Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, journalistikk og medievaner

E-sport går en lysende framtid i møte, Schibsted øker fortjenesten, Dagbladet og Aller Media saksøkes og ny rapport viser at 324 journalister har blitt drept over de siste ti årene. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

324 journalister drept på 10 år

I den årli­ge rap­por­ten «Glo­bal Impu­ni­ty Index» leg­ges det fram over­sik­ter over i hvil­ke land flest jour­na­lis­ter blir drept, og om dra­pe­ne er opp­klart. I 85 pro­sent av draps­sa­ke­ne har ingen blitt dømt for dra­pet. Lis­ten over ver­sting­land inklu­de­rer land som Soma­lia, Syria, Irak og Sør-Sudan – men også Mex­i­co og Russ­land kom­mer høyt opp.

LES MER HOS MEDIER24
LES RAPPORTEN HER (30/10/2018)

E‑sport vokser stort

Gold­man Sachs spår en lysen­de fram­tid for e‑sport, som hand­ler om pro­fe­sjo­nel­le data­spil­le­re som kon­kur­re­rer på direk­ten. Sto­re deler av pub­li­kum er under 35 år, noe som gjør spor­ten attrak­tiv for annon­sø­re­ne. Med dagens vekst tror Gold­man Sachs at e‑sport om noen år blir en stør­re pub­li­kums­mag­net enn ame­ri­kans­ke NFL – Natio­nal Foot­ball League – som i dag har et pub­li­kum på 276 mil­lio­ner hver måned. Medie­sel­ska­pet MTG skal blant annet sat­se stort på e‑sport fram­over.

LES MER HOS E24 (30/10/2018)

Færre TV-abonnenter foretrekker strømming

EPSI Rating fore­tar årli­ge under­sø­kel­ser av kunde­til­freds­het blant TV-abon­nen­ter. Årets under­sø­kel­se viser at fær­re TV-kun­der enn i fjor fore­trek­ker strøm­ming fram­for tra­di­sjo­nell TV fra en dis­tri­bu­tør. Ande­len TV-abon­nen­ter som mener strøm­me­tje­nes­ter er en full­ver­dig erstat­ning for TV-tje­nes­ter, går også ned.

SE RESULTATENE HER (29/10/2018)

Dagbladet og Aller Media saksøkt av tidligere ansatte

Dag­bla­dets to sis­te side­pro­du­sen­ter ble sagt opp i mai, og Aller Media over­tok desk­opp­ga­ven. De to tid­li­ge­re ansat­te – med ansi­en­ni­tet på 23 og 32 år – sak­sø­ker nå Dag­bla­det og Aller Media for å få job­ben til­ba­ke. Iføl­ge fag­for­enin­gen var nye ansat­te på plass uken etter. Nyhets­re­dak­tør Fro­de Han­sen sier at Dag­bla­det ikke len­ger har side­pro­duk­sjon av papir­avi­sen, men kjø­per tje­nes­ter fra Aller Media. Par­te­ne skal møtes i Oslo ting­rett i star­ten av 2019.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/10/2018)

Google gjør personvern enklere

Goog­le for­enk­ler nå bru­ker­nes mulig­het til å slet­te søke­his­to­rie og end­re inn­stil­lin­ger for per­son­vern. I ste­det for å måt­te log­ge seg inn i Goog­le-kon­to­en for å se og end­re inn­stil­lin­ger, kan nå bru­ker­ne gå inn via Goog­les søke­mo­tor og gjø­re de end­rin­ge­ne de øns­ker. Også Goog­le Maps skal rul­les ut med den sam­me mulig­he­ten.

LES MER HOS DIGI (26/10/2018)

Norske Schibsted-aviser bedrer resultatet

Schib­sted har rap­por­tert resul­ta­ter for tred­je kvar­tal 2018, og der er tal­le­ne stort sett posi­ti­ve for de nors­ke avi­se­ne. I VG øker både inn­tek­ter og over­skudd. I abon­ne­ments­avi­se­ne – blant dem Aften­pos­ten, BT, Stav­an­ger Aften­blad og Fædre­lands­ven­nen med lokal­avi­ser – går inn­tek­te­ne litt ned, men det gjør også utgif­te­ne. Der­med øker over­skud­det, både for 2018 fram til nå, og for kvar­ta­let ale­ne. Avi­sen som gjør det dår­lig er svens­ke Aft­on­bla­det, hvor en kon­flikt med Goog­le for­år­sa­ker syn­ken­de inn­tek­ter. Avi­sen er uenig med Goog­le om hvem som skal be om bru­ker­nes god­kjen­ning for inn­sam­ling av data.

LES MER HOS KAMPANJE
SE MER INFORMASJON HOS SCHIBSTED (26/10/2018)

Hver tredje norske pensjonist har Snapchat

Fers­ke sosia­le medi­er-tall fra Ipsos viser at Sna­pchat-bru­ken blant nord­menn over 60 år har økt de sis­te åre­ne. Nå har 33 pro­sent i den­ne alders­grup­pen Sna­pchat. Face­bo­ok er frem­de­les det størs­te sosia­le medi­et i Nor­ge, men bru­ker­tal­le­ne har sun­ket svakt de sis­te kvar­ta­le­ne. 3,4 mil­lio­ner nord­menn har i dag Face­bo­ok-pro­fil. På andre­plass kom­mer Sna­pchat, med rundt 2,5 mil­lio­ner nors­ke bru­ke­re.

LES MER HOS IPSOS (26/10/2018)

48 Google-ansatte sparket på grunn av seksuell trakassering

I løpet av de sis­te par åre­ne har Goog­le spar­ket 48 ansat­te som er anklagd for sek­su­ell tra­kas­se­ring. 13 av dis­se har inne­hatt leder­stil­lin­ger. Iføl­ge The New York Times har de ansat­te mot­tatt mil­lion­be­løp for å tie stil­le om ankla­ge­ne og for­la­te sel­ska­pet. And­roid-grunn­leg­ger Andy Rubin skal ha blitt til­budt 750 mil­lio­ner kro­ner for å tie om ankla­gen og slut­te i job­ben. Goog­le har i tiden etter inves­tert bety­de­li­ge sum­mer i Rubins nye pro­sjek­ter.

LES MER HOS NRK (26/10/2018)

Lokale medier lite kritiske

Bare fem av hund­re saker i loka­le og regio­na­le medi­er er kri­tisk vink­let, viser en under­sø­kel­se som medie­fors­ke­re ved Nord uni­ver­si­tet har fore­tatt. Grunn­la­get for tal­le­ne er 6574 saker på nett, papir, radio og TV en uke i 2017. Rundt halv­par­ten av de pub­li­ser­te sake­ne had­de bare én kil­de. Under­sø­kel­sen viser også at at loka­le medi­er skri­ver mest om sport og minst om inn­vand­ring, mil­jø og kli­ma, og at unge og eld­re kom­mer minst til orde.

LES MER HOS NORD UNIVERSITET
LES MER HOS JOURNALISTEN (25/10/2018)

Egmonts ukebladvirksomhet får ny sjef

Egmont Pub­lish­ing i Nor­ge – som blant annet gir ut Hjem­met, Norsk Uke­blad, Det Nye og Donald – har fått ny sjef. Nina Ves­ter­by skal etter­føl­ge Espen Asheim, som har ledet sel­ska­pet siden 2015. Hun har ingen bak­grunn fra medie­bran­sjen, men kom­mer fra bred­båndsel­ska­pet Home­net, hvor hun blant annet har erfa­ring fra ned­be­man­nin­ger. En bak­grunn som kan være en for­del i et sel­skap som har kut­tet halv­par­ten av sta­ben de sis­te ti åre­ne.

LES MER HOS KAMPANJE (25/10/2018)

CNN mottok bombe i posten

Den­ne uken har blant and­re CNN, Barack Oba­ma, Hilla­ry Clin­ton og mil­li­ar­dæ­ren Geor­ge Soros fått til­sendt bombe­pak­ker i pos­ten. Pak­ken sendt til CNN var adres­sert til den tid­li­ge­re CIA-sje­fen John Bren­nan, og inne­holdt hvitt pul­ver og spreng­lad­nin­ger. Jeff Zuck­er i CNN går hardt ut mot pre­si­dent Donald Trumps omta­le av medie­ne og sær­lig CNN. Pre­si­den­ten har fle­re gan­ger kalt CNN for fien­der av fol­ket.

LES MER HOS JOURNALISTEN (25/10/2018)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen