LO lover støtte til varslerne

På årets kartellkonferanse lovet LO økt støtte til arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Leder i LO Stat, Tone Rønold­tan­gen, lovet den­ne uka økt støt­te til vars­ler­ne under årets kar­tell­kon­fe­ran­se på Gol. Den tid­li­ge­re Sie­mens-vars­le­ren Per-Yng­ve Mon­sen og jeg var invi­tert for å snak­ke om vars­ling — om hvor­dan det kan arte seg for den enkel­te og om hvor­for dagens vars­ler­vern er util­strek­ke­lig. Et bud­skap som fant sitt pub­li­kum blant de man­ge til­lits­valg­te i salen.

Mon­sen ga et inn­blikk i sin egen his­to­rie fra vars­ler­sa­ken i Sie­mens, mens jeg mer gikk inn på det man­gel­ful­le lov­ver­ket — og hvor­for dagens lov er util­strek­ke­lig. Vårt kla­re bud­skap var imid­ler­tid at fag­be­ve­gel­sen bør enga­sje­re seg i vars­ler­nes sak og bidra til et bed­re vars­ler­vern  når regje­rin­gen nå skal eva­lu­ere vars­ler­ver­net i den­ne stor­tings­pe­rioden. Tone Rønold­tan­gen kvit­ter­te på invi­ta­sjo­nen på føl­gen­de måte:

To ster­ke inn­legg som ga oss mye å ten­ke over. Jeg er sik­ker på at LO og LO Stat ikke er fer­dig med det­te tema­et. Nå sit­ter vi igjen med en bety­de­lig meng­de dår­lig sam­vit­tig­het. Vi kom­mer til å gjø­re en atskil­lig bed­re jobb i den­ne run­den.

Les mer om saken på frifagbevegelse.no og på LO Stats nett­si­der.

TEMA

V

arslerv
ern

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Jørund Hassel says:

  Det var en meget sterk og gri­pen­de opp­le­vel­se å høre beret­nin­ge­ne til Per-Yng­ve Mon­sen og Pål Hivand på LO Stats kar­tell­kon­fe­ran­se den 25.11.2010 på Gol.

  Den ster­kes­te opp­le­vel­sen var når man hør­te at vars­le­ren Per-Yng­ve Mon­sen uttryk­ke at, sitat; «Det­te kom­mer jeg ald­ri, ald­ri til å gjø­re igjen»! Det vil si – å vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold igjen.

  Vide­re at den­ne saken har pågått i mer en ti år, og at saken ennå ikke er avslut­tet. Selv om Sie­mens har tapt i ret­ten — og vil tape saken — så fort­set­ter Sie­mens å kjø­re saken. Målet synes åpen­bart å være å kjø­re et umen­nes­ke­lig psy­kisk kjør som en slags hevn mot Mon­sen, og for å vise oven­for and­re ansat­te i virk­som­he­ten at man vars­ler ikke om ure­gel­mes­sig­he­ter og lov­brudd i Sie­mens.

  Per-Yng­ve Monsen/ Sie­mens-saken hand­ler om hvor­dan Sie­mens over­fak­tu­rer­te opp­drag for For­sva­ret, og enda­til del­te ut bonu­ser på basis av sli­ke urik­tig til­eg­ne­de for­tje­nes­ter.
  Saken ble for­søkt dys­set ned. Tak­ket være regje­rings­skif­te i 2005, og at Anne-Gre­te Strøm Erich­sen over­tok som for­svars­mi­nis­ter, ble saken grans­ket — og reist for dom­sto­le­ne! Og Sie­mens har erkjent over­fak­tu­re­ring.

  Slik til­la­ter — en såkalt demo­kra­tisk retts­stat — at sam­fun­net behand­ler en per­son som gjør skatte­be­ta­ler­ne og sta­ten en gedi­gen sam­funns­tje­nes­te, og som har gjort det enes­te etis­ke og morals­ke rik­ti­ge. Sam­ti­dig er det­te et vit­nes­byrd på hvor­dan kapi­tal­ster­ke, inter­na­sjo­na­le kref­ter bare kan ture frem mot enkelt­men­nes­ker uten nevne­ver­di­ge kon­se­kven­ser!
  Et skrem­men­de bil­de!

  Pål Hivand gav et minst like skrem­men­de bil­de av hvor svakt vars­ler­ver­net i Arbeids­miljø­lo­ven fak­tisk er. Det er et tema som helt åpen­bart er under­kom­mu­ni­sert. Man kan nær­mest få et inn­trykk av at eksi­te­ren­de lov­tekst er (spiss­for­mu­lert sagt) «lagd av og for per­soner som har til hen­sikt ikke å beskyt­te vars­le­re»!

  Det kan ikke være tvil om at ved revi­sjon av dagens lov­tekst i Arbeids­miljø­lo­ven — må vars­le­re få en reell beskyt­tel­se. Og at sli­ke saker ikke må få utar­te seg slik at de som er lov­ly­di­ge — og som gjør det enes­te rik­tig sett i et sam­funns­per­spek­tiv — utset­tes for slik util­bør­lig atferd som det Monsen/ Hivand er blitt utsatt for av sine arbeids­gi­ve­re, og som sik­kert man­ge and­re gjør.

  Det er små ord, og sik­kert ube­ty­de­lig i den sto­re sam­men­heng – det jeg nå sier. Men jeg vil per­son­lig få uttryk­ke at på kar­tell­kon­fe­ran­sen til LO Stat fikk jeg to nye, sto­re hel­ter i mitt liv. De to heter Per-Yng­ve Mon­sen og Pål Hivand. Den job­ben Monsen/ Hivand gjør er — sett ut fra at vi skal ha et lov- og retts­sys­tem som er beskyt­ten­de, og en retts­sik­ker­het – er bare helt uttro­lig! Ikke minst ut fra at det er etikk, moral og rede­lig­het som skal råde i vårt arbeids­liv.

  Takk for den inn­sat­sen dere gjør oven­for alle and­re vars­le­re — som tren­ger støt­te og hjelp i lig­nen­de situa­sjo­ner!

 2. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: LO lover støt­te til vars­ler­ne http://bit.ly/h8gAxs […]

til toppen