Ukens medienyheter: Makt, konkurranse og avisbransjen

Resett-redaktør får ikke bli med i Norsk Redaktørforening, Murdoch og Zuckerbergs maktposisjoner stimulerer motstand, lesertallet for papiraviser daler ytterligere og TV 2 har signert ny allmennkringkaster-avtale. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Stadig flere kan få bredbånd via fiber

Nkoms dek­nings­un­der­sø­kel­se for 2018 viser at sta­dig fle­re har til­bud om bred­bånd via fib­er. Sett under ett har nå 59 pro­sent av nors­ke hus­stan­der mulig­het til å teg­ne et fib­e­rabon­ne­ment. Det er 180 000 fle­re hus­stan­der enn i 2017. Men det er like­vel sto­re for­skjel­ler mel­lom by og land når det gjel­der til­bud. Mens 98 pro­sent i tett­byg­de strøk har mulig­het for å få bred­bånd med minst 30 Mbit/s, er til­sva­ren­de tall for spredt­byg­de strøk 49 pro­sent.

LES MER HOS NKOM (26/09/2018)

Britiske aviser vil ha Facebook- og Google-avgift

Bri­tis­ke aviser kre­ver at Face­bo­ok og Goog­le skal beta­le en avgift som skal bru­kes til å finan­siere jour­na­lis­tikk. De mener også at Face­bo­ok og Goog­le må gjø­res ansvar­li­ge for inn­hol­det som pub­li­se­res på platt­for­me­ne deres. Avi­se­ne fore­slår i til­legg at det gis skatte­for­de­ler ved inves­te­ring i under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk. Utspil­le­ne kom­mer som et svar på den bri­tis­ke regje­rin­gens utred­ning av fram­ti­den for bri­tisk medie­in­du­stri. Som i Nor­ge har avi­se­ne i Stor­bri­tan­nia mis­tet sto­re deler av inn­tek­te­ne sine de sis­te åre­ne. 

LES MER HOS GUARDIAN (26/09/2018)

Lokalavisene leses fortsatt på papir

Selv om man­ge aviser har sat­set digi­talt, er papir­ut­ga­ven fort­satt svært vik­tig – både for lese­re og aviser. Veks­ten i digi­ta­le abon­ne­men­ter har ofte dreid seg om såkal­te kom­plett­abon­ne­ment, hvor lese­ren får både papir­avis og digi­tal til­gang, gjer­ne ved at papir­abon­ne­men­tet auto­ma­tisk gir til­gang til nett­ut­ga­ven. Hele 68 pro­sent av avi­se­nes total­opp­lag (nett og papir) er papir­ba­sert. For mind­re lokal­avi­ser er tal­let enda høy­ere: 89 pro­sent. Der­med er pla­ne­ne om sto­re kutt i post­om­bæ­rin­gen en svært alvor­lig sak for dis­se avi­se­ne. Det­te hand­ler ikke bare om lese­re som fore­trek­ker papir, men også om at annon­se- og abon­ne­ments­inn­tek­ter fra papir­ut­ga­ven fort­satt spil­ler en vik­tig rol­le for avi­se­nes øko­no­mi. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (26/09/2018)

Fortsatt trøbbel for mediemåling

Den nye medie­por­ta­len hos Kan­tar TNS, som skal gi alle dag­li­ge bru­ker­tall for aviser og nett­ste­der, har fort­satt pro­ble­mer, og svik­tet under Medie­be­drif­te­nes Lands­for­enings pre­sen­ta­sjon av leser­tall i går. Por­ta­len skal erstat­te tid­li­ge­re opp­legg og til­by bru­ker­tall som kom­bi­ne­rer inter­vju­data og tra­fikk­må­lin­ger, for alle digi­ta­le enhe­ter. Nytt opp­legg og nye tall skul­le vært kla­re i mars i år, men ble for­sin­ket, og por­ta­len inne­hol­der fort­satt bare 2017-tall. Leser­tal­le­ne som ble lagt fram i går (som PDF) mang­let resul­ta­ter for nett­brett. Medie­be­drif­te­ne sier tål­mo­dig­he­ten nå begyn­ner å bli tynn­slitt. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
DU FINNER DEN NYE PORTALEN HER (26/09/2018)

TV 2s millionkontrakt i havn

Etter fle­re måne­ders utset­tel­se, har TV 2 nå sig­nert avta­len om kom­mer­si­ell all­menn­kring­kas­ting med Kul­tur­de­par­te­men­tet. Sta­tens bidrag vil være inn­til 135 mil­lio­ner kro­ner per år. Avta­len inne­bæ­rer blant annet at TV 2s hoved­re­dak­sjon for nyhe­ter blir væren­de i Ber­gen, og den kre­ver dag­li­ge nyhets­sen­din­ger og norsk­språk­lig TV-inn­hold for barn og unge. Iføl­ge TV 2‑sjef Olav T. Sand­nes skal kana­len opp­be­man­ne med ti nye stil­lin­ger i Ber­gen. Dis­covery og MTG angri­per avta­len, og mener den kan være et brudd på EØS-avta­len. Avta­len gjel­der i fem år fra 1. janu­ar 2019. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
SE AVTALEN HOS KULTURDEPARTEMENTET (26/09/2018)

Hjemmet fortsatt største ukeblad

En fjerde­del av Nor­ges befolk­ning (12 år+) leser et uke­blad eller maga­sin på papir dag­lig, viser de sis­te leser­tal­le­ne fra Kan­tar TNS. Uke­bla­det Hjem­met er fort­satt størst, og har sam­men med fle­re and­re bla­der hatt en liten økning i leser­tal­le­ne, mens Se og Hør fort­satt mis­ter lese­re. Tegne­se­rie­bla­det Pon­dus gjør det enda bed­re enn Hjem­met, og har nå 468 000 lese­re. Leser­tal­le­ne for uke­pres­sen er fort­satt basert på papir, og er der­med sam­men­lign­ba­re med tid­li­ge­re tall. 

LES MER HOS MEDIER24
SE TALLENE HOS MBL (25/09/2018)

Ny regnemåte for avisenes opplags- og lesertall

Avi­se­ne pre­sen­te­rer nå opp­lags- og leser­tall hvert halv­år, og for beg­ge er meto­den end­ret. For opp­lags­tal­le­ne ser hoved­end­rin­gen ut til å være at det er åpnet for å ta med abon­ne­ment med sto­re rabat­ter. Tid­li­ge­re kun­ne ikke abon­ne­ment med mer enn 50 pro­sent rabatt tel­les med. Det er også gjort end­rin­ger for hvor­dan til­gang via bedrift­s­abon­ne­ment tel­les. For­ri­ge gang opp­lags­må­lin­gen ble end­ret var i 2014, da også digi­ta­le abon­ne­ment begyn­te å tel­le med, og en fikk opp­lags­tall for kate­go­ri­ene papir, digi­talt og net­to total. For leser­tal­le­ne er end­rin­ge­ne stør­re: Der nett­ut­ga­ve­ne ble målt med to uli­ke under­sø­kel­ser som ga to uli­ke tall – en inter­vju­ba­sert og en som mål­te tra­fikk på nett­ste­de­ne – er dis­se meto­de­ne nå kom­bi­nert, og skal gi ett leser­tall som skal dek­ke både PC/Mac, nett­brett og mobil. 

LES OM ENDRINGENE I OPPLAGBEREGNINGEN HER
LES MER OM DE NYE LESERTALLENE HER
LES OGSÅ HOS MEDIER24 (25/09/2018)

Fall i lesing av papiraviser, men ikke for Klassekampen

Mens meto­den for nett­avi­se­nes leser­tall er helt end­ret, er de sis­te leser­tal­le­ne for papir­avi­ser fort­satt etter gam­mel lest. Dagens tall – som gjel­der 12 måne­der – viser ned­gang for lesing på papir på 7,7 pro­sent totalt. VGs papir­ut­ga­ve fal­ler mest, med 20 pro­sent. Av de 149 avi­se­ne som blir målt på papir, er det bare ti som har fått fle­re lese­re, og den suve­re­ne vin­ne­ren er Klasse­kam­pen, som øker med 25 pro­sent. For nett­avi­se­ne er ikke tal­le­ne sam­men­lign­ba­re med tid­li­ge­re målin­ger, men VG er fort­satt størst. 

LES MER HOS MEDIER24
LES ENDA MER HOS MEDIER24
DU FINNER ALLE TALLENE HER (25/09/2018)

Instagram-gründere trekker seg etter intern Facebook-strid

Grün­der­ne av bilde­de­lings­tje­nes­ten Insta­gram, Mike Krieger og Kevin Sys­t­rom, trek­ker seg fra sel­ska­pet, åtte år etter den førs­te lan­se­rin­gen. Insta­gram ble kjøpt av Face­bo­ok i 2012 for nær­me­re seks mil­li­ar­der kro­ner. Iføl­ge nyhets­nett­ste­det Bloom­berg har grün­der­ne vært ueni­ge med Face­bo­ok-sjef Mark Zucker­berg om Insta­grams vide­re utvik­ling, og Zucker­berg skal ha øns­ket sta­dig stør­re kon­troll i den dag­li­ge drif­ten. 

LES MER HOS NRK (25/09/2018)

Instra­gram-grün­de­re trek­ker seg som føl­ge av Zucker­bergs øken­de inn­fly­tel­se.

NRKs nye nettserier engasjerer

Etter stor­suk­ses­sen Skam har NRK kom­met med fle­re drama­pro­duk­sjo­ner for ung­dom. Fel­les for nett­se­rie­ne Blank, Lov­leg og 17 er lave bud­sjet­ter og uer­far­ne skue­spil­le­re, og alle benyt­ter en moder­ne for­tel­ler­måte ved å inklu­de­re sosia­le medi­er i for­mid­lin­gen. Seer­tal­le­ne viser at også dis­se serie­ne enga­sje­rer. Den førs­te epi­so­den av 17 er sett 120 000 gan­ger i løpet av to uker. Til sam­men­lig­ning ble Skam sett 214 000 gan­ger i løpet av et helt år.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (25/09/2018)

TV-streiken over

Vir­ke Pro­du­sent­for­enin­gen og Norsk film­for­bund er blitt eni­ge, og strei­ken blant ansat­te i nors­ke TV-drama­se­ri­er er avslut­tet. Strei­ken hand­let om et krav om minste­lønns­sat­ser i drama­pro­duk­sjo­ner for TV — en ord­ning som er inn­ført for film­pro­duk­sjo­ner. Par­te­ne er blitt eni­ge om å star­te en utred­ning om sat­ser for minste­lønn som det skal for­hand­les om i 2019. 

LES MER HOS KAMPANJE (25/09/2018)

Store annonsebyråer kritiske til Facebook

Et av ver­dens størs­te medie­by­rå­er, GroupM, stil­ler spørs­mål rundt Face­bo­oks annonse­data. Face­bo­ok gir ikke fullt inn­syn i hvor­dan sel­ska­pet måler annonse­vis­nin­ger, og GroupM opp­ford­rer nå alle til å stil­le kri­tis­ke spørs­mål. Også Goog­le har fått kri­tikk for mang­len­de inn­syn. GroupM har der­for utvik­let sitt eget kort­for­mat for reklame­fil­mer som kan fun­ge­re som et alter­na­tiv til Face­bo­ok og YouT­ube. Hen­sik­ten er å til­by annon­sø­re­ne en annonse­form med garan­ti om at vis­nin­ger ikke skjer på uøns­ke­de nett­si­der, og med vis­nings­data som kan kon­trol­le­res. 

LES MER HOS DIGIDAY (24/09/2018)

Resett-redaktør får ikke bli med i Norsk Redaktørforening

Et enstem­mig sty­re har avslått Hel­ge Lurås’ søk­nad om med­lem­skap i Norsk Redak­tør­for­ening på grunn av Resetts gjen­tat­te brudd på Vær var­som-pla­ka­ten. At Resett har til­budt et inter­vju­ob­jekt sto­re penge­be­løp for å stil­le til inter­vju og opp­ford­ret til boi­kott av and­re medi­er er også en del av begrun­nel­sen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/09/2018)

Comcast inn på det europeiske TV-markedet

Etter en leng­re bud­krig mel­lom Mur­d­och-eide Fox og det ame­ri­kans­ke kabel-TV- og bred­båndsel­ska­pet Com­cast, er Com­cast ny eier av 61 pro­sent av det euro­pe­is­ke TV-sel­ska­pet Sky. Rupert Mur­d­och har i fle­re år øns­ket å kjø­pe seg opp fra 39 til 100 pro­sent i Sky, men etter skan­da­le­ne rundt Mur­d­ochs aviser i Stor­bri­tan­nia måt­te kjø­pet gå fle­re run­der hos bri­tis­ke myn­dig­he­ter. I mel­lom­ti­den har Mur­d­och solgt Fox til Dis­ney, og gigan­ten Com­cast kas­tet seg inn i en hef­tig bud­run­de for å kap­re Sky. Com­cast prøv­de også å utma­nøv­re­re Dis­ney og kjø­pe Fox, men uten hell. Sky ble etab­lert som Euro­pas førs­te TV-satel­litt­sel­skap på 1980-tal­let. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV 
LES MER HOS GUARDIAN (24/09/2018)

Murdoch beskyldes for å styre australsk politikk

Mur­d­ochs sto­re medie­makt i Aust­ra­lia set­tes under lupen av avi­sen Guar­di­an. Mur­d­och beskyl­des for å få stats­mi­nis­te­re spar­ket, for å bru­ke medie­mak­ten til aust­rals­ke News Corp til å bestem­me hvil­ke regje­rin­ger Aust­ra­lia skal ha, og for tet­te bånd til det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et. Blant annet skal avi­se­ne hans ha dre­vet omfat­ten­de kam­pan­jer både mot en grønn klima­po­li­tikk og et nytt lov­verk mot rase­dis­kri­mi­ne­ring. Poli­ti­ke­re for­tel­ler at ingen tør å vinge­klip­pe Mur­d­ochs makt, for­di de er red­de for at han skal «knu­se» dem. News Corp Aust­ra­lia kon­trol­le­rer 60 pro­sent av avis­opp­la­get, i til­legg til TV- og radio­ka­na­ler. 

LES MER I GUARDIAN (21/09/2018)

Rupert Mur­d­och beskyl­des for å diri­ge­re aust­ralsk poli­tikk.

Toppbloggere med millionformuer

De nors­ke topp­blog­ger­ne tje­ner pen­ger som ald­ri før, og fle­re av dem har nå mil­lio­ner i for­mue. Etter­trak­te­de annonse­sam­ar­beid og den kla­re pro­fe­sjo­na­li­se­rin­gen av blogg­bran­sjen vil iføl­ge Pål Nisja-Wil­helm­sen i Nett­avi­sen mer­kes på bunn­lin­jen til fle­re av de tra­di­sjo­nel­le medie­sel­ska­pe­ne. Regje­rin­gen vil sam­ti­dig øke bevilg­nin­gen til For­bru­ker­til­sy­net slik at de i enda stør­re grad kan føl­ge med på blog­ger­nes mer­king av rekla­me.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (21/09/2018)

Forbud mot lange artikler

All­menn­kring­kas­te­ren Dan­marks Radio (DR) har nå fått for­bud mot å pub­li­se­re «lan­ge, dypt­gå­en­de artik­ler» på nett­si­de­ne sine. Det­te kom­mer fram i den nye pub­lic ser­vice-kon­trak­ten som kul­tur­mi­nis­te­ren i Dan­mark har lagt fram. Bak­grun­nen er press fra dans­ke aviser om uri­me­lig kon­kur­ran­se fra DR. For­bu­det får kri­tikk for å svek­ke arm­leng­de-prin­sip­pet, som hand­ler om at sta­ten ikke skal blan­de seg i redak­sjo­nel­le avgjø­rel­ser. I til­legg er DR pålagt å spa­re 20 pro­sent i løpet av fem år.

LES MER HOS DANSKE JOURNALISTEN (21/09/2018)

Nytt senter for undersøkende journalistikk

Den­ne uken åpnet Sen­ter for under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk i Media City Ber­gen. For­må­let er å styr­ke sat­sin­gen på grave­jour­na­lis­tikk. Alle jour­na­lis­ter kan søke om støt­te til sine grave­pro­sjek­ter, og kan bru­ke sen­te­ret som mid­ler­ti­dig arbeids­sted under arbei­det med pro­sjek­tet. Sen­te­ret får støt­te fra Fritt Ord og Spare­ban­ken Vest, og er sik­ret finan­sie­ring i minst fire år. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (20/09/2018)

Samferdselsministeren svarer avisbransjen

Avis­bran­sjen fryk­ter sto­re ned­leg­gel­ser der­som Pos­ten går over til å dis­tri­bu­ere annen­hver dag fra år 2020. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Jon Georg Dale (Frp) gir imid­ler­tid tyde­lig beskjed om at sta­ten ikke kan for­ven­tes å beta­le sto­re sum­mer for avis­le­ve­ring. Dale opp­ford­rer bran­sjen til å fin­ne alter­na­ti­ve løs­nin­ger for å leve­re avi­se­ne mer effek­tivt. Han for­tel­ler at depar­te­men­tet job­ber med å fin­ne såkal­te avbø­ten­de til­tak for å mins­ke de neg­a­ti­ve kon­se­kven­se­ne for medie­hu­se­ne, og under­stre­ker at regje­rin­gen ennå ikke har lagt frem for­slag til end­rin­ger i post­lo­ven. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (20/09/2018)

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen