Regjeringen boikotter innsyn

Reg­jer­ingsap­pa­ratets innsats for åpen­het er på et lavmål. I sak etter sak har gravende jour­nal­is­ter til dels store prob­le­mer med å få til­gang til offentlige doku­menter og kilder på departe­ments- og regjeringsnivå.