Demokratifag i skolen: Retten til å delta — og til å bli hørt

Utredningen "Ungdom, makt og medvirkning" belyser viktige problemstillinger knyttet til demokratiopplæringen i skolen. Nytt demokratifag i grunnskolen og obligatoriske skolevalg på videregående skole er blant tiltakene som foreslås.

Ung­dom­mens demokrat­i­fo­rum lanserte ideen om en egen mak­tutred­ning om ung­dom i 2001. Forumet ble oppret­tet av Barne- og fam­i­liede­parte­mentet i 1998 for å gi inn­spill til hva myn­dighetene kunne gjøre for å styrke barn og ung­doms inn­fly­telse i sam­funnslivet. I 2010 opp­nevnte reg­jerin­gen et utvalg for vur­derin­gen av unges makt og delt­agelse, og 15. desem­ber 2011 la utval­get frem sin utred­ning for Barne‑, likestill­ings- og inkluderingsdepartementet. 

Grup­pen har vært ledet av Trond-Vig­go Torg­ersen og har blant annet bestått av ung­dom fra 16 år og oppover, med bak­grunn både fra friv­il­lige organ­isas­jon­er og mer uor­gan­is­erte fritidsaktiviteter.

Trond-Vig­go Torg­ersen ved pre­sen­tasjo­nen av utred­nin­gen 13. desem­ber 2011 (foto: BLD)


Utval­get bel­yser syv prob­lem­still­inger: skolens demokra­tiop­p­drag, organ­isas­jon­skanalen, myn­dighetsini­tierte ord­ninger for med­virn­ing, val­gkanalen, dig­i­talt med­borg­er­skap, per­son­vern i nye medi­er og unge under offentlig omsorg. For hvert kapit­tel redegjøres det for vur­deringer og tiltak utval­get går inn for på disse områdene. 

Utred­nin­gen fokuser­er på makt i to betyd­ninger; inn­fly­telse og med­virkn­ing i poli­tikk og sam­funnsliv, men også makt over eget liv. I det første til­fel­let dreier det seg om mulighet til å delta i poli­tiske pros­ess­er og at denne delt­agelsen, for eksem­pel i elevråd eller ung­dom­sråd, skal kunne ha en betydning.

Makt over eget liv han­dler om hvor­dan nye medi­er utfor­dr­er unges per­son­vern og situ­asjo­nen til unge som av ulike grun­ner er under offentlig omsorg.

Skolens demokratiske samfunnsmandat

Noe av det som vek­t­legges i utred­nin­gen er at selv om elever i norsk skole kan mye om demokrati, er det utfor­dringer knyt­tet til i hvilken grad skolen opp­fyller sitt sam­funns­man­dat om å bidra til å bygge opp demokratisk med­borg­er­skap. Med­borg­er­skaps­be­grepet har både en delt­agelses­di­men­sjon og en poli­tisk dimensjon.

Utval­get under­strek­er også at ung­dom ikke bare bør lære om sin fram­tidi­ge rolle som sam­funns­borg­ere, men også betrak­tes som demokratiske aktør­er i sin ung­dom­stid, alt­så at de er vik­tige med­borg­ere her og nå (s. 38).

Utval­get fores­lår tiltak som skal gi alle like muligheter til å delta og til å bli hørt. Ret­ten til å velge ikke å delta under­strekes også. At ung­dom skal bli hørt er noe også barne­m­i­nis­ter Audun Lys­bakken er opp­tatt av:

– Ung­dom skal ha makt til å påvirke sam­fun­net. Jeg vil at ung­dom sikres inn­fly­telse i sak­er som påvirk­er deres liv, sier SV-stat­srå­den i en kom­men­tar om utred­nin­gen til Bergens Tidende.

Til tross for at den norske skolen har fått et demokratisk sam­funns­man­dat gjen­nom opplæringsloven, man­gler lære­pla­nen klare ret­ningslin­jer eller fag­plan­er for hvor­dan dette man­datet skal kunne realiseres.

I utred­nin­gen vis­es det til et notat skrevet av Jan­icke Hel­dal Stray på fore­spørsel fra utval­get. I notatet under­strekes det at demokratiun­dervis­ning må omfat­te læring om, for og gjen­nom demokrati:

Opplæring om demokrati er det de fleste forbinder med demokratiun­dervis­ning, dvs. under­vis­ning om demokrati­ets his­to­rie, om valg og andre insti­tusjonelle ord­ninger og om hvor­dan poli­tiske pros­ess­er foregår. Opplæring for demokrati han­dler blant annet om å stim­ulere elevene til kri­tisk tenkn­ing, å lære dem å under­søke prob­lem­still­inger fra flere sider samt å kunne skille mel­lom fak­ta og vur­deringer. Opplæring gjen­nom demokratisk prak­sis han­dler om den forståelsen elever får av demokrati gjen­nom å være deltak­ende selv. Det er noe annet å oppleve å tilhøre et fler­tall enn å lære om fler­tall­savgjørelser som demokratisk prin­sipp. Det er også noe annet å velge noen til å rep­re­sen­tere en, eller å selv bli val­gt som klassens rep­re­sen­tant, enn å lære om det rep­re­sen­ta­tive demokrati­ets grunnlogikk. Det prak­sise­le­mentet det snakkes om i denne sam­men­hen­gen rep­re­sen­ter­er alt­så noe mer enn indi­vidu­ell med­virkn­ing. (s. 28)

Utval­get fores­lår flere tiltak for å styrke demokra­tiop­plærin­gen i skolen på to ulike områder; demokrati som kunnskap­som­råde i skolen, dvs. elevenes kunnskaps- og fer­dighet­snivå, og demokratisk delt­agelse i skolen med muligheter til med­virkn­ing og betyd­nin­gen av elevdemokrati­et. Utval­get finner at det har vært lite opp­merk­somhet om læring for demokratisk delt­agelse og læring gjen­nom å prak­tis­ere demokratisk delt­agelse. Opplæring om demokrati i skolen dreier seg oftest om å få kunnskap om hvor­dan poli­tiske pros­ess­er fungerer. 

Nytt demokratifag i grunnskolen — hva skal det inneholde?

Utval­get fores­lår blant annet å intro­dusere et nytt demokrat­ifag i skolen. Det støt­ter Kunnskaps­de­parte­mentets forslag om å fjerne faget elevråd­sar­beid grun­net fagets uklare sta­tus. I utred­nin­gen legges det sam­tidig til grunn at å fjerne dette faget kun er et skritt i rik­tig ret­ning der­som det sam­tidig inn­føres et nytt, bredt demokrat­ifag for grunnskolen.

Hva skal så dette nye faget inneholde? Utval­get hen­vis­er til faget «cit­i­zen­ship» som ble imple­mentert i Eng­land i 2002, der læring gjen­nom prak­tisk erfar­ing står sen­tralt. Faget har noen eksplisitte mål. Først og fremst skal elevene lære hvor­dan de helt konkret kan han­dle og påvirke beslut­ning­spros­ess­er. For å få dette til under­strek­er utval­get at det er vik­tig at skolen trekker inn organ­isas­jon­er, folke­val­gte og andre aktør­er i demokratiun­dervis­nin­gen. Mer kjennskap til lokalpoli­tikere kan mobilis­ere ung­dom til delt­agelse i sine lokalsamfunn. 

Det nye demokrat­ifaget må i til­legg inklud­ere de unges are­na i under­vis­nin­gen og lære om bruk av sosiale medi­er som delt­agelses- og påvirkningskanal.

For å få til et slikt nytt demokrat­ifag, er det vik­tig å tilret­te­legge for at lær­erne får den kom­petansen de trenger slik at de føler seg trygge på tiltak­ene og aktivitetene de er med å gjen­nom­føre. Behovet for mer forskn­ing om demokratiun­dervis­ning i norsk skole under­strekes, og inn­førin­gen av et nytt demokrat­ifag må følges nøye over tid. 

Obligatoriske skolevalg i videregående skole

En unik mulighet til å stud­ere demokrati i prak­sis på norske skol­er er skol­e­val­gene. Skol­e­valg kan betrak­tes som et stort under­vis­ning­sop­p­legg som leg­ger til rette for at elevene skal kunne tileg­ne seg poli­tiske kunnskaper og fer­digheter. Skol­e­val­gene arran­geres hvert val­går på de fleste videregående skol­er i lan­det og admin­istr­eres av Norsk sam­funnsviten­skapelig datatjeneste.

Fra skolenes side blir det lagt mye tid ned i for­bere­delsen av val­get, og under­vis­nin­gen preges av dette.

Utval­get går inn for oblig­a­toriske skol­e­valg i videregående skole og at det bør tilret­te­legges for friv­il­lig skol­e­valg i ung­domsskolen. Dette for å sikre at alle første­gangsvel­gere får mulighet til å stemme ved skol­e­valg minst én gang før de kan stemme ved ordinære valg. Videre under­strekes at forskn­ing er nød­vendig for å finne ut mer om hvor­dan sko­lene arbei­der med arrange­mentet, hva som motiver­er elevene for delt­agelse og hva de opplever at de får ut av det. 

Tidligere Vox Pub­li­ca-artik­ler om demokra­tiop­plæring har tatt for seg skol­e­val­gene med utgangspunkt i for­bere­delsene skolen gjør i forkant av dem. Min egen foreløpige obser­vasjon er at det vari­er­er mye fra skole til skole hvor­dan val­gene arran­geres og hvor mye tid som brukes i under­vis­nin­gen til å for­berede elevene. Disse for­bere­delsene er vik­tige for hvor­dan elevene opplever skol­e­val­get (resul­tater fra dyb­dein­ter­vju med elever i første klasse på videregående). 

Der­som skol­e­valg skal gjøres oblig­a­torisk for alle videregående skol­er og anbe­fales tilret­te­lagt i ung­domsskolen, er under­vis­nin­gen i forkant for å for­berede elevene vesentlig. Blant skolens for­bere­delser er blant annet valgtorg/skoledebatt og klasseromsundervisning.

Valgtorg/skoledebatt

Etter at de plan­lagte skolede­bat­tene ble avlyst og val­gtorg gjen­nom­ført som alter­na­tiv for­bere­delse til skol­e­val­get argu­menter­er jeg i artikke­len Val­gfor­bere­delser og demokratisk opp­dragelse etter 22. juli for at val­gtorg ist­e­den­for skolede­batt kan senke terske­len for unge til å ta kon­takt med poli­tikere og gjøre poli­tikk mer rel­e­vant. Elever opplever det som pos­i­tivt å kunne stille spørsmål til poli­tik­erne og slik snakke om tema de er opp­tatt av og inter­esser­er seg for. Ung­dom er ikke en homogen gruppe, men har som andre alder­s­grup­per et vidt inter­esse­felt, og dette hen­synet ivare­tas gjerne i større grad under valgtorgene. 

En av de store utfor­drin­gene med skolede­bat­tene er sak­lighet­snivået, og det har vært argu­mentert for både fra poli­tikere og elever at man på sikt burde vur­dere om skolede­bat­tene er den rette måten å moti­vere ung­dom­mer til å stemme på, etter­som debat­ten ofte kan bli user­iøs og oppleves lite relevant. 

Son­dre Båt­strand skriv­er i Vox Pub­li­ca at det ikke er til å legge skjul på at skolede­bat­tene har et frynsete ryk­te og vis­er til at «hers­keteknikker, lat­terlig­gjøring og andre skitne knep er kjente ingre­di­enser i skolede­bat­ter». Noen skol­er har tidligere hatt gode erfaringer med en kom­bi­nasjon av skolede­batt og val­gtorg. Årets val­gtorg kan bidra til dette ved å gi varige endringer i skolens val­gfor­bere­delser gjen­nom å legge større vekt på at skol­e­val­gde­bat­ten skal være ryd­dig og saklig.

Utval­get går inn for at ord­nin­gen med val­gtorg videre­føres, og gjerne i kom­bi­nasjon med debatt.

Klasseromsundervisning

Det er store vari­asjon­er i hva slags under­vis­ning elevene har i klassen i forbindelse med skol­e­val­get. For eksem­pel opp­gir elever på stud­iespe­sialis­erende oftere å ha gått gjen­nom hva de ulike par­tiene står for og hvor­dan sys­temet fun­ger­er, enn elever på yrkesfaglige utdan­ning­spro­gram og andre pro­gram som musikk, dans og dra­ma. Dette har sam­men­heng med at sam­funnsfag ikke blir under­vist før i VG2 på disse utdan­ning­spro­grammene. Noen av elevene forteller i stedet om diskusjon­er i klassen der de har argu­mentert for og mot innen­for et bestemt tema. Det har vært fokusert på å stå for det en selv men­er og at val­get han­dler om hva en selv står for og ikke andre. Det er også elever som forteller at de ikke har hatt noen for­bere­delser til skol­e­val­get — verken i klassen eller valgtorg.

Det ser ut til at for­bere­delsene elevene er med på i forkant av skol­e­val­get har noe å si for hvor­dan elevene opplever skol­e­val­get. Dette er blant annet knyt­tet til rap­portert utbytte for eksem­pel i form av den prak­tiske under­vis­ning om hvor­dan det er å gå og stemme.

Om skol­e­val­get gis økt ans­var for demokra­tiop­plærin­gen i skolen, er elevenes opplevelse av skol­e­val­get kjernepunk­ter å vek­t­legge i videre forskn­ing. Et nytt demokrat­ifag på grunnskolen kan legge fun­da­mentet for en tyn­gre sats­ing på skolens demokratiske sam­funns­man­dat. Diskusjo­nen om fagets innhold må imi­dler­tid ta utgangspunkt i bal­ansen mel­lom demokrati som kunnskap­som­råde i skolen og demokratisk delt­agelse i skolen.

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen