Ukens medienyheter: krisepakke, ytrings- og pressefrihet

Regjeringen kommer med ny krisepakke til mediene, Facebook oppretter et eget panel som skal ha ansvar for ytringsfriheten på det sosiale mediet og en ny rapport viser hvordan pressefriheten er i mange land.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.


Mediene får krisepakke på 300 millioner

I går var krisep­a­kken til medi­ene klar, og ble pre­sen­tert av kul­tur­min­is­teren under åpnin­gen av Nordiske Mediedager. Ram­men for pakken er på 300 mil­lion­er, mens Medi­etil­synet har bereg­net inntek­t­stapet for medi­ene i mars-mai til 930 mil­lion­er. Støt­ten er for­be­holdt redak­sjonelle medi­er. Riks­dekkende medi­er som har mis­tet minst 20 pros­ent av inntek­tene, og lokale eller regionale medi­er med 15 pros­ent fall i inntek­tene, kval­i­fis­er­er til støtte. Støt­te­beløpet er begrenset oppover til 15 millioner.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/05/20)


Facebook oppretter stjernespekket ytringsfrihetpanel

I forbindelse med en gjen­nom­gang og opp­da­ter­ing av ret­ningslin­jene knyt­tet til ytrings­fri­het, har Face­book oppret­tet et uavhengig pan­el som i prak­sis skal bestemme hva slags innhold som kan pub­lis­eres på det sosiale medi­et. Pan­elet, som hit­til består av 20 per­son­er, får muligheten til å over­styre Mark Zucker­bergs avgjørelser når det gjelder mod­erering av innhold på plat­tfor­men. Blant medlemmene er Dan­marks tidligere statsmin­is­ter Helle Thorn­ing-Schmidt, The Guardians tidligere sje­fredak­tør Alan Rus­bridger og Nobels fred­spris-vin­ner Tawakkol Kar­man. På sikt vil pan­elet bestå av 40 personer.

LES MER HOS THE GUARDIAN (07/05/20)


23 land har veldig dårlig pressefrihet

Søndag 3. mai mark­erte dagen for presse­fri­hetens dag. I hele 23 land er presse­fri­heten klas­si­fis­ert som veldig dårlig. Det har den siste tiden vært en del opp­merk­somhet knyt­tet til Egypt da Amnesty i en ny rap­port hevder at lan­dets pres­i­dent i prak­sis har gjort jour­nal­is­tikk krim­inelt. Under koronati­den har den egyp­tiske reg­jerin­gen styr­ket grepet om infor­masjons­fly­ten, og en rekke jour­nal­is­ter er fengslet for å ha spredd falske nyheter eller mis­brukt sosiale medi­er. Også i en rekke land i Europa, Afri­ka og Latin-Ameri­ka er til­standene min­dre opti­male. Ifølge de nordiske jour­nal­ist­la­gene rap­porteres det om jour­nal­is­ter som får bøter eller kastes i fengsel på grunn av koron­adeknin­gen sin. I Europa er det særlig i Polen og Ungarn det står verst til. 

LES MER HOS KAMPANJE (04/05/20)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen