Ukens medienyheter: Mediestøtte, mangfold og eierskap

Regje­rings­for­slag om Pos­ten fryk­tes å svek­ke medie­mang­fol­det, Schib­sted deles i to, Goog­les sen­su­re­ren­de søke­mo­tor i Kina ska­per intern splid, TVNor­ge mener TV 2 ikke er beret­ti­get til stats­støt­te og bri­tis­ke under­sø­kel­ser viser at Net­flix-til­bu­det i Nor­ge rela­tivt sett er dår­lig. Det­te er ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: EU, valg og falske nyheter

SVT får refs for å ta avstand til Jim­mie Åke­s­sons utta­lel­ser, ny all­menn­kring­kas­ter­av­ta­le med TV 2 er snart klar, EUs nye opp­havs­retts­reg­ler er nå ved­tatt og CBS-topp­sjef går av etter ankla­ger om sek­su­el­le over­grep. Det­te er ukens medienyheter.

 

Den demokratiske hijaben?

Lydig dyds­møns­ter eller repre­sen­tant for en under­tryk­ken­de kul­tur? I offent­lig­he­ten er sli­ke for­enk­le­de frem­stil­lin­ger av mus­lims­ke kvin­ner med hijab i ferd med å opp­lø­ses – ikke minst for­di mino­ri­tets­kvin­ner del­tar i debatten.