Regjeringen boikotter innsyn

Regje­rings­ap­pa­ra­tets inn­sats for åpen­het er på et lav­mål. I sak etter sak har grav­en­de jour­na­lis­ter til dels sto­re pro­ble­mer med å få til­gang til offent­li­ge doku­men­ter og kil­der på depar­te­ments- og regjeringsnivå.