Klassisk og moderne

Vox Publicas lille årsrapport for 2012 -- samt noe om planene for 2013.

Vår tids debat­ter og kon­flik­ter om ytrings­fri­het og demokrati vis­er seg ofte å ha en klas­sisk kjerne. Flere av sak­ene vi pri­or­iterte i Vox Pub­li­ca i 2012 gir eksem­pler på dette, og vi trenger ikke reise langt. En serie artik­ler om forhold­ene i norske kom­muner demon­str­erte at den grunn­leggende ytrings­fri­heten for ansat­te fort­satt langt fra er garan­tert i prak­sis. En typisk norsk kom­mune i 2012 man­gler en uttrykke­lig bestem­melse om ansattes ytrings­fri­het, og eksem­p­lene er mange på at bruk av ytrings­fri­heten slås ned på.

To grundi­ge artik­ler sat­te søkel­y­set på aktuelle kon­flik­ter om ytrings­fri­het og men­neskerettigheter i Iran og Tyrkia — igjen med grunn­leggende ret­tigheter som under­liggende tema. Myn­dighetenes hånd­ter­ing av jord­skjel­vet i august mobilis­erte det iranske sivil­sam­fun­net. I Tyrkia ble net­tets muligheter utnyt­tet i en kam­pan­je til forsvar for selvbestemt abort.

Blant temaer vi behan­dlet i større bred­de kan pres­i­dent­val­get i USA trekkes fram: Vi dekket val­gkam­p­en primært gjen­nom flere inn­legg på Retorikkbloggen og Val­gbloggen. Svei­n­ung Arne­sen gjorde på Val­gbloggen mod­eller for å forut­si val­gre­sul­tatet til sitt hov­edtema, og skrev alt i feb­ru­ar og april om hvor­for Barack Oba­ma ville vinne. Net­topp bereg­n­ing av sannsyn­lighet for val­g­seier ble senere et glob­alt debatt-tema. På Retorikkbloggen pek­te Jens E. Kjeld­sen i flere inn­legg på hvor­dan kan­di­datene forsøk­er å pre­sen­tere seg i det fort­satt så dominerende tv-medi­et, og hvor­dan trekk ved medi­et selv preger eller ikke preger utfal­l­et av val­gkam­p­en.

Et annet hov­edtema for oss i 2012 var forslaget til en større revisjon av den norske Grunnloven. Vi skal ikke legge skjul på at det var vanske­ligere å få inn inn­legg og kom­mentar­er fra både fag­folk og pub­likum enn vi hadde trodd. Men grunnlaget er lagt.

Naturligvis var 22. juli med oss også i 2012. Flere større artik­ler tok for seg aspek­ter ved mediedeknin­gen — les gjerne Ter­je Angelshaug om presseetikk i ter­rorens tid; og en pre­sen­tasjon av fire analyser av mediedeknin­gen.

I 2013 vil vi komme med relanser­ing av Vox Pub­li­ca i respon­siv design; arbei­det har vi allerede for­t­alt om. Tem­a­tisk vil grunn­leggende ret­tigheter dukke opp i nye vari­anter. Blant andre plan­er er flere artik­ler om jour­nal­is­tisk inno­vasjon og endringer i hvor­dan pub­likum finner og bruk­er nyheter.

De fem mest leste artiklene i 2012*

“Vårt svar er mer demokrati, mer åpen­het og mer human­itet. Men aldri naivitet. Jens Stoltenbergs tale i Oslo Domkirke 24. juli 2011.
Tabloid og homovennlig, av Jør­gen Thune Johnsen.
Bør 16-åringer ha stem­merett, av Julie Ane Ødegaard.
Der­for mis­lykkes demokrati­et i Rus­s­land, av Kristin G. Fjeldsgaard.
De litt for­budte filmene, av Mag­nus Hoem Iversen.

*Tre av de fem mest leste sak­ene ble pub­lis­ert før 2012. Dette er nok mest et resul­tat av at en høy andel av Vox Pub­li­cas trafikk kom­mer fra søke­mo­tor­er. Når et tema vi har tatt opp tidligere blir aktuelt på ny, slik som i artikke­len om Rus­s­land og demokrati, finner lesere tilbake til artikke­len via søk.

Slik fant lesere fram til Vox Publica i 2012

50,3 pros­ent kom fra søkemotorer
29,4 pros­ent kom via lenker på andre nettsider
17,4 pros­ent kom direk­te til nettstedet

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen