Apropos fordumming

Under­sø­kel­se av Ber­gens-stu­den­te­ne viser radi­kal inn­snev­ring av kul­tu­rell smak og dras­tisk reduk­sjon av kul­tu­rell kunn­skap i for­hold til for ti år siden.

 

Landet der ytringsfriheten svinner

Løs­la­tel­sen av Sey­ed Kam­bakhsh til tross, de som for­sva­rer ytrings­fri­he­ten i Afgha­ni­stan arbei­der i mot­bak­ke. Hen­sy­net til poli­tis­ke alli­an­ser — og til diver­se tolk­nin­ger av islam — vei­er tyng­re enn lovens bokstav.