Ukens medienyheter: Oppkjøp, nysatsinger og forfølgelse

Kulturdepartementet utsetter mediemeldingen til neste år, TV 2 lanserer tre nye barne- og ungdomsserier, nok en undersøkelse viser at norske Netflix-brukere får lite igjen for pengene og truslene øker mot verdens journalister. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Trusselbildet mot journalister det verste på ti år

I fjor ble hele 78 jour­na­lis­ter drept og 326 fengs­let, iføl­ge men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­nen Article 19. Over halv­par­ten av de fengs­le­de sit­ter i Tyr­kia, Kina og Egypt. Data fra orga­ni­sa­sjo­nen Com­mittee to Pro­tect Jour­na­lists tyder på at 2018 ikke blir noe bed­re. Donald Trumps karak­te­ris­tikk av jour­na­lis­ter trek­kes frem som en klar neg­a­tiv effekt i for­hold til jour­na­lis­ters trygg­het på jobb.

LES MER HOS THE GUARDIAN (05/12/2018)

Morselskapet til Reuters News kutter stillinger

Thom­son Reu­ters, som eier nyhets­by­rå­et Reu­ters, skal innen 2020 kvit­te seg med 12 pro­sent av de ansat­te. Det til­sva­rer rundt 3200 ansat­te. Sel­ska­pet skal redu­se­re antal­let kon­to­rer ver­den over med 30 pro­sent, men det er ikke kjent hvor­vidt nyhets­de­len av sel­ska­pet ram­mes. Reu­ters News står bare for 6 pro­sent av omset­nin­gen i mor­sel­ska­pet. 

LES MER HOS MEDIER24 (05/12/2018)

Færre og lengre saker ga flere lesere

NRK Roga­land la i 2018 om nyhets­stra­te­gi­en på nett. Fra man­ge nyhets­sa­ker og hyp­pi­ge opp­da­te­rin­ger, gikk dis­trikts­kon­to­ret over til lang­sik­tig plan­leg­ging med langt fær­re og leng­re saker. Og omleg­gin­gen er blitt en suk­sess. Nett­si­de­ne har fått fle­re lese­re og jour­na­lis­te­ne får fle­re opp­slag inn på NRK.no sin hoved­side. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (05/12/2018)

Vekst i papirannonser for Amedia og Schibsted

I okto­ber opp­lev­de både Ame­dia og Schib­sted vekst i annonse­sal­get på papir. Det skri­ver Medier24 (betalt sak). Iføl­ge Jan Mor­ten Dran­ge i annon­sør­for­enin­gen ANFO kan det ten­kes at annon­sø­re­ne begyn­ner å se ver­di­en av papir­an­non­ser på nytt. Polar­is Media had­de en ned­gang i papir­an­nonse­om­set­nin­gen i tred­je kvar­tal, men iføl­ge kon­sern­sjef Per Axel Koch har utvik­lin­gen på papir i 2018 vært bed­re enn for­ven­tet.

LES MER HOS MEDIER24+ (05/12/2018)

Mediemeldingen utsatt til neste år

Regje­rin­gens opp­føl­ging til Medie­mang­folds­ut­val­gets inn­stil­ling i 2017 har latt ven­te på seg. Kul­tur­de­par­te­men­tet bekref­ter nå at medie­mel­din­gen ikke kom­mer før nes­te år. Det er blant annet Kris­te­lig Folke­par­tis frie­ri til venstre­si­den, som satt Sol­bergs regje­ring i mid­ler­ti­dig fare, som gjor­de at nye regje­rings­sam­ta­ler ble utsatt.

LES MER HOS KAMPANJE (04/12/2018)

Medietoppene kjemper for rettferdig skattepolitikk

I medie­bran­sjen er det man­ge som kjem­per for økte skat­ter til Face­bo­ok og Goog­le. Nå fin­ner de nors­ke medie­sel­ska­pe­ne og medie­for­enin­ge­ne støt­te i en fersk PwC-rap­port om skatt­leg­ging av de digi­ta­le tek­no­lo­gi-gigan­te­ne. Iføl­ge anslag fra PwC kan Nor­ge med dagens skatt­leg­ging gå glipp av fle­re hund­re årli­ge skatte­mil­lio­ner fra de to aktø­re­ne. Iføl­ge Ran­di Øgrey i Medie­be­drif­te­nes lands­for­ening bør de nor­dis­ke lan­de­ne vur­de­re å føl­ge Stor­bri­tan­nias eksem­pel, der man har en egen skatt på over­skudd som føres ut av lan­det, samt pla­ner om en digi­tal­salg-skatt på 2 pro­sent av omset­nin­gen.

LES MER HOS KAMPANJE (03/12/2018)

TV-kanalene vil forlate London til fordel for Irland

Når Stor­bri­tan­nia for­la­ter EU til vår­en, for­be­re­der en rek­ke euro­pe­is­ke TV-sel­ska­per seg på å flyt­te kana­le­ne sine til Irland. Bak­grun­nen er sende­lands­prin­sip­pet, som inne­bæ­rer at kana­ler som sen­der fra utlan­det kun for­hol­der seg til reg­le­ne som gjel­der i sende­lan­det. Når Stor­bri­tan­nia, som har hatt guns­ti­ge reg­ler for rekla­me og spon­sing, trek­ker seg ut av EU, end­rer det ram­me­vil­kå­re­ne til over 500 pan­euro­pe­is­ke TV-kana­ler. Både Dis­covery og Nent Group sen­der en rek­ke TV-kana­ler fra Lon­don til Nor­ge, men ingen av dem har tatt stil­ling til om de blir med på flytte­las­set til vår­en.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/12/2018)

Dagsavisen kjøper Demokraten

1. janu­ar over­tar Dag­avi­sen eier­ska­pet av Fred­rik­stad-avi­sen Demo­kra­ten fra nåvæ­ren­de eier Agder­pos­ten Medi­er. Demo­kra­ten er Fred­rik­stads num­mer to-avis, etter Fred­riks­stad Blad. Det blir den fjer­de num­mer to-avi­sen Dags­avi­sen eier. Mens Oslo-redak­sjo­nen pro­du­se­rer nasjo­na­le nyhe­ter, kul­tur- og uten­riks­stoff, pro­du­se­res de loka­le nyhe­te­ne i lokal­re­dak­sjo­ne­ne. En ster­ke­re over­gang til digi­ta­le platt­for­mer blir en prio­ri­te­ring, iføl­ge sjef­re­dak­tør i Dags­avi­sen, Eirik Hoff Lys­holm. 

LES MER HOS DAGSAVISEN (03/12/2018)

Viral nettavis gir opp

Den ame­ri­kans­ke nett­avi­sen Mic spar­ker alle ansat­te og sel­ger res­te­ne til høyst­by­den­de. Mic har i lik­het med Buzz­fe­ed ret­tet seg inn mot mot unge medie­bru­ke­re, med et til­bud av vira­le, lett­for­døye­li­ge nyhe­ter, gjer­ne i form av video. For den­ne typen nett­avi­ser er spred­ning av inn­hold i sosia­le medi­er en for­ut­set­ning, siden det er annon­se- og spon­sor­inn­tek­ter som er inn­tekts­kil­den. Men for­ret­nings­mo­del­len, som man­ge and­re lig­nen­de nett­avi­ser er basert på, har vist seg mind­re lønn­som enn antatt, og er svært sår­bar for end­rin­ger i Face­bo­oks prio­ri­te­ring av nyhe­ter.

LES MER HOS GUARDIAN
HER KAN DU SELV LESE MIC (30/11/2018)

TV 2 med tre nye barne- og ungdomsserier

I for­bin­del­se med den nye all­menn­kring­kas­tings­av­ta­len er TV 2 for­plik­tet til å sen­de pro­gram­mer for barn og unge etter nytt­år. TV 2 lan­se­rer der­for tre nye seri­er. Den førs­te – Vill­mark uten voks­ne – har pre­miere alle­re­de i desem­ber. I løpet av vår­en 2019 slip­pes serie­ne Barne­hage­liv og Du er min venn.

LES MER HOS KAMPANJE (30/11/2018)

Høy pris og lite innhold i norske Netflix

Iføl­ge en over­sikt laget av det bri­tis­ke for­bru­ker­nett­ste­det Compa­ritech har nord­menn 822 TV-seri­er og 2496 fil­mer å vel­ge mel­lom på Net­flix. I USA er antal­let til sam­men 5839 tit­ler. Nor­ge har den tred­je dyres­te abon­ne­ments­pri­sen, og det er kun tre land som får enda mind­re igjen for pen­ge­ne enn nord­menn.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (29/11/2018)

Fagpressen med opplagsfall og digitale lesertall

Det sam­le­de opp­la­get hos med­lem­me­ne i bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen Fag­pres­sen syn­ker for førs­te gang på 13 år. Inklu­dert nye med­lem­mer i 2018 øker opp­la­get. Sam­ti­dig pre­sen­te­rer fag­bla­de­ne for førs­te gang digi­ta­le leser­tall, som viser et gjen­nom­snitt på 1,5 mil­lio­ner lese­re per måned. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS KAMPANJE (29/11/2018)

Amazon vil kjøpe sportskanaler

Det har len­ge vært ven­tet at de sto­re aktø­re­ne på nett skal kas­te seg inn i bud­kam­pen om vik­ti­ge sports­ret­tig­he­ter. Nå har Ama­zon kom­met på banen med et litt over­ras­ken­de bud – ikke på ret­tig­he­ter, men på 22 regio­na­le TV-nett­verk i USA, skri­ver Dagens Nærings­liv. TV-sel­ska­pe­ne sit­ter på attrak­ti­ve sports­ret­tig­he­ter innen­for base­ball, bas­ket­ball og ishockey. Kana­le­ne var en del av sal­get av Fox til Dis­ney, men ame­ri­kans­ke kon­kur­ranse­myn­dig­he­ter vil ikke la Dis­ney over­ta. Ama­zon har fra før sik­ret seg strøm­me­ret­tigeh­te­ne til Pre­mi­er League i Stor­bri­tan­nia. 

LES MER HOS NEW YORK TIMES
LES MER HOS WASHINGTON POST (29/11/2018)

FNs migrasjonserklæring vekker reaksjoner i pressemiljøet

I FNs nye migra­sjons­er­klæ­ring opp­ford­res regje­rin­gen til å frem­me uav­hen­gig og objek­tiv kva­li­tets­jour­na­lis­tikk, lære pres­sen rik­tig ter­mi­no­lo­gi om migra­sjon, støt­te jour­na­lis­tikk av en viss etisk stan­dard og sam­ti­dig kut­te støt­ten til medi­er som frem­mer into­le­ran­se, frem­med­frykt, rasis­me og dis­kri­mi­ne­ring mot migran­ter. Rei­dun Kjel­ling Nybø i Norsk Redak­tør­for­ening mener for­mu­le­rin­ge­ne er pro­ble­ma­tis­ke, og under­stre­ker at offent­li­ge myn­dig­he­ter ikke har som opp­ga­ve å instru­ere medie­ne. Erklæ­rin­gen har støt­te fra Høy­re og Venst­re.

LES MER HOS MEDIER24 (29/11/2018)

Tono vant over RiksTV i Høyesterett

Høy­este­rett har gitt ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Tono med­hold i stri­den mot RiksTV. Saken hand­ler om hvor­vidt RiksTV, som er eid av NRK, TV 2 og Tele­nor, har såkalt erstat­nings­plikt for kla­re­ring av musikk­ret­tig­he­ter i sen­din­ger kring­kas­tet fra uten­lands­ke TV-kana­ler ret­tet mot det nors­ke pub­li­kum. Tono for­val­ter ret­tig­he­te­ne til tekst­for­fat­te­re og låt­skri­ve­re, og vars­let på for­hånd et erstat­nings­søks­mål på fle­re titall mil­lio­ner kro­ner der­som de fikk med­hold.

LES MER HOS KAMPANJE (29/11/2018)

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen