Nyhetsbrev uke 51

Politisk fjernsynsreklame i Norge, sosiale medier, Ludvig Holberg og nyttårstaler.

Rett før jul kom­mer her siste nytt fra Vox Pub­li­ca. Mag­nus Hoem Iversen ser nærmere på poli­tisk fjern­syn­sreklame i Norge og spør om vi får en skit­ten val­gkamp. Bernard Enjol­ras, Kari Steen-Johnsen og Dag Wolle­bæk fra Insti­tutt for sam­funns­forskn­ing skriv­er om hvor­dan sosiale medi­er hjelper til å mobilis­ere gras­rot­meninger og dermed har poten­sial til å endre maktforhold.

I bloggene våre har vi også fått nye inn­legg. I Retorikkbloggen vender Trygve Svens­son blikket mot Lud­vig Hol­bergs store roman “Niels Klims reise til den under­jordiske ver­den” for å finne løs­ninger på dagens kon­flik­ter om islam og ytrings­fri­het. Svens­son kom­menter­er også en omfat­tende debatt mel­lom Asle Toje, Thomas Hyl­land Erik­sen m.fl. om nasjons­be­grepet, demokrati og debattkultur.

Hanne Ris­myhr skriv­er i bloggen Virk­somme ord om kon­gelige og poli­tiske nyt­tårstaler og plukker fram noen eksem­pler på sjangeren.

Nye artik­ler:

Høyres dys­tre helsekø
Er det grunn til å fryk­te neg­a­tivitet og skit­tkast­ing i poli­tiske fjern­syn­sreklamer i Norge? Av Mag­nus Hoem Iversen.

Sosiale medi­er endr­er maktforhold
Poten­sialet for å mobilis­ere gras­rot­meninger, og gjøre dem syn­lige i offent­ligheten og for poli­tik­erne, utgjør den kan­skje vik­tig­ste mak­t­forskyvnin­gen knyt­tet til sosiale medi­er. Av Bernard Enjol­ras, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk.

Retorikkbloggen:
Lever vi i en opplysningstid?
Lud­vig Hol­berg er kan­skje den mest europeiske av alle skan­di­naver. Slik sett kan han være verdt å huske – i dag som EU mot­tar Nobels fred­spris. Av Trygve Svensson.

Lang natts ferd mot dag
Hva han­dler det egentlig om når Thomas Hyl­land Erik­sen og Asle Toje diskuter­er den norske iden­titeten på Face­book? Av Trygve Svensson.


Virk­somme ord: 

Taler ved årets beg­yn­nelse og slutt
Det nærmer seg tida for de store ordene servert fra statsmin­is­ter og konge. Virk­somme Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av verken poli­tiske eller kon­gelige nyt­tårstaler, men vi job­ber med sak­en, og men­er å kunne vise til gode rep­re­sen­tan­ter for sjan­geren. Av Hanne Rismyhr.

I forsvar
Enhver per­son som møter i det norske rettsvesenet, har rett til å forsvare seg selv. Noen av disse forsvarsta­l­ene er smerte­full lesning, andre gir nytt lys til sak­ens kjerne. Av Hanne Rismyhr.

Vi i Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen ønsker alle våre lesere en god jul og et godt nyttår!

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen