Ukens medienyheter: Oppkjøp, nysatsinger og forfølgelse

Kulturdepartementet utsetter mediemeldingen til neste år, TV 2 lanserer tre nye barne- og ungdomsserier, nok en undersøkelse viser at norske Netflix-brukere får lite igjen for pengene og truslene øker mot verdens journalister. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Trusselbildet mot journalister det verste på ti år

I fjor ble hele 78 jour­nal­is­ter drept og 326 fengslet, ifølge men­neskerettsor­gan­isas­jo­nen Arti­cle 19. Over halv­parten av de fengslede sit­ter i Tyrkia, Kina og Egypt. Data fra organ­isas­jo­nen Com­mit­tee to Pro­tect Jour­nal­ists tyder på at 2018 ikke blir noe bedre. Don­ald Trumps karak­ter­is­tikk av jour­nal­is­ter trekkes frem som en klar neg­a­tiv effekt i forhold til jour­nal­is­ters tryg­ghet på jobb.

LES MER HOS THE GUARDIAN (05/12/2018)

Morselskapet til Reuters News kutter stillinger

Thom­son Reuters, som eier nyhets­byrået Reuters, skal innen 2020 kvitte seg med 12 pros­ent av de ansat­te. Det tilsvar­er rundt 3200 ansat­te. Sel­skapet skal redusere antallet kon­tor­er ver­den over med 30 pros­ent, men det er ikke kjent hvorvidt nyhets­de­len av sel­skapet rammes. Reuters News står bare for 6 pros­ent av omset­nin­gen i morselskapet. 

LES MER HOS MEDIER24 (05/12/2018)

Færre og lengre saker ga flere lesere

NRK Roga­land la i 2018 om nyhetsstrate­gien på nett. Fra mange nyhetssak­er og hyp­pige opp­da­teringer, gikk dis­trik­t­skon­toret over til langsik­tig plan­leg­ging med langt færre og lengre sak­er. Og omleg­gin­gen er blitt en suk­sess. Nettsi­dene har fått flere lesere og jour­nal­is­tene får flere opp­slag inn på NRK.no sin hovedside. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (05/12/2018)

Vekst i papirannonser for Amedia og Schibsted

I okto­ber opplevde både Ame­dia og Schib­st­ed vekst i annons­esal­get på papir. Det skriv­er Medier24 (betalt sak). Ifølge Jan Morten Drange i annon­sør­forenin­gen ANFO kan det tenkes at annon­sørene beg­yn­ner å se ver­di­en av papi­ran­nonser på nytt. Polaris Media hadde en nedgang i papi­ran­non­seom­set­nin­gen i tred­je kvar­tal, men ifølge kon­sern­sjef Per Axel Koch har utviklin­gen på papir i 2018 vært bedre enn forventet.

LES MER HOS MEDIER24+ (05/12/2018)

Mediemeldingen utsatt til neste år

Reg­jerin­gens oppføl­ging til Medie­mang­fold­sut­val­gets innstill­ing i 2017 har latt vente på seg. Kul­tur­de­parte­mentet bekrefter nå at mediemeldin­gen ikke kom­mer før neste år. Det er blant annet Kris­telig Folkepar­tis frieri til ven­stres­i­den, som satt Sol­bergs reg­jer­ing i midler­tidig fare, som gjorde at nye reg­jer­ingssam­taler ble utsatt.

LES MER HOS KAMPANJE (04/12/2018)

Medietoppene kjemper for rettferdig skattepolitikk

I mediebran­sjen er det mange som kjem­per for økte skat­ter til Face­book og Google. Nå finner de norske mediesel­skapene og medieforenin­gene støtte i en fer­sk PwC-rap­port om skat­t­leg­ging av de dig­i­tale teknolo­gi-gigan­tene. Ifølge anslag fra PwC kan Norge med dagens skat­t­leg­ging gå glipp av flere hun­dre årlige skat­temil­lion­er fra de to aktørene. Ifølge Ran­di Øgrey i Mediebedriftenes lands­foren­ing bør de nordiske lan­dene vur­dere å følge Storbri­tan­nias eksem­pel, der man har en egen skatt på over­skudd som føres ut av lan­det, samt plan­er om en dig­i­tal­salg-skatt på 2 pros­ent av omsetningen.

LES MER HOS KAMPANJE (03/12/2018)

TV-kanalene vil forlate London til fordel for Irland

Når Storbri­tan­nia for­later EU til våren, for­bered­er en rekke europeiske TV-sel­skaper seg på å fly­tte kana­lene sine til Irland. Bak­grun­nen er sende­land­sprin­sip­pet, som innebær­er at kanaler som sender fra utlandet kun forhold­er seg til reg­lene som gjelder i sende­landet. Når Storbri­tan­nia, som har hatt gun­stige regler for reklame og spon­s­ing, trekker seg ut av EU, endr­er det ram­mevilkårene til over 500 paneu­ropeiske TV-kanaler. Både Dis­cov­ery og Nent Group sender en rekke TV-kanaler fra Lon­don til Norge, men ingen av dem har tatt still­ing til om de blir med på fly­t­te­las­set til våren.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/12/2018)

Dagsavisen kjøper Demokraten

1. jan­u­ar over­tar Dagavisen eier­skapet av Fredrik­stad-avisen Demokrat­en fra nåværende eier Agder­posten Medi­er. Demokrat­en er Fredrik­stads num­mer to-avis, etter Fredriksstad Blad. Det blir den fjerde num­mer to-avisen Dagsavisen eier. Mens Oslo-redak­sjo­nen pro­duser­er nasjonale nyheter, kul­tur- og uten­riksstoff, pro­duseres de lokale nyhetene i lokalredak­sjonene. En sterkere over­gang til dig­i­tale plat­tformer blir en pri­or­i­ter­ing, ifølge sje­fredak­tør i Dagsavisen, Eirik Hoff Lysholm. 

LES MER HOS DAGSAVISEN (03/12/2018)

Viral nettavis gir opp

Den amerikanske net­tavisen Mic spark­er alle ansat­te og sel­ger restene til høyst­by­dende. Mic har i likhet med Buz­zfeed ret­tet seg inn mot mot unge mediebrukere, med et tilbud av virale, let­tfordøyelige nyheter, gjerne i form av video. For denne typen net­tavis­er er spred­ning av innhold i sosiale medi­er en forut­set­ning, siden det er annonse- og spon­sorin­ntek­ter som er inntek­t­skilden. Men for­ret­ningsmod­ellen, som mange andre lig­nende net­tavis­er er basert på, har vist seg min­dre lønn­som enn antatt, og er svært sår­bar for endringer i Face­books pri­or­i­ter­ing av nyheter.

LES MER HOS GUARDIAN
HER KAN DU SELV LESE MIC (30/11/2018)

TV 2 med tre nye barne- og ungdomsserier

I forbindelse med den nye all­mennkringkast­ingsav­tal­en er TV 2 for­p­lik­tet til å sende pro­gram­mer for barn og unge etter nyt­tår. TV 2 lanser­er der­for tre nye serier. Den første – Vill­mark uten vok­sne – har pre­miere allerede i desem­ber. I løpet av våren 2019 slippes seriene Barne­hage­liv og Du er min venn.

LES MER HOS KAMPANJE (30/11/2018)

Høy pris og lite innhold i norske Netflix

Ifølge en over­sikt laget av det britiske for­bruk­er­nettst­edet Com­par­itech har nord­menn 822 TV-serier og 2496 filmer å velge mel­lom på Net­flix. I USA er antallet til sam­men 5839 titler. Norge har den tred­je dyreste abon­nementsprisen, og det er kun tre land som får enda min­dre igjen for pen­gene enn nordmenn.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/11/2018)

Fagpressen med opplagsfall og digitale lesertall

Det sam­lede opplaget hos medlemmene i bran­sje­or­gan­isas­jo­nen Fag­pressen synker for første gang på 13 år. Inklud­ert nye medlem­mer i 2018 øker opplaget. Sam­tidig pre­sen­ter­er fag­bladene for første gang dig­i­tale leser­tall, som vis­er et gjen­nom­snitt på 1,5 mil­lion­er lesere per måned. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS KAMPANJE (29/11/2018)

Amazon vil kjøpe sportskanaler

Det har lenge vært ven­tet at de store aktørene på nett skal kaste seg inn i bud­kam­p­en om vik­tige sport­sret­tigheter. Nå har Ama­zon kom­met på banen med et litt over­rask­ende bud – ikke på ret­tigheter, men på 22 regionale TV-nettverk i USA, skriv­er Dagens Næringsliv. TV-sel­skapene sit­ter på attrak­tive sport­sret­tigheter innen­for base­ball, bas­ket­ball og ishock­ey. Kana­lene var en del av sal­get av Fox til Dis­ney, men amerikanske konkur­ranse­myn­digheter vil ikke la Dis­ney over­ta. Ama­zon har fra før sikret seg strøm­merettige­ht­ene til Pre­mier League i Storbritannia. 

LES MER HOS NEW YORK TIMES
LES MER HOS WASHINGTON POST (29/11/2018)

FNs migrasjonserklæring vekker reaksjoner i pressemiljøet

I FNs nye migrasjon­serk­læring opp­for­dres reg­jerin­gen til å fremme uavhengig og objek­tiv kvalitet­sjour­nal­is­tikk, lære pressen rik­tig ter­mi­nolo­gi om migrasjon, støtte jour­nal­is­tikk av en viss etisk stan­dard og sam­tidig kutte støt­ten til medi­er som frem­mer intol­er­anse, fremmed­frykt, rasisme og diskrim­iner­ing mot migranter. Rei­dun Kjelling Nybø i Norsk Redak­tør­foren­ing men­er for­mu­lerin­gene er prob­lema­tiske, og under­strek­er at offentlige myn­digheter ikke har som opp­gave å instruere medi­ene. Erk­lærin­gen har støtte fra Høyre og Venstre.

LES MER HOS MEDIER24 (29/11/2018)

Tono vant over RiksTV i Høyesterett

Høyesterett har gitt ret­tighet­sor­gan­isas­jo­nen Tono med­hold i stri­den mot Rik­sTV. Sak­en han­dler om hvorvidt Rik­sTV, som er eid av NRK, TV 2 og Telenor, har såkalt erstat­ningsp­likt for klarering av musikkret­tigheter i sendinger kringkastet fra uten­landske TV-kanaler ret­tet mot det norske pub­likum. Tono for­val­ter ret­tighetene til tek­st­for­fat­tere og låt­skri­vere, og varslet på forhånd et erstat­ningssøksmål på flere titall mil­lion­er kro­ner der­som de fikk medhold.

LES MER HOS KAMPANJE (29/11/2018)

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen