Politisk løgndetektor

Dani­el Rees i nett­ste­det Hol­der de ord har fått en gull­kan­tet reklame­av­ta­le for å sjek­ke om poli­ti­ker­ne hol­der det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et for­enk­let bil­de av politikken.

 

Uriktig publisering

Mel­ding fra redak­sjo­nen: På grunn av en intern mis­for­stå­el­se ble en artik­kel pub­li­sert her før det redak­sjo­nel­le arbei­det med den var avslut­tet. Vi bekla­ger dette!