Nyhetsbrev fra Vox Publica: Muhammed-tegningene ti år etter

Fredsprisvinner Shirin Ebadi mener karikaturene aldri burde vært publisert. Vebjørn Selbekk og Anine Kierulf svarer.

Siden sist har vi lansert en ny blogg: Under tit­te­len Poli­tiske bilder vil Jens E. Kjeld­sen, Eirik Vat­nøy og Mag­nus Hoem Iversen jevn­lig ta for seg fotografi­er av norske poli­tikere eller poli­tiske fenomen­er – inter­es­sante, tankevekkende, mor­somme bilder som lær­er oss noe om poli­tikk, retorikk, medi­er og bilder. Hvert bilde led­sages av en kort kom­men­tar. Først ut er VGs mark­er­ing av ettårs­da­gen for H‑Frp-reg­jerin­gen: Erna og Siv byg­ger lan­det – og spis­er kake.

Nye artik­ler
Karika­tur­er, minoriteter og ytrings­fri­hetens grenser
Fred­sprisvin­ner Shirin Eba­di syn­ger ut om kvin­ne­un­dertrykkelse i islamske land, om «ydmykelse» av unge mus­limer i Vesten – og om hvor­for hun var sterkt imot Jyl­lands-Postens Muhammed-karika­tur­er. Av Elise Kruse

Sel­bekk: En men­neskerett å kunne angripe religiøse dogmer
Fritt Ord-prisvin­ner Veb­jørn Sel­bekk rea­ger­er sterkt på Shirin Ebadis uttalelser om ytrings­fri­heten og Muhammed-karika­turene. Forsker Anine Kierulf men­er fred­sprisvin­neren tar feil. Av Elise Kruse

Oppgjør med høyreek­stremt stem­pel på Ukrainas revolusjon
Høyreek­streme grup­per hadde langt min­dre inn­fly­telse på rev­o­lusjo­nen i Ukraina enn mange har fryk­tet, kon­klud­er­er en studie basert på feltar­beid i Kiev. Den norske mediedeknin­gen var man­gel­full. Av Har­ald Chris­t­ian Hoff

Hvor ble det av lisens­de­bat­ten, Frp?
To år etter at Frem­skrittspar­ti­et gikk til valg på å fjerne NRK-lisensen har vi fort­satt lisens – og knapt noen lisens­de­batt. Av Regine Olsen-Hagen

Poli­tisk PR
Dik­teren om journalisten
Jan Erik Vold om sin far, og hans jour­na­lis­tiske kamp mot nazis­men. Av Mag­nus Hoem Iversen

Ny serie om medieviten­skap og retorikk
Pod­kast-inter­vjuer med gjeste­fore­le­sere ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap. Av Mag­nus Hoem Iversen

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen