Fritt Ord gir 2,5 millioner til blogger

Øremerket støtte til personlige og mer journalistisk orienterte blogger skal styrke meningsdannelsen.

I debat­ten om fram­ti­den for presse­støt­ten høres ofte øns­ker om at noe av støt­ten må til­fal­le nett­ba­ser­te medi­er, eller i hvert fall være såkalt platt­form­nøy­tral (ikke bare gå til papir­avi­ser). Fore­lø­pig er det ikke kom­met fram man­ge kon­kre­te ide­er til hvor­dan støt­te til nett­me­di­er skul­le utfor­mes, men nå tar Fritt Ord ini­tia­ti­vet. Stif­tel­sen har satt av 2,5 mil­lio­ner kro­ner som skal deles ut i år, opp­ly­ser direk­tør Erik Rudeng. Mid­le­ne utly­ses i løpet av juni.

Kri­te­ri­ene er ikke helt fer­dig for­mu­lert, men internt har man brukt beteg­nel­sen «blogg­støt­te» på ini­tia­ti­vet.

— Vi vil først og fremst leg­ge vekt på per­son­li­ge blogg­si­der, men også jour­na­lis­tis­ke pro­sjek­ter, sier Rudeng.

— Vår inter­es­se ut fra Fritt Ords per­spek­tiv lig­ger i å beri­ke ikke minst menings­dan­nel­sen, og til dels nyhets­funk­sjo­nen, uten­for de sto­re redak­sjo­ne­ne. Et sted mel­lom kom­men­tar og jour­na­lis­tikk vil det­te måt­te lig­ge, utdy­per han.

Dis­ku­sjo­ne­ne om presse­støt­ten og det stat­li­ge Medie­støtte­ut­val­gets arbeid har inspi­rert til Fritt Ords sat­sing. Nå er Rudeng nys­gjer­rig på respon­sen.

— Det er ingen som helt vet hva slags pro­sjek­ter folk vil kom­me opp med hvis de får dis­se mid­le­ne. Det­te ini­tia­ti­vet kan bidra til å doku­men­te­re inter­es­ser og behov. Vi håper det vil bli et kon­struk­tivt inn­slag.

Vox Pub­li­ca har tid­li­ge­re skre­vet om det bri­tis­ke fon­det 4iP, som støt­ter digi­ta­le medie­pro­sjek­ter. Det­te fon­det har imid­ler­tid langt stør­re beløp til dis­po­si­sjon og er mer ori­en­tert mot tek­no­logi­pro­sjek­ter enn det Fritt Ords blogg­støt­te vil være, iføl­ge Rudeng.

Søk­na­de­ne som kom­mer inn vil bli vur­dert av en egen jury bestå­en­de av Jill Wal­ker Rett­berg, Mari­ka Lüders, Sven Egil Omdal og Gis­le Hann­e­myr.

OPPDATERING 30. juni: Fritt Ord har nå lyst ut støt­ten med mer detal­jer. Søk­nads­fris­ten er 15. sep­tem­ber.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

13 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fritt Ord klar med øre­mer­ket mil­lion­støt­te til blog­ger: http://bit.ly/bOe27P […]

 2. […] må indr­øm­me, at jeg er noget ambi­va­lent omkring Frit Ord-fon­dens beslut­ning om at udde­le 2,5 mio. nors­ke kro­ner til blog­ge­re for ad den vej at støt­te den frie menings­dan­nel­se i vores bro­der­land mod […]

 3. […] At Fritt Ord har satt av 2,5 mil­lio­ner til per­son­li­ge og jour­na­lis­tis­ke blog­ger. […]

 4. Vi som blog­ger må bare hus­ke på at Fritt Ord ikke er en god for­sva­rer av det frie ord. Stif­tel­sens ledel­se har ster­ke menings­pre­fe­ran­ser, og har begren­set for­stå­el­se for ver­di­en av ytrings­fri­het.

  Et eksem­pel på det­te så vi i 2008, da Fritt Ord tru­et med å trek­ke penge­støt­ten til Norsk Lit­te­ra­tur­fes­ti­val etter at det ble kjent at den kon­tro­ver­si­el­le his­to­ri­ke­ren David Irving var invi­tert til å hol­de et fore­drag.

  Jeg sier ikke at blog­ge­re bør la være å søke om mid­ler fra Fritt Ord. Men som mot­ta­ker av penge­støt­te fra Fritt Ord må man være for­be­redt på å bli dol­ket i ryg­gen offent­lig hvis man for­mid­ler lov­li­ge menings­yt­rin­ger som ledel­sen i Fritt Ord mis­li­ker sterkt.

  Para­dok­salt nok vil Støt­te fra Fritt Ord der­for ikke være attrak­tivt for blog­ge­re som er spe­si­elt opp­tatt av ytrings­fri­het. For mener man at upo­pu­læ­re menin­ger har en vik­tig funk­sjon i offen­lig debatt ser det ikke ut til at man kan reg­ne med prin­si­pi­ell støt­te fra Fritt Ord når det blå­ser opp til storm.

 5. «Para­dok­salt nok vil Støt­te fra Fritt Ord der­for ikke være attrak­tivt for blog­ge­re som er spe­si­elt opp­tatt av ytrings­fri­het. »

  Jaha? Og hvil­ke blog­ge­re skul­le så det være? Blog­ge­re som både aktivt frem­mer ytrings­fri­het gjen­nom prin­si­pi­ell argu­men­ta­sjon og debatt, samt gjer­ne frem­mer syns­punk­ter og hold­nin­ger innen et bredt spek­ter av saker — eller er «blog­ge­re som er spe­si­elt opp­tatt av ytrings­fri­het» en omskriv­ning av «ano­ny­me blog­ge­re som vil skri­ve hva de vil om inn­vand­re­re og islam»?

  Er det å ha «upo­pu­læ­re menin­ger» det sam­me som å la være å frem­me dis­se under fullt navn for­di man ikke tåler debat­ten, eller kan man ha en over­be­vis­ning hvor man gir blan­ke i om ens mening er popu­lær eller ikke, men øns­ker å frem­me den uan­sett for­di man nett­opp øns­ker debatt?

  Jeg for min del håper noen søker Fritt Ord om støt­te til å utvik­le noe a la Spot.us — hvor leser­ne finan­sie­rer og hjel­per jour­na­lis­tis­ke pro­sjek­ter.

 6. Prin­si­pi­ell argu­men­ta­sjon og debatt, og det å frem­me syns­punk­ter og hold­nin­ger innen et bredt spek­ter av saker, er selv­føl­ge­lig hyg­ge­lig og inter­es­sant. Men det er begren­set i hvil­ken grad det bidrar til å ved­li­ke­hol­de ytrings­fri­he­ten.

  Ytrings­fri­he­ten ved­li­ke­hol­des ved at vi aksep­te­rer at lov­li­ge men upo­pu­læ­re menin­ger fra ytter­kan­te­ne av menings­spek­te­ret har en plass i offent­lig debatt. For at det­te skal være mulig må nød­ven­dig­vis noen gi både a) et prin­si­pi­ellt for­svar for ytrings­fri­he­ten og b) leg­ge til ret­te for at repre­sen­tan­ter fra ytter­kan­te­ne av menings­spek­te­ret kan kom­me til orde.

  Da David Irving ble kjepp­ja­get av bla demon­stran­ter fra SOS rasis­me, nett­opp pga sine menin­ger, valg­te alt­så Fritt Ord å ikke ta ham i for­svar. Ikke nok med det, de tru­et også med å trek­ke penge­støt­te fra orga­ni­sa­sjo­nen som had­de invi­tert ham.

  Så len­ge det er snakk om lov­li­ge poli­tis­ke menin­ger bur­de det fra et ytrings­fri­hets­per­spek­tiv være uve­sent­lig om det drei­er seg om krigs­his­to­rie, inn­vand­ring eller islam.

  Når det stor­met rundt David Irving svik­tet Fritt Ord det frie ord. Når Fritt Ord nå søker å skaf­fe seg inn­fly­tel­se og påvirk­ning i blogg­sfæ­ren, er den­ne epi­so­den rele­vant. Det er pen­ger som deles ut, ikke nød­ven­dig­vis støt­te til ytrings­fri­het.

 7. Støt­te fra nav til å blog­ge for å dra inn stats­støt­te. Ingen kon­troll med bruk av stats­mid­ler nei, vest­kant­fif­fen har tusen måter å dra inn pen­ger fra sta­ten på.

 8. […] og fått ide­en om å til­by blog­ge­re syn­lig­het og ikke noe mer? Er medie­hu­se­ne bekym­ret over at Fritt Ord skal for­de­le 2,5 mil­lio­ner kro­ner til nors­ke blog­ge­re? Hva synes jour­na­lis­te­ne i Aften­pos­ten og and­re medie­hus med […]

 9. […] Fritt Ord bevil­ger 2,5 mil­lio­ner kro­ner til en blogg­støtte­ord­ning, mel­der Vox Pub­li­ca. Mid­le­ne skal deles ut i år, og lyses ut i juni. Hen­sik­ten med støt­ten er å styr­ke […]

til toppen