LO lover støtte til varslerne

På årets kartellkonferanse lovet LO økt støtte til arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Led­er i LO Stat, Tone Rønold­tan­gen, lovet denne uka økt støtte til varslerne under årets kartel­lkon­fer­anse på Gol. Den tidligere Siemens-varsleren Per-Yngve Mon­sen og jeg var invitert for å snakke om varsling — om hvor­dan det kan arte seg for den enkelte og om hvor­for dagens varslervern er util­strekke­lig. Et bud­skap som fant sitt pub­likum blant de mange tillitsval­gte i salen.

Mon­sen ga et innblikk i sin egen his­to­rie fra varsler­sak­en i Siemens, mens jeg mer gikk inn på det man­gel­fulle lovver­ket — og hvor­for dagens lov er util­strekke­lig. Vårt klare bud­skap var imi­dler­tid at fag­beveg­elsen bør engas­jere seg i varslernes sak og bidra til et bedre varslervern  når reg­jerin­gen nå skal eval­uere varslerver­net i denne stort­ingspe­ri­o­den. Tone Rønold­tan­gen kvit­terte på invi­tasjo­nen på føl­gende måte:

To sterke inn­legg som ga oss mye å tenke over. Jeg er sikker på at LO og LO Stat ikke er fer­dig med dette temaet. Nå sit­ter vi igjen med en bety­delig mengde dårlig samvit­tighet. Vi kom­mer til å gjøre en atskil­lig bedre jobb i denne runden.

Les mer om sak­en på frifagbevegelse.no og på LO Stats nettsider.

TEMA

V

arslerv
ern

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Jørund Hassel says:

  Det var en meget sterk og gripende opplevelse å høre beretnin­gene til Per-Yngve Mon­sen og Pål Hivand på LO Stats kartel­lkon­fer­anse den 25.11.2010 på Gol.

  Den sterkeste opplevelsen var når man hørte at varsleren Per-Yngve Mon­sen uttrykke at, sitat; “Dette kom­mer jeg aldri, aldri til å gjøre igjen”! Det vil si – å varsle om kri­tikkverdi­ge forhold igjen.

  Videre at denne sak­en har pågått i mer en ti år, og at sak­en ennå ikke er avs­lut­tet. Selv om Siemens har tapt i ret­ten — og vil tape sak­en — så fort­set­ter Siemens å kjøre sak­en. Målet synes åpen­bart å være å kjøre et umen­neske­lig psykisk kjør som en slags hevn mot Mon­sen, og for å vise oven­for andre ansat­te i virk­somheten at man varsler ikke om ure­gelmes­sigheter og lovbrudd i Siemens.

  Per-Yngve Monsen/ Siemens-sak­en han­dler om hvor­dan Siemens over­fak­tur­erte opp­drag for Forsvaret, og endatil delte ut bonuser på basis av slike urik­tig tileg­nede fortjenester.
  Sak­en ble forsøkt dys­set ned. Takket være reg­jer­ingsskifte i 2005, og at Anne-Grete Strøm Erich­sen over­tok som forsvarsmin­is­ter, ble sak­en grans­ket — og reist for dom­sto­lene! Og Siemens har erk­jent overfakturering.

  Slik tillater — en såkalt demokratisk retts­stat — at sam­fun­net behan­dler en per­son som gjør skat­te­be­talerne og stat­en en gedi­gen sam­funnst­jen­este, og som har gjort det eneste etiske og moralske rik­tige. Sam­tidig er dette et vit­nes­byrd på hvor­dan kap­i­tal­sterke, inter­nasjonale krefter bare kan ture frem mot enkelt­men­nesker uten nevn­everdi­ge konsekvenser!
  Et skrem­mende bilde!

  Pål Hivand gav et minst like skrem­mende bilde av hvor svakt varslerver­net i Arbei­dsmiljøloven fak­tisk er. Det er et tema som helt åpen­bart er under­kom­mu­nis­ert. Man kan nærmest få et inntrykk av at eksiterende lovtekst er (spiss­for­mulert sagt) “lagd av og for per­son­er som har til hen­sikt ikke å beskytte varslere”!

  Det kan ikke være tvil om at ved revisjon av dagens lovtekst i Arbei­dsmiljøloven — må varslere få en reell beskyt­telse. Og at slike sak­er ikke må få utarte seg slik at de som er lov­ly­di­ge — og som gjør det eneste rik­tig sett i et sam­funnsper­spek­tiv — utsettes for slik util­børlig atferd som det Monsen/ Hivand er blitt utsatt for av sine arbei­ds­gi­vere, og som sikkert mange andre gjør. 

  Det er små ord, og sikkert ube­ty­delig i den store sam­men­heng – det jeg nå sier. Men jeg vil per­son­lig få uttrykke at på kartel­lkon­fer­ansen til LO Stat fikk jeg to nye, store hel­ter i mitt liv. De to het­er Per-Yngve Mon­sen og Pål Hivand. Den jobben Monsen/ Hivand gjør er — sett ut fra at vi skal ha et lov- og rettssys­tem som er beskyt­tende, og en rettssikker­het – er bare helt uttrolig! Ikke minst ut fra at det er etikk, moral og rede­lighet som skal råde i vårt arbeidsliv. 

  Takk for den innsat­sen dere gjør oven­for alle andre varslere — som trenger støtte og hjelp i lig­nende situasjoner!

 2. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: LO lover støtte til varslerne http://bit.ly/h8gAxs […]

til toppen