norske mediebildet, der­i­mot, er totalt forandret.

Ett utviklingstrekk er at medi­er som kval­i­fis­er­er for press­es­tøtte og moms­fritak innholdsmes­sig skiller seg min­dre og min­dre fra medi­er som ikke gjør det. Et annet utviklingstrekk er at net­tavisene har tatt et døds­grep på papi­ravisene — uten selv å ha opp­nådd en lønn­somhet som kan finan­siere tunge jour­nal­is­tiske prosjekter.

Jour­nal­is­ter er kunnskap­spro­dusen­ter. Hov­ed­be­grun­nelsen for offentlig støtte til kunnskap­spro­duk­sjon er at de som frem­bringer ny kunnskap sjelden får hele gevin­sten. Denne markedssvik­ten kan løs­es ved at det offentlige selv tar ans­var for å organ­is­ere kunnskap­spro­duk­sjo­nen eller ved at det offentlige gir sub­si­di­er til pro­duk­sjon i pri­vat regi.

Det er fullt mulig å se for seg full­fi­nan­siert offentlig jour­nal­is­tikk — NRK er et promi­nent eksem­pel på det –, men det er neppe ønske­lig at dette blir den dominerende mod­ellen. Et sterkt innslag av pri­vate aktør­er sikr­er uavhengighet, gir dynamikk i markedet og disi­pliner­er pressen til å skrive om sak­er som opp­tar den jevne leser. Det taler for en videre­føring av dagens hov­edlin­je, som er å støtte pri­vate mediebedrifter.

Det skjer ikke nyetab­ler­ing i næringer med lav lønnsomhet

Erfaringer med sub­si­di­er til forskn­ing og utvikling vis­er at sub­si­diepro­gram­mer er sår­bare for lob­by­isme og har lett for å virke kon­serverende. Nye tek­nol­o­giske plat­tformer har få tals­menn, mens etablerte plat­tformer har bran­sje­foreninger, erfar­ing med støt­te­ord­nin­gene og ikke minst kon­tak­ter blant poli­tikere og i virkemid­de­lap­pa­ratet. Disse kon­tak­tene bruk­er de ikke til å fremme nyskapinger som truer deres egen stilling.

Da medi­estøt­teut­val­get hadde sin første, åpne høring, var utfal­l­et ganske forut­sig­bart. De som i dag mot­tar mest støtte, var minst vil­lige til å endre prin­sip­pene for fram­tidig støtte. Dette er tunge aktør­er med stor inn­fly­telse. Når teknolo­gien er i rask endring, kan dessuten virkemid­de­lap­pa­ratet selv ha prob­le­mer med å henge med på utviklingen.

Slik “insti­tusjonell treghet” kom­bin­ert med lob­by­isme har vært brukt som fork­lar­ing på at Norsk Data var den største mot­tak­eren av offentlige forskn­ingssub­si­di­er i årene fram mot konkursen. Kan­skje er papi­ravisene vår tids inte­gr­erte datamaskiner?

Lob­byprob­lemet forsterkes av at eiere av gam­le teknologi­plat­tformer har spe­sielt mye å tjene på å investere i påvirkn­ing. Det skjer ikke nyetab­ler­ing i næringer med lav lønn­somhet. Dermed kom­mer hele gevin­sten av det bedriftene opp­når ved lob­by­isme dem selv til gode. I nye og dynamiske næringer, der­i­mot, må eksis­terende bedrifter dele eventuelle gevin­ster med dem som strøm­mer til. I til­legg har poli­tikere en hang til å ville red­de truede arbei­d­splass­er og gam­le flag­gskip, heller enn å gi gode ram­mevilkår for nyetab­leringer og innovasjon.

Pres­set fra køen av lob­by­is­ter krev­er at medi­estøt­teut­val­get har en prin­sip­iell tilnærm­ing til hvor markedssvik­ten i mediebran­sjen lig­ger. Ellers kan utval­get lett bli forledet til å forsinke et tek­nol­o­giskift ist­e­den­for å bidra til økt pro­duk­sjon av jour­nal­is­tikk. Framti­dens press­es­tøtte bør ikke legge begren­sninger på sal­gs­form, utgivelses­frekvens eller bruk av inter­nett fram­for papir.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 11. mai 2010.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Gam­le medi­er er også nye medier!

  Pro­fes­sor Jar­le Møen er bekym­ret for at den statlige mediepoli­tikken ikke skal være fremtid­sret­tet. Det er en bekym­ring bran­sjen del­er. Det er ikke slik som Møen lat­er til å tro, at bran­sjen er opp­tatt av å sørge for at den støt­ten som finnes må være uløselig knyt­tet til papir som distribusjonsform. 

  Det er heller ikke slik at avis­bran­sjen er avhengig av stat­en for å over­leve, slik debat­ten av og til kan gi inntrykk av. Avis­bran­sjen omset­ter for ca 15 mil­liarder kr; den direk­te press­es­tøt­ten er i år til sam­men­lign­ing 273 mil­lion­er. Det vik­tig­ste med denne støt­ten har vært å bidra til at markedet alene ikke skal bestemme at avis­er som etter­spør­res i leser­markedet ikke over­lever, for­di de ikke opp­når tilstrekke­lige inntek­ter i annon­se­markedet. Mva-fritaket, som innebær­er et teo­retisk proveny­tap for stat­en på 1,5 mil­liarder kr, kom­mer leserne til gode gjen­nom lavere pris, avisene til gode gjen­nom høyere salg og sam­fun­net til gode gjen­nom at borg­erne er bedre ori­en­tert om sam­fun­net. Prak­tisk talt hele Europa har enten fritak eller svært lave mva-satser for salg av avis­er, for­di man anerk­jen­ner avisenes betyd­ning i demokratiet. 

  Møen peker på et sen­tralt utviklingstrekk, at annon­sekro­ner på nett i stadig større grad til­fall­er aktør­er uten et pub­li­sis­tisk ståst­ed. De som daglig frem­bringer orig­i­nal sam­funnskri­tisk jour­nal­is­tikk, og i svært stor grad er det fremde­les avisene, sam­men med NRK, som gjør denne jobben, har ennå ikke fått på plass en robust finan­sier­ingsmod­ell på nett. For pro­duk­sjon av tradis­jonelle nyheter har ikke net­tet endret bildet i samme grad som for dis­tribusjon, mediekon­sum og annon­ser­ing. Dette gjør at statens mediepoli­tikk stilles over­for en utfor­dring. Det blir stadig tyn­gre å finan­siere frem­bringelsen av den type jour­nal­is­tikk som statens mediepoli­tikk er innret­tet på å støtte, jour­nal­is­tikk som er avgjørende vik­tig for sam­fun­net. Sam­tidig svekker utviklin­gen avisenes muligheter til å få betalt for slik jour­nal­is­tikk. Det er der­for nød­vendig, slik Møen også påpeker, at stat­en leg­ger til rette for at de aktørene som har som en sen­tral del av sin virk­somhet­sidé å frem­bringe slikt innhold gis mulighet til selv å få på plass en trans­for­masjon fra en i hov­ed­sak papir­basert til en i hov­ed­sak elek­tro­n­isk basert forretningsmodell. 

  Gam­le medi­er er også nye medi­er. De aller fleste net­tavisene i Norge er oppret­tet av og eiet av mediehus med utspring i tradis­jonelle papi­ravis­er. For å sikre at sam­funnsvik­tig jour­nal­is­tikk ikke forvit­r­er er det avgjørende vik­tig at eksis­terende redak­sjonelle miljøer, i all hov­ed­sak avisredak­sjon­er, over­lever de endrin­gene vi nå opplever. Det er jo ikke slik at der­som en avis med tilhørende net­tavis går inn, så står det klar en ny og bedre aktør. Store redak­sjon­er er dyre, og eventuelle nye heldig­i­tale aktør­er vil i de aller fleste til­feller ikke ha mulighet til å finan­siere annet enn en sym­bol­sk redak­sjon med de inntek­ter som i dag kan opp­nås på net­tet for pub­li­sis­tisk virk­somhet. For å ivare­ta sam­funnskri­tisk jour­nal­is­tikk er det ingen vei utenom å bidra til at dagens avisredak­sjon­er over­lever trans­for­masjo­nen. Møens sam­men­lign­ing av avisene med Norsk Datas (ND) stor­mask­in­er bry­ter sam­men på et avgjørende punkt: avisene tvi­hold­er ikke på papir slik ND tvi­holdt på stor­mask­in­er da pc’ene kom. Tvert i mot har avisene vært i første rekke med å ta ny teknolo­gi i bruk. Utfor­drin­gen er som nevnt muligheten til å få betalt for innhold­et som produseres. 

  Det ville være inter­es­sant å se Møen doku­mentere at ”medi­er som kval­i­fis­er­er for press­es­tøtte og moms­fritak skiller seg min­dre og min­dre fra medi­er som ikke gjør det.” Alle under­søkelser jeg kjen­ner til avkrefter dette. Det som er kjer­nen i begrun­nelsen for presstøt­ten og mva-fritaket, avisenes nyhets­formidling, kom­men­tar- og debat­t­funksjon, står minst like sterkt i dag som før. Kan­skje det sik­tes til at et fåtall av lan­dets ca 220 avis­er (hvo­rav 74 er såkalte dagsavis­er) har mag­a­sin­er i hel­gene? Dette betyr selvsagt ikke at disse avisene opphør­er å være avis­er. De bringer like mye tradis­jonell avisjour­nal­is­tikk som før – om ikke mer. 

  MBL kom­mer ikke til bidra til å ”forsinke et tek­nol­o­giskift ist­e­den­for å bidra til økt pro­duk­sjon av jour­nal­is­tikk.” Her har MBL og Møen felles interesser. 

  Bjørn Wist­ed, fagsjef for næringspoli­tikk i Mediebedriftenes Lands­foren­ing (MBL)

til toppen