Ukens medienyheter: Mediestøtte, mangfold og eierskap

Reg­jer­ings­forslag om Posten fryk­tes å svekke medie­mang­fold­et, Schib­st­ed deles i to, Googles sen­sur­erende søke­mo­tor i Kina skaper intern splid, TVNorge men­er TV 2 ikke er berettiget til statsstøtte og britiske under­søkelser vis­er at Net­flix-tilbudet i Norge rel­a­tivt sett er dårlig. Dette er ukens medienyheter. 

 

Den demokratiske hijaben?

Lydig dydsmøn­ster eller rep­re­sen­tant for en under­trykkende kul­tur? I offent­ligheten er slike foren­klede frem­still­inger av mus­limske kvin­ner med hijab i ferd med å oppløs­es – ikke minst for­di minoritet­skvin­ner deltar i debatten.