Nyhetsbrev uke 51

Politisk fjernsynsreklame i Norge, sosiale medier, Ludvig Holberg og nyttårstaler.

Rett før jul kom­mer her sis­te nytt fra Vox Pub­li­ca. Mag­nus Hoem Iver­sen ser nær­me­re på poli­tisk fjern­syns­re­kla­me i Nor­ge og spør om vi får en skit­ten valg­kamp. Ber­nard Enjol­ras, Kari Steen-John­sen og Dag Wol­le­bæk fra Insti­tutt for sam­funns­forsk­ning skri­ver om hvor­dan sosia­le medi­er hjel­per til å mobi­li­se­re gras­rot­me­nin­ger og der­med har poten­si­al til å end­re maktforhold.

I blog­ge­ne våre har vi også fått nye inn­legg. I Reto­rikk­blog­gen ven­der Tryg­ve Svens­son blik­ket mot Lud­vig Hol­bergs sto­re roman «Niels Klims rei­se til den under­jor­dis­ke ver­den» for å fin­ne løs­nin­ger på dagens kon­flik­ter om islam og ytrings­fri­het. Svens­son kom­men­te­rer også en omfat­ten­de debatt mel­lom Asle Toje, Tho­mas Hyl­land Erik­sen m.fl. om nasjons­be­gre­pet, demo­kra­ti og debattkultur.

Hanne Ris­myhr skri­ver i blog­gen Virk­som­me ord om kon­ge­li­ge og poli­tis­ke nytt­års­ta­ler og pluk­ker fram noen eksemp­ler på sjangeren.

Nye artik­ler:

Høy­res dyst­re helsekø
Er det grunn til å fryk­te neg­a­ti­vi­tet og skitt­kas­ting i poli­tis­ke fjern­syns­re­kla­mer i Nor­ge? Av Mag­nus Hoem Iversen.

Sosia­le medi­er end­rer maktforhold
Poten­sia­let for å mobi­li­se­re gras­rot­me­nin­ger, og gjø­re dem syn­li­ge i offent­lig­he­ten og for poli­ti­ker­ne, utgjør den kan­skje vik­tigs­te makt­for­skyv­nin­gen knyt­tet til sosia­le medi­er. Av Ber­nard Enjol­ras, Kari Steen-John­sen og Dag Wollebæk.

Reto­rikk­blog­gen:
Lever vi i en opplysningstid?
Lud­vig Hol­berg er kan­skje den mest euro­pe­is­ke av alle skan­di­na­ver. Slik sett kan han være verdt å hus­ke – i dag som EU mot­tar Nobels freds­pris. Av Tryg­ve Svensson.

Lang natts ferd mot dag
Hva hand­ler det egent­lig om når Tho­mas Hyl­land Erik­sen og Asle Toje dis­ku­te­rer den nors­ke iden­ti­te­ten på Face­bo­ok? Av Tryg­ve Svensson.


Virk­som­me ord: 

Taler ved årets begyn­nel­se og slutt
Det nær­mer seg tida for de sto­re orde­ne ser­vert fra stats­mi­nis­ter og kon­ge. Virk­som­me Ord har ikke et full­tal­lig utvalg av ver­ken poli­tis­ke eller kon­ge­li­ge nytt­års­ta­ler, men vi job­ber med saken, og mener å kun­ne vise til gode repre­sen­tan­ter for sjan­ge­ren. Av Hanne Rismyhr.

I for­svar
Enhver per­son som møter i det nors­ke retts­ve­se­net, har rett til å for­sva­re seg selv. Noen av dis­se for­svars­ta­le­ne er smerte­full les­ning, and­re gir nytt lys til sakens kjer­ne. Av Hanne Rismyhr.

Vi i Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen øns­ker alle våre lese­re en god jul og et godt nyttår!

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen