Klassisk og moderne

Vox Publicas lille årsrapport for 2012 -- samt noe om planene for 2013.

Vår tids debat­ter og kon­flik­ter om ytrings­fri­het og demo­kra­ti viser seg ofte å ha en klas­sisk kjer­ne. Fle­re av sake­ne vi prio­ri­ter­te i Vox Pub­li­ca i 2012 gir eksemp­ler på det­te, og vi tren­ger ikke rei­se langt. En serie artik­ler om for­hol­de­ne i nors­ke kom­mu­ner demon­strer­te at den grunn­leg­gen­de ytrings­fri­he­ten for ansat­te fort­satt langt fra er garan­tert i prak­sis. En typisk norsk kom­mu­ne i 2012 mang­ler en uttryk­ke­lig bestem­mel­se om ansat­tes ytrings­fri­het, og eksemp­le­ne er man­ge på at bruk av ytrings­fri­he­ten slås ned på.

To grun­di­ge artik­ler sat­te søke­ly­set på aktu­el­le kon­flik­ter om ytrings­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter i Iran og Tyr­kia — igjen med grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter som under­lig­gen­de tema. Myn­dig­he­te­nes hånd­te­ring av jord­skjel­vet i august mobi­li­ser­te det irans­ke sivil­sam­fun­net. I Tyr­kia ble net­tets mulig­he­ter utnyt­tet i en kam­pan­je til for­svar for selv­be­stemt abort.

Blant tema­er vi behand­let i stør­re bred­de kan pre­si­dent­val­get i USA trek­kes fram: Vi dek­ket valg­kam­pen pri­mært gjen­nom fle­re inn­legg på Reto­rikk­blog­gen og Valg­b­log­gen. Svein­ung Arne­sen gjor­de på Valg­b­log­gen model­ler for å for­ut­si valg­re­sul­ta­tet til sitt hoved­tema, og skrev alt i febru­ar og april om hvor­for Barack Oba­ma vil­le vin­ne. Nett­opp bereg­ning av sann­syn­lig­het for valg­sei­er ble sene­re et glo­balt debatt-tema. På Reto­rikk­blog­gen pek­te Jens E. Kjeld­sen i fle­re inn­legg på hvor­dan kan­di­da­te­ne for­sø­ker å pre­sen­te­re seg i det fort­satt så domi­ne­ren­de tv-medi­et, og hvor­dan trekk ved medi­et selv pre­ger eller ikke pre­ger utfal­let av valg­kam­pen.

Et annet hoved­tema for oss i 2012 var for­sla­get til en stør­re revi­sjon av den nors­ke Grunn­lo­ven. Vi skal ikke leg­ge skjul på at det var vans­ke­li­ge­re å få inn inn­legg og kom­men­ta­rer fra både fag­folk og pub­li­kum enn vi had­de trodd. Men grunn­la­get er lagt.

Natur­lig­vis var 22. juli med oss også i 2012. Fle­re stør­re artik­ler tok for seg aspek­ter ved medie­dek­nin­gen — les gjer­ne Ter­je Angelshaug om presse­etikk i ter­ro­rens tid; og en pre­sen­ta­sjon av fire ana­ly­ser av medie­dek­nin­gen.

I 2013 vil vi kom­me med relan­se­ring av Vox Pub­li­ca i respon­s­iv design; arbei­det har vi alle­re­de for­talt om. Tema­tisk vil grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter duk­ke opp i nye vari­an­ter. Blant and­re pla­ner er fle­re artik­ler om jour­na­lis­tisk inno­va­sjon og end­rin­ger i hvor­dan pub­li­kum fin­ner og bru­ker nyhe­ter.

De fem mest leste artiklene i 2012*

«Vårt svar er mer demo­kra­ti, mer åpen­het og mer huma­ni­tet. Men ald­ri nai­vi­tet. Jens Stol­ten­bergs tale i Oslo Dom­kir­ke 24. juli 2011.
Tab­lo­id og homo­venn­lig, av Jør­gen Thu­ne John­sen.
Bør 16-årin­ger ha stem­me­rett, av Julie Ane Øde­gaard.
Der­for mis­lyk­kes demo­kra­ti­et i Russ­land, av Kris­tin G. Fjelds­gaard.
De litt for­bud­te fil­me­ne, av Mag­nus Hoem Iver­sen.

*Tre av de fem mest les­te sake­ne ble pub­li­sert før 2012. Det­te er nok mest et resul­tat av at en høy andel av Vox Pub­li­cas tra­fikk kom­mer fra søke­mo­to­rer. Når et tema vi har tatt opp tid­li­ge­re blir aktu­elt på ny, slik som i artik­ke­len om Russ­land og demo­kra­ti, fin­ner lese­re til­ba­ke til artik­ke­len via søk.

Slik fant lesere fram til Vox Publica i 2012

50,3 pro­sent kom fra søke­mo­to­rer
29,4 pro­sent kom via len­ker på and­re nett­si­der
17,4 pro­sent kom direk­te til nett­ste­det

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen