Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-30

Video­blog­ger laget av skole­barn Pro­sjekt med video­blog­ging i sko­len — 140 skole­ele­ver i ber­gens­om­rå­det har del­tatt. (tags: vlog­ging) Pay-walls and print shut peop­le out from the poli­ti­cal con­ver­sa­tion USAs poli­tis­ke debatt har flyt­tet seg til net­tet, mener maga­si­net Sla­tes redak­tør Jacob Weis­berg. (tags: all­men­nin­gen demo­kra­ti)

 

links for 2006-11-29

Coun­ter­Spin En ukent­lig podcast med kri­tisk blikk på ukens hen­del­ser i media. Utgis av press­grup­pen FAIR (Fai­r­ness & Accu­racy in Repor­ting). (tags: podkas­ting medi­er)

 

links for 2006-11-28

Media Con­trol and Self-Cen­sor­ship in Hong Kong Artik­kel om øken­de selv­sen­sur i Hong­kongs medi­er. (tags: presse­fri­het ytrings­fri­het) Dags­pres­sens kil­der Resul­ta­ter fra dansk forsk­nings­pro­sjekt — elite­kil­der domi­ne­rer kraf­tig i dags­avi­se­ne. (tags: jour­na­lis­tikk)

 

links for 2006-11-24

Hol­berg­pri­sen — Arran­ge­ment Det avhol­des en rek­ke arran­ge­men­ter i Ber­gen i for­bin­del­se med utde­ling av Hol­berg­pri­sen og Nils Klim-pri­­sen i slut­ten av novem­ber. (tags: demo­kra­ti) An empi­ri­cal exa­mi­na­tion of Wikipedia’s cre­di­bi­li­ty Stu­die som viser at eks­per­ter vur­de­rer kva­li­te­ten på Wiki­­pe­­dia-artik­­ler høy­ere enn ikke-eks­­per­­ter. (tags: wiki­pe­dia all­men­nin­gen) Democracy in Ame­rica: paths to renew­al Michael Edwards om beho­vet for for­ny­el­se […]

 

links for 2006-11-23

Jay Rosen Asks Will Citizens Par­ti­ci­pa­te? Vil folk del­ta som bor­ger­jour­na­lis­ter hvis for­hol­de­ne leg­ges til ret­te? (tags: ytrings­fri­het jour­na­lis­tikk)

 
 
til toppen