Nyhetsbrev fra Vox Publica: Liksom-kritiske journalister

Å vinkle hardt gir journalistisk prestisje, men er ikke nødvendigvis det publikum trenger. Andre saker: Politikk og troverdighet; smart gjenbruk av journalistikk; da to arrogante kamphaner forandret amerikansk politikk.

Poli­tisk PR
Jour­nal­is­tiske uskikker
Pod­kast: Å være knall­hard i møte med poli­ti­kere er ikke nød­ven­dig­vis det samme som å være kri­tisk. Mag­nus Hoem Iversen i sam­tale med Eirik Vatnøy

Mon­ster­mas­ter!
Pod­kast: Om Hardan­ger-sak­en, og om hvor­dan en liten gruppe enga­sjerte folk kan få noe lite til å bli noe vel­dig stort. Mag­nus Hoem Iversen i sam­tale med Erik Knud­sen og Trygve Svensson

Tro­verdi­ge politikere
Pod­kast: Pro­fes­sor Anders Johan­sen om hva som ska­per tro­ver­dige poli­ti­kere i vår tid. Av Mag­nus Hoem Iversen

Par­tisekretærens ven­stre hånd
Pod­kast: Trygve Svens­son om val­get og val­gkam­p­en. Av Mag­nus Hoem Iversen

Fak­ta først
Nyheter – fra bruk og kast til intel­li­gent gjenbruk
Jere­my Evans for­sø­ker å ta struk­tu­rert jour­na­lis­tikk et skritt videre med explaain.com. Kjer­nen i ideen er å lage jour­na­lis­tikk som ska­le­rer med hver sto­ry som skri­ves, som ikke kas­ter gårs­da­gens nyhe­ter for å starte med blanke ark hver dag, men som byg­ger en kunn­skaps­data­base som sta­dig vokser. Av Eirik Stavelin

Poli­tiske bilder
Sje­fen i kantina
Arbei­der­parti­le­de­ren besø­ker arbei­derkul­turen. Av Jens E. Kjeld­sen, Eirik Vat­nøy og Mag­nus Hoem Iversen.

Peil­ing
For­fen­ge­lighetens fyrverkeri
Doku­men­ta­ren Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­rien om for­hol­det mel­lom de inn­fly­tel­ses­rike skri­ben­tene Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og perspek­tiv­rik, akku­rat som hov­ed­per­son­ene. Av Stein Ove Lien.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen