Nyhetsbrev uke 22

Kvalitetskriterier for journalistikk, pressefotoets nye estetikk - og en prisvinner med røtter i Vox Publica.

Hva er jour­nal­is­tisk kvalitet? Ragn­hild K. Olsen, selv med erfar­ing fra kvalitetsmåling i redak­sjon­er, kom­mer fram til at både medi­enes, pub­likums og kildenes kri­terier må tas i betrak­t­ning. Dette er den første artikke­len av flere vi kom­mer til å bringe fra en ny rap­port om jour­nal­is­tikk og demokrati utgitt av Fritt Ord.

Val­gbloggen er i gang igjen, nå med Eirik Vat­nøy bak spak­ene. I sitt første inn­legg tar han for seg meningsmålinger — hva forteller de egentlig?

På Fak­ta først-bloggen forteller Eirik Stavelin om sitt pros­jekt Samstemmer.net, som stakk av med førsteprisen i konkur­ransen Apps4Norge. I Retorikkbloggen analy­ser­er Jens E. Kjeld­sen de siste årenes trend mot en “cin­e­ma­tisk” estetikk i prisvin­nende presse­fo­tografi­er, med siste års omstridte Gaza-vin­ner som promi­nent eksem­pel. Dette og mer nytt kan du lese i våre blogger.

Nye artik­ler:
Hva er jour­nal­is­tisk kvalitet?
Jour­nal­is­tiske ide­al­er for­mulert av bran­sjen selv spiller en vik­tig rolle, men pub­likums og kildenes kvalitet­skri­terier teller også. Av Ragn­hild K. Olsen.

Val­gbloggen:
Hva målin­gene egentlig sier
Meningsmålin­gene pre­sen­ter­er vel­gernes dom med des­i­mal­pre­sisjon, og kom­men­tari­atet tolk­er flit­tig. Men hvor mye kan vi egentlig stole på meningsmålin­gene? Av Eirik Vatnøy.

Retorikkbloggen:
The Rhetoric of Prize Win­ning Photographs
Instead of ask­ing only if prize win­ning images are manip­u­lat­ed, we should also ask why they are changed to become the way they are. Av Jens E. Kjeldsen.

Fak­ta først:
Sam­stem­mer: forskn­ingsme­tode ble prisvinner
Mitt mål er å finne ut hvor­dan et dash­bord for jour­nal­is­ter bygget på stort­ings­da­ta bør se ut. Av Eirik Stavelin.

Apps4Norge: Vin­nerne
Stort­ingspoli­tikk, slek­ts­granskn­ing, kul­tur­min­ner og gift­in­for­masjon blant vin­nerne av norske apper basert på offentlige data. Av Olav Anders Øvrebø.

Ny bok: datastøt­tet journalistikk
Espen Ander­sen vis­er hvor­for pro­gram­mer­ing som jour­nal­is­tisk metode har gul­lalderen foran seg. Av Eirik Stavelin.

Kri­tikkbloggen Peiling:
Fra Wood­stock til Egg­stock. Fes­ti­valjun­ge­len 2013
2013. Fes­ti­valsesongen er rett rundt hjør­net. Ukespassene selges som varmt hvete­brød, og i den forbindelse sit­ter under­teg­nede og fun­der­er på om, og i så fall hvilken fes­ti­val som skal bli den heldige utkårede dette året. Av Linn Helle­bust Kristiansen.

Virk­somme ord:
Ragna Vil­helmine Nielsen
I forbindelse med stem­merettsju­bileet, vil jeg trekke frem noen av de kvin­nelige talerne i data­basen som på ulike vis har vært aktive pådri­vere vedrørende kvin­ners still­ing og ret­tigheter. En av dem er Ragna Nielsen. Av Hanne Rismyhr.

Poli­tisk PR:
Skep­sis til poli­tisk fjernsynsreklame
Kun 27 pros­ent av befolknin­gen er pos­i­tive til poli­tisk reklame på fjern­syn i ny under­søkelse. Av Mag­nus Hoem Iversen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen