Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, journalistikk og medievaner

E-sport går en lysende framtid i møte, Schibsted øker fortjenesten, Dagbladet og Aller Media saksøkes og ny rapport viser at 324 journalister har blitt drept over de siste ti årene. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

324 journalister drept på 10 år

I den årlige rap­porten «Glob­al Impuni­ty Index» legges det fram over­sik­ter over i hvilke land flest jour­nal­is­ter blir drept, og om drapene er opp­klart. I 85 pros­ent av drapssak­ene har ingen blitt dømt for drapet. Lis­ten over ver­st­ing­land inklud­er­er land som Soma­lia, Syr­ia, Irak og Sør-Sudan – men også Mex­i­co og Rus­s­land kom­mer høyt opp.

LES MER HOS MEDIER24
LES RAPPORTEN HER (30/10/2018)

E‑sport vokser stort

Gold­man Sachs spår en lysende framtid for e‑sport, som han­dler om pro­fesjonelle dataspillere som konkur­rerer på direk­ten. Store del­er av pub­likum er under 35 år, noe som gjør sporten attrak­tiv for annon­sørene. Med dagens vekst tror Gold­man Sachs at e‑sport om noen år blir en større pub­likums­mag­net enn amerikanske NFL – Nation­al Foot­ball League – som i dag har et pub­likum på 276 mil­lion­er hver måned. Mediesel­skapet MTG skal blant annet satse stort på e‑sport framover.

LES MER HOS E24 (30/10/2018)

Færre TV-abonnenter foretrekker strømming

EPSI Rat­ing fore­tar årlige under­søkelser av kun­de­til­fred­shet blant TV-abon­nen­ter. Årets under­søkelse vis­er at færre TV-kun­der enn i fjor fore­trekker strøm­ming fram­for tradis­jonell TV fra en dis­trib­utør. Ande­len TV-abon­nen­ter som men­er strøm­met­jen­ester er en ful­lverdig erstat­ning for TV-tjen­ester, går også ned.

SE RESULTATENE HER (29/10/2018)

Dagbladet og Aller Media saksøkt av tidligere ansatte

Dag­bladets to siste side­pro­dusen­ter ble sagt opp i mai, og Aller Media over­tok deskopp­gaven. De to tidligere ansat­te – med ansi­en­nitet på 23 og 32 år – sak­søk­er nå Dag­bladet og Aller Media for å få jobben tilbake. Ifølge fag­forenin­gen var nye ansat­te på plass uken etter. Nyhet­sredak­tør Frode Hansen sier at Dag­bladet ikke lenger har side­pro­duk­sjon av papi­ravisen, men kjøper tjen­ester fra Aller Media. Partene skal møtes i Oslo tin­grett i starten av 2019.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/10/2018)

Google gjør personvern enklere

Google foren­kler nå bruk­ernes mulighet til å slette søke­his­to­rie og endre innstill­inger for per­son­vern. I stedet for å måtte logge seg inn i Google-kon­toen for å se og endre innstill­inger, kan nå bruk­erne gå inn via Googles søke­mo­tor og gjøre de endrin­gene de ønsker. Også Google Maps skal rulles ut med den samme muligheten.

LES MER HOS DIGI (26/10/2018)

Norske Schibsted-aviser bedrer resultatet

Schib­st­ed har rap­portert resul­tater for tred­je kvar­tal 2018, og der er tal­lene stort sett pos­i­tive for de norske avisene. I VG øker både inntek­ter og over­skudd. I abon­nementsavisene – blant dem Aften­posten, BT, Sta­vanger Aften­blad og Fædrelandsven­nen med lokalavis­er – går inntek­tene litt ned, men det gjør også utgiftene. Dermed øker over­skud­det, både for 2018 fram til nå, og for kvar­talet alene. Avisen som gjør det dårlig er svenske Afton­bladet, hvor en kon­flikt med Google forår­sak­er synk­ende inntek­ter. Avisen er uenig med Google om hvem som skal be om bruk­ernes god­kjen­ning for innsam­ling av data.

LES MER HOS KAMPANJE
SE MER INFORMASJON HOS SCHIBSTED (26/10/2018)

Hver tredje norske pensjonist har Snapchat

Ferske sosiale medi­er-tall fra Ipsos vis­er at Snapchat-bruken blant nord­menn over 60 år har økt de siste årene. Nå har 33 pros­ent i denne alder­s­grup­pen Snapchat. Face­book er fremde­les det største sosiale medi­et i Norge, men bruk­er­tal­lene har sun­ket svakt de siste kvar­ta­l­ene. 3,4 mil­lion­er nord­menn har i dag Face­book-pro­fil. På andreplass kom­mer Snapchat, med rundt 2,5 mil­lion­er norske brukere.

LES MER HOS IPSOS (26/10/2018)

48 Google-ansatte sparket på grunn av seksuell trakassering

I løpet av de siste par årene har Google spar­ket 48 ansat­te som er anklagd for sek­suell trakasser­ing. 13 av disse har innehatt led­er­still­inger. Ifølge The New York Times har de ansat­te mot­tatt mil­lion­beløp for å tie stille om ankla­gene og for­late sel­skapet. Android-grunn­leg­ger Andy Rubin skal ha blitt tilbudt 750 mil­lion­er kro­ner for å tie om ankla­gen og slutte i jobben. Google har i tiden etter investert bety­delige sum­mer i Rubins nye prosjekter.

LES MER HOS NRK (26/10/2018)

Lokale medier lite kritiske

Bare fem av hun­dre sak­er i lokale og regionale medi­er er kri­tisk vin­klet, vis­er en under­søkelse som medieforskere ved Nord uni­ver­sitet har fore­tatt. Grunnlaget for tal­lene er 6574 sak­er på nett, papir, radio og TV en uke i 2017. Rundt halv­parten av de pub­lis­erte sak­ene hadde bare én kilde. Under­søkelsen vis­er også at at lokale medi­er skriv­er mest om sport og minst om innvan­dring, miljø og kli­ma, og at unge og eldre kom­mer minst til orde.

LES MER HOS NORD UNIVERSITET
LES MER HOS JOURNALISTEN (25/10/2018)

Egmonts ukebladvirksomhet får ny sjef

Egmont Pub­lish­ing i Norge – som blant annet gir ut Hjem­met, Norsk Uke­blad, Det Nye og Don­ald – har fått ny sjef. Nina Vester­by skal etter­følge Espen Asheim, som har ledet sel­skapet siden 2015. Hun har ingen bak­grunn fra mediebran­sjen, men kom­mer fra bred­bånd­sel­skapet Home­net, hvor hun blant annet har erfar­ing fra nedbe­man­ninger. En bak­grunn som kan være en fordel i et sel­skap som har kut­tet halv­parten av staben de siste ti årene.

LES MER HOS KAMPANJE (25/10/2018)

CNN mottok bombe i posten

Denne uken har blant andre CNN, Barack Oba­ma, Hillary Clin­ton og mil­liardæren George Soros fått tilsendt bombepakker i posten. Pakken sendt til CNN var adressert til den tidligere CIA-sje­fen John Bren­nan, og inneholdt hvitt pul­ver og sprenglad­ninger. Jeff Zuck­er i CNN går hardt ut mot pres­i­dent Don­ald Trumps omtale av medi­ene og særlig CNN. Pres­i­den­ten har flere ganger kalt CNN for fien­der av folket.

LES MER HOS JOURNALISTEN (25/10/2018)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen