Ukens medienyheter: Makt, konkurranse og avisbransjen

Resett-redaktør får ikke bli med i Norsk Redaktørforening, Murdoch og Zuckerbergs maktposisjoner stimulerer motstand, lesertallet for papiraviser daler ytterligere og TV 2 har signert ny allmennkringkaster-avtale. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Stadig flere kan få bredbånd via fiber

Nkoms dekn­ing­sun­der­søkelse for 2018 vis­er at stadig flere har tilbud om bred­bånd via fiber. Sett under ett har nå 59 pros­ent av norske hus­stander mulighet til å teg­ne et fib­er­abon­nement. Det er 180 000 flere hus­stander enn i 2017. Men det er likev­el store forskjeller mel­lom by og land når det gjelder tilbud. Mens 98 pros­ent i tet­tbygde strøk har mulighet for å få bred­bånd med minst 30 Mbit/s, er tilsvarende tall for spredt­bygde strøk 49 prosent.

LES MER HOS NKOM (26/09/2018)

Britiske aviser vil ha Facebook- og Google-avgift

Britiske avis­er krev­er at Face­book og Google skal betale en avgift som skal brukes til å finan­siere jour­nal­is­tikk. De men­er også at Face­book og Google må gjøres ans­varlige for innhold­et som pub­lis­eres på plat­tformene deres. Avisene fores­lår i til­legg at det gis skat­te­fordel­er ved invester­ing i under­søk­ende jour­nal­is­tikk. Utspil­lene kom­mer som et svar på den britiske reg­jerin­gens utred­ning av framti­den for britisk mediein­dus­tri. Som i Norge har avisene i Storbri­tan­nia mis­tet store del­er av inntek­tene sine de siste årene. 

LES MER HOS GUARDIAN (26/09/2018)

Lokalavisene leses fortsatt på papir

Selv om mange avis­er har sat­set dig­i­talt, er papirut­gaven fort­satt svært vik­tig – både for lesere og avis­er. Vek­sten i dig­i­tale abon­nementer har ofte dreid seg om såkalte kom­plet­tabon­nement, hvor leseren får både papi­ravis og dig­i­tal til­gang, gjerne ved at papirabon­nementet automa­tisk gir til­gang til net­tut­gaven. Hele 68 pros­ent av avisenes totalop­plag (nett og papir) er papir­basert. For min­dre lokalavis­er er tal­let enda høyere: 89 pros­ent. Dermed er planene om store kutt i pos­tombærin­gen en svært alvorlig sak for disse avisene. Dette han­dler ikke bare om lesere som fore­trekker papir, men også om at annonse- og abon­nementsin­ntek­ter fra papirut­gaven fort­satt spiller en vik­tig rolle for avisenes økonomi. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (26/09/2018)

Fortsatt trøbbel for mediemåling

Den nye mediepor­tal­en hos Kan­tar TNS, som skal gi alle daglige bruk­er­tall for avis­er og nettst­ed­er, har fort­satt prob­le­mer, og svik­tet under Mediebedriftenes Lands­foren­ings pre­sen­tasjon av leser­tall i går. Por­tal­en skal erstat­te tidligere opp­legg og til­by bruk­er­tall som kom­biner­er inter­vju­da­ta og trafikkmålinger, for alle dig­i­tale enheter. Nytt opp­legg og nye tall skulle vært klare i mars i år, men ble forsin­ket, og por­tal­en innehold­er fort­satt bare 2017-tall. Leser­tal­lene som ble lagt fram i går (som PDF) man­glet resul­tater for net­tbrett. Mediebedriftene sier tålmodigheten nå beg­yn­ner å bli tynnslitt. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
DU FINNER DEN NYE PORTALEN HER (26/09/2018)

TV 2s millionkontrakt i havn

Etter flere måned­ers utset­telse, har TV 2 nå sign­ert avtal­en om kom­mer­siell all­mennkringkast­ing med Kul­tur­de­parte­mentet. Statens bidrag vil være inntil 135 mil­lion­er kro­ner per år. Avtal­en innebær­er blant annet at TV 2s hov­e­dredak­sjon for nyheter blir værende i Bergen, og den krev­er daglige nyhetssendinger og norskspråk­lig TV-innhold for barn og unge. Ifølge TV 2‑sjef Olav T. Sandnes skal kanalen oppbe­manne med ti nye still­inger i Bergen. Dis­cov­ery og MTG angriper avtal­en, og men­er den kan være et brudd på EØS-avtal­en. Avtal­en gjelder i fem år fra 1. jan­u­ar 2019. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
SE AVTALEN HOS KULTURDEPARTEMENTET (26/09/2018)

Hjemmet fortsatt største ukeblad

En fjerd­edel av Norges befolkn­ing (12 år+) leser et uke­blad eller mag­a­sin på papir daglig, vis­er de siste leser­tal­lene fra Kan­tar TNS. Uke­bladet Hjem­met er fort­satt størst, og har sam­men med flere andre blad­er hatt en liten økn­ing i leser­tal­lene, mens Se og Hør fort­satt mis­ter lesere. Teg­ne­seriebladet Pon­dus gjør det enda bedre enn Hjem­met, og har nå 468 000 lesere. Leser­tal­lene for uke­pressen er fort­satt basert på papir, og er dermed sam­men­lign­bare med tidligere tall. 

LES MER HOS MEDIER24
SE TALLENE HOS MBL (25/09/2018)

Ny regnemåte for avisenes opplags- og lesertall

Avisene pre­sen­ter­er nå opplags- og leser­tall hvert halvår, og for begge er meto­den endret. For opplagstal­lene ser hov­e­den­drin­gen ut til å være at det er åpnet for å ta med abon­nement med store rabat­ter. Tidligere kunne ikke abon­nement med mer enn 50 pros­ent rabatt telles med. Det er også gjort endringer for hvor­dan til­gang via bedriftsabon­nement telles. For­rige gang opplagsmålin­gen ble endret var i 2014, da også dig­i­tale abon­nement beg­y­nte å telle med, og en fikk opplagstall for kat­e­goriene papir, dig­i­talt og net­to total. For leser­tal­lene er endrin­gene større: Der net­tut­gavene ble målt med to ulike under­søkelser som ga to ulike tall – en inter­vjubasert og en som målte trafikk på nettst­e­dene – er disse meto­dene nå kom­bin­ert, og skal gi ett leser­tall som skal dekke både PC/Mac, net­tbrett og mobil. 

LES OM ENDRINGENE I OPPLAGBEREGNINGEN HER
LES MER OM DE NYE LESERTALLENE HER
LES OGSÅ HOS MEDIER24 (25/09/2018)

Fall i lesing av papiraviser, men ikke for Klassekampen

Mens meto­den for net­tavisenes leser­tall er helt endret, er de siste leser­tal­lene for papi­ravis­er fort­satt etter gam­mel lest. Dagens tall – som gjelder 12 måned­er – vis­er nedgang for lesing på papir på 7,7 pros­ent totalt. VGs papirut­gave fall­er mest, med 20 pros­ent. Av de 149 avisene som blir målt på papir, er det bare ti som har fått flere lesere, og den suverene vin­neren er Klassekam­p­en, som øker med 25 pros­ent. For net­tavisene er ikke tal­lene sam­men­lign­bare med tidligere målinger, men VG er fort­satt størst. 

LES MER HOS MEDIER24
LES ENDA MER HOS MEDIER24
DU FINNER ALLE TALLENE HER (25/09/2018)

Instagram-gründere trekker seg etter intern Facebook-strid

Grün­derne av bild­edel­ingst­jen­esten Insta­gram, Mike Krieger og Kevin Sys­trom, trekker seg fra sel­skapet, åtte år etter den første lanserin­gen. Insta­gram ble kjøpt av Face­book i 2012 for nærmere seks mil­liarder kro­ner. Ifølge nyhet­snettst­edet Bloomberg har grün­derne vært uenige med Face­book-sjef Mark Zucker­berg om Insta­grams videre utvikling, og Zucker­berg skal ha øns­ket stadig større kon­troll i den daglige driften. 

LES MER HOS NRK (25/09/2018)

Instra­gram-grün­dere trekker seg som følge av Zucker­bergs økende innflytelse.

NRKs nye nettserier engasjerer

Etter stor­suk­sessen Skam har NRK kom­met med flere dramapro­duk­sjon­er for ung­dom. Felles for nettse­riene Blank, Lov­leg og 17 er lave bud­sjet­ter og uer­farne skue­spillere, og alle benyt­ter en mod­erne forteller­måte ved å inklud­ere sosiale medi­er i formidlin­gen. Seer­tal­lene vis­er at også disse seriene engas­jer­er. Den første episo­den av 17 er sett 120 000 ganger i løpet av to uker. Til sam­men­lign­ing ble Skam sett 214 000 ganger i løpet av et helt år.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (25/09/2018)

TV-streiken over

Virke Pro­dusent­forenin­gen og Norsk film­for­bund er blitt enige, og streiken blant ansat­te i norske TV-dra­maserier er avs­lut­tet. Streiken han­dlet om et krav om min­stelønnssatser i dramapro­duk­sjon­er for TV — en ord­ning som er inn­ført for film­pro­duk­sjon­er. Partene er blitt enige om å starte en utred­ning om satser for min­stelønn som det skal forhan­dles om i 2019. 

LES MER HOS KAMPANJE (25/09/2018)

Store annonsebyråer kritiske til Facebook

Et av ver­dens største mediebyråer, GroupM, stiller spørsmål rundt Face­books annonse­da­ta. Face­book gir ikke fullt innsyn i hvor­dan sel­skapet måler annon­se­vis­ninger, og GroupM opp­for­dr­er nå alle til å stille kri­tiske spørsmål. Også Google har fått kri­tikk for man­glende innsyn. GroupM har der­for utviklet sitt eget kort­for­mat for reklame­filmer som kan fun­gere som et alter­na­tiv til Face­book og YouTube. Hen­sik­ten er å til­by annon­sørene en annon­se­form med garan­ti om at vis­ninger ikke skjer på uønskede nettsider, og med vis­nings­da­ta som kan kon­trolleres. 

LES MER HOS DIGIDAY (24/09/2018)

Resett-redaktør får ikke bli med i Norsk Redaktørforening

Et enstem­mig styre har avs­lått Helge Lurås’ søk­nad om medlem­skap i Norsk Redak­tør­foren­ing på grunn av Resetts gjen­tat­te brudd på Vær var­som-plakat­en. At Resett har tilbudt et inter­vjuob­jekt store penge­beløp for å stille til inter­vju og opp­for­dret til boikott av andre medi­er er også en del av begrun­nelsen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/09/2018)

Comcast inn på det europeiske TV-markedet

Etter en lengre bud­krig mel­lom Mur­doch-eide Fox og det amerikanske kabel-TV- og bred­bånd­sel­skapet Com­cast, er Com­cast ny eier av 61 pros­ent av det europeiske TV-sel­skapet Sky. Rupert Mur­doch har i flere år øns­ket å kjøpe seg opp fra 39 til 100 pros­ent i Sky, men etter skan­da­lene rundt Mur­dochs avis­er i Storbri­tan­nia måtte kjøpet gå flere run­der hos britiske myn­digheter. I mel­lomti­den har Mur­doch sol­gt Fox til Dis­ney, og gigan­ten Com­cast kastet seg inn i en heftig budrunde for å kapre Sky. Com­cast prøvde også å utmanøvrere Dis­ney og kjøpe Fox, men uten hell. Sky ble etablert som Europas første TV-satel­littsel­skap på 1980-tal­let. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV 
LES MER HOS GUARDIAN (24/09/2018)

Murdoch beskyldes for å styre australsk politikk

Mur­dochs store mediemakt i Aus­tralia settes under lupen av avisen Guardian. Mur­doch beskyldes for å få statsmin­is­tere spar­ket, for å bruke mediemak­ten til aus­tralske News Corp til å bestemme hvilke reg­jeringer Aus­tralia skal ha, og for tette bånd til det kon­ser­v­a­tive par­ti­et. Blant annet skal avisene hans ha drevet omfat­tende kam­pan­jer både mot en grønn klimapoli­tikk og et nytt lovverk mot rasediskrim­iner­ing. Poli­tikere forteller at ingen tør å vingek­lippe Mur­dochs makt, for­di de er red­de for at han skal «knuse» dem. News Corp Aus­tralia kon­trollerer 60 pros­ent av avi­sop­plaget, i til­legg til TV- og radiokanaler. 

LES MER I GUARDIAN (21/09/2018)

Rupert Mur­doch beskyldes for å dirigere aus­tral­sk politikk.

Toppbloggere med millionformuer

De norske topp­blog­gerne tjen­er penger som aldri før, og flere av dem har nå mil­lion­er i for­mue. Etter­trak­t­ede annons­esamar­beid og den klare pro­fesjon­alis­erin­gen av blog­g­bran­sjen vil ifølge Pål Nis­ja-Wil­helm­sen i Net­tavisen merkes på bunnlin­jen til flere av de tradis­jonelle mediesel­skapene. Reg­jerin­gen vil sam­tidig øke bevil­gnin­gen til For­bruk­er­til­synet slik at de i enda større grad kan følge med på blog­gernes merk­ing av reklame.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (21/09/2018)

Forbud mot lange artikler

All­mennkringkasteren Dan­marks Radio (DR) har nå fått for­bud mot å pub­lis­ere «lange, dypt­gående artik­ler» på nettsi­dene sine. Dette kom­mer fram i den nye pub­lic ser­vice-kon­trak­ten som kul­tur­min­is­teren i Dan­mark har lagt fram. Bak­grun­nen er press fra danske avis­er om urimelig konkur­ranse fra DR. For­budet får kri­tikk for å svekke arm­lengde-prin­sip­pet, som han­dler om at stat­en ikke skal blande seg i redak­sjonelle avgjørelser. I til­legg er DR pålagt å spare 20 pros­ent i løpet av fem år.

LES MER HOS DANSKE JOURNALISTEN (21/09/2018)

Nytt senter for undersøkende journalistikk

Denne uken åpnet Sen­ter for under­søk­ende jour­nal­is­tikk i Media City Bergen. For­målet er å styrke satsin­gen på grave­jour­nal­is­tikk. Alle jour­nal­is­ter kan søke om støtte til sine grave­pros­jek­ter, og kan bruke sen­teret som midler­tidig arbei­dsst­ed under arbei­det med pros­jek­tet. Sen­teret får støtte fra Fritt Ord og Spare­banken Vest, og er sikret finan­sier­ing i minst fire år. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (20/09/2018)

Samferdselsministeren svarer avisbransjen

Avis­bran­sjen fryk­ter store ned­leggelser der­som Posten går over til å dis­tribuere annen­hver dag fra år 2020. Sam­ferd­selsmin­is­ter Jon Georg Dale (Frp) gir imi­dler­tid tydelig beskjed om at stat­en ikke kan for­ventes å betale store sum­mer for avislev­er­ing. Dale opp­for­dr­er bran­sjen til å finne alter­na­tive løs­ninger for å levere avisene mer effek­tivt. Han forteller at departe­mentet job­ber med å finne såkalte avbø­tende tiltak for å minske de neg­a­tive kon­sekvensene for mediehusene, og under­strek­er at reg­jerin­gen ennå ikke har lagt frem forslag til endringer i post­loven. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (20/09/2018)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen