Nyhetsbrev fra Vox Publica: Liksom-kritiske journalister

Å vinkle hardt gir journalistisk prestisje, men er ikke nødvendigvis det publikum trenger. Andre saker: Politikk og troverdighet; smart gjenbruk av journalistikk; da to arrogante kamphaner forandret amerikansk politikk.

Poli­tisk PR
Jour­na­lis­tis­ke uskik­ker
Podkast: Å være knall­hard i møte med poli­ti­kere er ikke nød­ven­dig­vis det sam­me som å være kri­tisk. Mag­nus Hoem Iver­sen i sam­ta­le med Eirik Vatn­øy

Mons­ter­mas­ter!
Podkast: Om Har­dan­ger-saken, og om hvor­dan en liten grup­pe enga­sjerte folk kan få noe lite til å bli noe vel­dig stort. Mag­nus Hoem Iver­sen i sam­ta­le med Erik Knud­sen og Tryg­ve Svens­son

Tro­ver­di­ge poli­ti­ke­re
Podkast: Pro­fes­sor Anders Johan­sen om hva som ska­per tro­ver­dige poli­ti­kere i vår tid. Av Mag­nus Hoem Iver­sen

Parti­sek­re­tæ­rens venst­re hånd
Podkast: Tryg­ve Svens­son om val­get og valg­kam­pen. Av Mag­nus Hoem Iver­sen

Fak­ta først
Nyhe­ter – fra bruk og kast til intel­li­gent gjen­bruk
Jere­my Evans for­sø­ker å ta struk­tu­rert jour­na­lis­tikk et skritt vide­re med explaain.com. Kjer­nen i ide­en er å lage jour­na­lis­tikk som ska­le­rer med hver story som skri­ves, som ikke kas­ter gårs­da­gens nyhe­ter for å star­te med blan­ke ark hver dag, men som byg­ger en kunn­skaps­data­base som sta­dig vokser. Av Eirik Sta­ve­lin

Poli­tis­ke bil­der
Sje­fen i kan­ti­na
Arbei­der­parti­le­de­ren besø­ker arbei­der­kul­tu­ren. Av Jens E. Kjeld­sen, Eirik Vatn­øy og Mag­nus Hoem Iver­sen.

Pei­ling
For­fen­ge­lig­he­tens fyr­ver­ke­ri
Doku­men­ta­ren Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­rien om for­hol­det mel­lom de inn­fly­tel­ses­rike skri­ben­tene Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og perspek­tiv­rik, akku­rat som hoved­per­sone­ne. Av Stein Ove Lien.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen