Ukens medienyheter: krisepakke, ytrings- og pressefrihet

Regjeringen kommer med ny krisepakke til mediene, Facebook oppretter et eget panel som skal ha ansvar for ytringsfriheten på det sosiale mediet og en ny rapport viser hvordan pressefriheten er i mange land.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Mediene får krisepakke på 300 millioner

I går var krise­pak­ken til medie­ne klar, og ble pre­sen­tert av kul­tur­mi­nis­te­ren under åpnin­gen av Nor­dis­ke Medie­da­ger. Ram­men for pak­ken er på 300 mil­lio­ner, mens Medie­til­sy­net har bereg­net inn­tekts­ta­pet for medie­ne i mars-mai til 930 mil­lio­ner. Støt­ten er for­be­holdt redak­sjo­nel­le medi­er. Riks­dek­ken­de medi­er som har mis­tet minst 20 pro­sent av inn­tek­te­ne, og loka­le eller regio­na­le medi­er med 15 pro­sent fall i inn­tek­te­ne, kva­li­fi­se­rer til støt­te. Støtte­be­lø­pet er begren­set opp­over til 15 mil­lio­ner.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/05/20)


Facebook oppretter stjernespekket ytringsfrihetpanel

I for­bin­del­se med en gjen­nom­gang og opp­da­te­ring av ret­nings­lin­je­ne knyt­tet til ytrings­fri­het, har Face­bo­ok opp­ret­tet et uav­hen­gig panel som i prak­sis skal bestem­me hva slags inn­hold som kan pub­li­se­res på det sosia­le medi­et. Pane­let, som hit­til består av 20 per­soner, får mulig­he­ten til å over­sty­re Mark Zucker­bergs avgjø­rel­ser når det gjel­der mode­re­ring av inn­hold på platt­for­men. Blant med­lem­me­ne er Dan­marks tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Hel­le Thor­ning-Schmidt, The Guar­di­ans tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør Alan Rus­brid­ger og Nobels freds­pris-vin­ner Tawak­kol Kar­man. På sikt vil pane­let bestå av 40 per­soner.

LES MER HOS THE GUARDIAN (07/05/20)


23 land har veldig dårlig pressefrihet

Søn­dag 3. mai mar­ker­te dagen for presse­fri­he­tens dag. I hele 23 land er presse­fri­he­ten klas­si­fi­sert som vel­dig dår­lig. Det har den sis­te tiden vært en del opp­merk­som­het knyt­tet til Egypt da Amne­sty i en ny rap­port hev­der at lan­dets pre­si­dent i prak­sis har gjort jour­na­lis­tikk kri­mi­nelt. Under koro­na­ti­den har den egyp­tis­ke regje­rin­gen styr­ket gre­pet om infor­ma­sjons­fly­ten, og en rek­ke jour­na­lis­ter er fengs­let for å ha spredd fals­ke nyhe­ter eller mis­brukt sosia­le medi­er. Også i en rek­ke land i Euro­pa, Afri­ka og Latin-Ame­ri­ka er til­stan­de­ne mind­re opti­ma­le. Iføl­ge de nor­dis­ke jour­na­list­la­ge­ne rap­por­te­res det om jour­na­lis­ter som får bøter eller kas­tes i feng­sel på grunn av koro­na­dek­nin­gen sin. I Euro­pa er det sær­lig i Polen og Ungarn det står verst til. 

LES MER HOS KAMPANJE (04/05/20)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen