Ukens medienyheter: Metoo, Hviterussland og politisk reklame

Dekningen av #Metoo i Sverige får kritikk. Journalister som jobber for utenlandske medier har mistet akkrediteringen sin i Hviterussland for å avgrense pressedekningen av protestene. Facebook stanser alle nye politiske reklamer den siste uken før presidentvalget i USA. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.

ukens medienyheter

Metoo-dekning er vanskelig balansegang

Aft­on­bla­dets kul­tur­re­dak­tør Åsa Lin­der­borg har tatt et kraf­tig opp­gjør med jour­na­lis­tik­ken rundt #metoo i Sve­ri­ge. Hun slak­ter både egen og and­res dek­ning og etikk, men sier sam­ti­dig at nors­ke medi­er hånd­ter­te sake­ne bed­re. Jour­na­lis­ten har inter­vju­et nors­ke jour­na­lis­ter om hvor­dan de mener dek­nin­gen i Nor­ge fun­ger­te. Pres­sens hånd­te­ring av #metoo har fått ny aktua­li­tet i for­bin­del­se med dra­ma­tik­ken rundt Trond Gis­ke og ver­vet som leder for Trøn­de­lag Arbei­der­par­ti (31.08.2020).

Les mer hos Jour­na­lis­ten.

Journalister fratas akkrediteringen i Hviterussland

Hvite­russ­land er pre­get av demon­stra­sjo­ner og poli­tisk uro etter at den auto­ri­tæ­re lede­ren Alek­sandr Luka­sjen­ko vant pre­si­dent­val­get den­ne måne­den. I et for­søk på å mini­me­re presse­dek­nin­gen av pro­tes­te­ne, har en rek­ke jour­na­lis­ter som job­ber for uten­lands­ke medi­er mis­tet akkredi­te­rin­gen sin. Der­med får de ikke job­be lov­lig i Hvite­russ­land. Fire rus­sis­ke jour­na­lis­ter har blant annet fått fem års inn­reise­for­bud (31.08.2020).

Les mer hos Jour­na­lis­ten.

Facebook begrenser politisk reklame før valget

Face­bo­ok vil ikke slip­pe til nye, poli­tis­ke annon­ser den sis­te uken før pre­si­dent­val­get i USA. Men rekla­me med feil­ak­ti­ge påstan­der vil fort­satt bli pub­li­sert, så len­ge den er lagt ut mer enn uke før. Face­bo­ok vil like­vel fjer­ne annon­ser som feil­in­for­me­rer om val­get eller om koro­na. Beslut­nin­gen blir kri­ti­sert av Trumps valg­kam­pan­je (04.09.2020).

Les mer hos Jour­na­lis­ten.

Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen