Nyhetsbrev uke 22

Kvalitetskriterier for journalistikk, pressefotoets nye estetikk - og en prisvinner med røtter i Vox Publica.

Hva er jour­na­lis­tisk kva­li­tet? Ragn­hild K. Olsen, selv med erfa­ring fra kva­li­tets­må­ling i redak­sjo­ner, kom­mer fram til at både medie­nes, pub­li­kums og kil­de­nes kri­te­ri­er må tas i betrakt­ning. Det­te er den førs­te artik­ke­len av fle­re vi kom­mer til å brin­ge fra en ny rap­port om jour­na­lis­tikk og demo­kra­ti utgitt av Fritt Ord.

Valg­b­log­gen er i gang igjen, nå med Eirik Vatn­øy bak spa­ke­ne. I sitt førs­te inn­legg tar han for seg menings­må­lin­ger — hva for­tel­ler de egent­lig?

På Fak­ta først-blog­gen for­tel­ler Eirik Sta­ve­lin om sitt pro­sjekt Samstemmer.net, som stakk av med første­pri­sen i kon­kur­ran­sen Apps4Norge. I Reto­rikk­blog­gen ana­ly­se­rer Jens E. Kjeld­sen de sis­te åre­nes trend mot en «cine­ma­tisk» este­tikk i pris­vin­nen­de presse­fo­to­gra­fi­er, med sis­te års omstrid­te Gaza-vin­ner som pro­mi­nent eksem­pel. Det­te og mer nytt kan du lese i våre blog­ger.

Nye artik­ler:
Hva er jour­na­lis­tisk kva­li­tet?
Jour­na­lis­tis­ke idea­ler for­mu­lert av bran­sjen selv spil­ler en vik­tig rol­le, men pub­li­kums og kil­de­nes kva­li­tets­kri­te­ri­er tel­ler også. Av Ragn­hild K. Olsen.

Valg­b­log­gen:
Hva målin­ge­ne egent­lig sier
Menings­må­lin­ge­ne pre­sen­te­rer vel­ger­nes dom med desi­mal­pre­si­sjon, og kom­men­ta­ria­tet tol­ker flit­tig. Men hvor mye kan vi egent­lig sto­le på menings­må­lin­ge­ne? Av Eirik Vatn­øy.

Reto­rikk­blog­gen:
The Rhe­to­ric of Prize Win­ning Pho­to­graphs
Inste­ad of asking only if prize win­ning ima­ges are mani­pu­lated, we should also ask why they are changed to become the way they are. Av Jens E. Kjeld­sen.

Fak­ta først:
Sam­stem­mer: forsk­nings­me­to­de ble pris­vin­ner
Mitt mål er å fin­ne ut hvor­dan et dash­bord for jour­na­lis­ter byg­get på stor­tings­data bør se ut. Av Eirik Sta­ve­lin.

Apps4Norge: Vin­ner­ne
Stor­tings­po­li­tikk, slekts­gransk­ning, kul­tur­min­ner og gift­in­for­ma­sjon blant vin­ner­ne av nors­ke apper basert på offent­li­ge data. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ny bok: data­støt­tet jour­na­lis­tikk
Espen Ander­sen viser hvor­for pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tisk meto­de har gull­al­de­ren foran seg. Av Eirik Sta­ve­lin.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling:
Fra Wood­stock til Egg­stock. Fes­ti­valj­un­ge­len 2013
2013. Fes­ti­val­se­son­gen er rett rundt hjør­net. Ukes­pas­se­ne sel­ges som varmt hvete­brød, og i den for­bin­del­se sit­ter under­teg­ne­de og fun­de­rer på om, og i så fall hvil­ken fes­ti­val som skal bli den hel­di­ge utkå­re­de det­te året. Av Linn Helle­bust Kris­ti­an­sen.

Virk­som­me ord:
Rag­na Vil­hel­mine Nielsen
I for­bin­del­se med stem­me­retts­ju­bi­le­et, vil jeg trek­ke frem noen av de kvin­ne­li­ge taler­ne i data­ba­sen som på uli­ke vis har vært akti­ve pådri­ve­re ved­rø­ren­de kvin­ners stil­ling og ret­tig­he­ter. En av dem er Rag­na Nielsen. Av Hanne Ris­myhr.

Poli­tisk PR:
Skep­sis til poli­tisk fjern­syns­re­kla­me
Kun 27 pro­sent av befolk­nin­gen er posi­ti­ve til poli­tisk rekla­me på fjern­syn i ny under­sø­kel­se. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen