Ti år, ti av de beste sakene

Vox Publica er ti år. Her er én favorittartikkel fra hvert år.

Siden star­ten i novem­ber 2006 har vi pub­li­sert over 1100 artik­ler og blogg­inn­legg i Vox Pub­li­ca. Noen av sake­ne var dags­ak­tu­el­le, and­re had­de leng­re leve­tid.

Med det­te sub­jek­ti­ve utval­get øns­ker jeg å frem­heve ti av mine favo­ritt­ar­tik­ler. Jeg har lagt vekt på saker som av uli­ke grun­ner er aktu­el­le også i 2016. Alt vi har pub­li­sert fra dag én fin­ner du i arki­vet).

2006: Objektivitet mot terror

Et inter­vju med den frans­ke medie­fors­ke­ren Dani­el Dayan om hvor­dan demo­kra­ti­er kan vin­ne over ter­ro­ris­men.

2007: Opprøret mot elitene

En kom­men­tar fra Mina Hau­ge Nær­land om nett­de­bat­te­nes demo­kra­tis­ke poten­si­al – basert på erfa­rin­ger fra Dagbladet.no.

2008: Akademikerne må ta ansvar på Wikipedia

Vi brak­te i 2008 en serie inter­vju­er med fors­ke­re om deres for­hold til Wiki­pe­dia. Den­ne artik­ke­len opp­sum­me­rer fun­ne­ne.

Vox Publica ti år. (illustrasjon: Håvard Legreid)

Vox Pub­li­ca jubi­le­rer. (illust­ra­sjon: Håvard Legreid)

2009: Islamistfrykt i redaksjonslokalene?

Tre år etter stri­den om Jyl­lands-Pos­tens Muham­med-kari­ka­tu­rer laget vi en under­sø­kel­se blant nors­ke redak­tø­rer. Et stort fler­tall men­te at det etter kari­ka­tur­stri­den var blitt vans­ke­li­ge­re å kri­ti­se­re reli­gion i Nor­ge.

2010: Charta 08 i norsk oversettelse

Til­de­lin­gen av Nobels freds­pris til Lia Xia­o­bo i 2010 sat­te søke­ly­set på for­hol­de­ne for oppo­si­sjo­nel­le i Kina. Vi pub­li­ser­te demo­kra­ti­ma­ni­fes­tet Char­ta 08, som Liu Xia­o­bo var en av for­fat­ter­ne av, over­satt til norsk av Michael Kuli­a­ni. Lia Xia­o­bo sit­ter fort­satt i feng­sel i Kina, og har ennå ikke kun­net mot­ta freds­pri­sen.

Vox Pub­li­ca ti år
Les også: – Vi risi­ke­rer å bli dum­me­re. Inter­vju med Jostein Grips­rud om sosia­le medi­er, tids­skrift og offent­lig­het.

2011: Demokrati må læres: om politisk oppdragelse i skolen

I måne­de­ne etter ter­ror­an­gre­pet i Oslo og på Utøya foku­ser­te vi bl.a. på ung­dom og demo­kra­ti. Fors­ker Julie Ane Øde­gaard skrev fle­re artik­ler om emnet, blant dem den­ne bak­grunns­ar­tik­ke­len om demo­kra­tisk med­bor­ger­skap og poli­tisk opp­dra­gel­se i sko­len.

2012: Presseetikk i terrorens tid

«Hvil­ke gren­ser bør pres­sen set­te for sin beskri­vel­se av vir­ke­lig­he­ten når den­ne er skrem­men­de og belas­ten­de for man­ge? Hvor mye kan pres­sen for­tie før dek­nin­gen blir falsk og løgn­ak­tig og pres­sen der­med svik­ter sin for­plik­tel­se til å bedri­ve sann­fer­dig for­mid­ling?» I en ana­ly­tisk kom­men­tar­ar­tik­kel stil­te Ter­je Angelshaug noen av de vans­ke­li­ge spørs­må­le­ne om ter­ror­dek­ning, medi­er og demo­kra­ti etter 22. juli.

2013: Når databaserte nyheter blir partiske

I dag kan man kna­pt lese om medie­nes frem­tid uten at bru­ken av algo­rit­mer tas opp. Medie­fors­ker Nick Diakopou­los var i den­ne artik­ke­len tid­lig ute med å adva­re mot hvor­dan algo­ritme­ba­ser­te nyhe­ter ska­per nye skjev­he­ter i dek­nin­gen som kan være minst like pro­ble­ma­tis­ke som ved «manu­elt» pro­du­ser­te nyhe­ter.

2014: Er det håp for personvernet i IT-alderen?

Digi­ta­li­se­rin­gen har ført med seg uan­te mulig­he­ter til over­våk­ning, der over­vå­ker­ne kan være både små og sto­re «brød­re». For­fat­ter Eirik Newth ga i den­ne ana­ly­tis­ke kom­men­ta­ren en sta­tus­rap­port post-Snow­den.

2015: Mediene og Facebook: «It’s complicated»

Face­bo­ok har på et tiår avan­sert fra platt­form for kom­mu­ni­ka­sjon med ven­ner (og «ven­ner») til glo­bal medie­gi­gant som knab­ber annonse­inn­tek­te­ne fra de gam­le medie­ne. I tre grun­di­ge artik­ler tok Ame­dia-direk­tør Pål Ned­re­got­ten for seg myter og vir­ke­lig­het i for­hol­det mel­lom Face­bo­ok og medie­ne.

Mediene og Facebook. En av Håvard Legreids illustrasjoner til artikkelserien.

Medie­ne og Face­bo­ok. En av Håvard Legreids illust­ra­sjo­ner til artik­kel­se­ri­en.

2016: «Jeg tåler ikke dritt fra noen»

I år har «skam­løse jen­ter» blitt et begrep – unge kvin­ner med mino­ri­tets­bak­grunn som tros­ser press og kri­tikk og mar­ke­rer seg i offent­lig­he­ten. Nancy Herz skrev først om de skam­løse jen­te­ne, og Kris­ti­an Mei­sing­set inter­vju­et hen­ne for Vox Pub­li­ca.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen