Nyhetsbrev fra Vox Publica: Muhammed-tegningene ti år etter

Fredsprisvinner Shirin Ebadi mener karikaturene aldri burde vært publisert. Vebjørn Selbekk og Anine Kierulf svarer.

Siden sist har vi lan­sert en ny blogg: Under tit­te­len Poli­tis­ke bil­der vil Jens E. Kjeld­sen, Eirik Vatn­øy og Mag­nus Hoem Iver­sen jevn­lig ta for seg foto­gra­fi­er av nors­ke poli­ti­ke­re eller poli­tis­ke feno­me­ner – inter­es­san­te, tanke­vek­ken­de, mor­som­me bil­der som lærer oss noe om poli­tikk, reto­rikk, medi­er og bil­der. Hvert bil­de led­sa­ges av en kort kom­men­tar. Først ut er VGs mar­ke­ring av ett­års­da­gen for H‑Frp-regje­rin­gen: Erna og Siv byg­ger lan­det – og spi­ser kake.

Nye artik­ler
Kari­ka­tu­rer, mino­ri­te­ter og ytrings­fri­he­tens gren­ser
Freds­pris­vin­ner Shi­rin Eba­di syn­ger ut om kvinne­un­der­tryk­kel­se i islams­ke land, om «ydmy­kel­se» av unge mus­li­mer i Ves­ten – og om hvor­for hun var sterkt imot Jyl­lands-Pos­tens Muham­med-kari­ka­tu­rer. Av Eli­se Kru­se

Sel­bekk: En men­neske­rett å kun­ne angri­pe reli­giø­se dog­mer
Fritt Ord-pris­vin­ner Vebjørn Sel­bekk rea­ge­rer sterkt på Shi­rin Eba­dis utta­lel­ser om ytrings­fri­he­ten og Muham­med-kari­ka­tu­re­ne. Fors­ker Ani­ne Kier­ulf mener freds­pris­vin­ne­ren tar feil. Av Eli­se Kru­se

Opp­gjør med høyre­eks­tremt stem­pel på Ukrai­nas revo­lu­sjon
Høyre­eks­tre­me grup­per had­de langt mind­re inn­fly­tel­se på revo­lu­sjo­nen i Ukrai­na enn man­ge har fryk­tet, kon­klu­de­rer en stu­die basert på felt­ar­beid i Kiev. Den nors­ke medie­dek­nin­gen var man­gel­full. Av Harald Chris­ti­an Hoff

Hvor ble det av lisens­de­bat­ten, Frp?
To år etter at Frem­skritts­par­ti­et gikk til valg på å fjer­ne NRK-lisen­sen har vi fort­satt lisens – og kna­pt noen lisens­de­batt. Av Regi­ne Olsen-Hagen

Poli­tisk PR
Dik­te­ren om jour­na­lis­ten
Jan Erik Vold om sin far, og hans jour­na­lis­tiske kamp mot nazis­men. Av Mag­nus Hoem Iver­sen

Ny serie om medie­vi­ten­skap og reto­rikk
Podkast-inter­vju­er med gjeste­fore­le­se­re ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap. Av Mag­nus Hoem Iver­sen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen