Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-23

Jay Rosen Asks Will Citizens Par­ti­ci­pa­te? Vil folk del­ta som bor­ger­jour­na­lis­ter hvis for­hol­de­ne leg­ges til ret­te? (tags: ytrings­fri­het jour­na­lis­tikk)

 

links for 2006-11-21

YouT­ube? It’s So Yester­day Hva vil pre­ge poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon og valg­kam­per frem­over? (fra Wash. Post, kre­ver gra­tis regist­re­ring) (tags: demo­kra­ti valg­kamp)

 

links for 2006-11-17

YouT­ube Sends Tech­Crunch A Cease & Desist YouT­u­bes advo­ka­ter er blitt mer akti­ve etter at video­tje­nes­ten ble kjøpt av Goog­le. (tags: opp­havs­rett ned­las­ting) Media Mat­ters with Bob McChes­ney Ukent­lig podcast om medi­er og demo­kra­ti. Pro­gram­le­der: pro­fes­sor Bob McChes­ney. (tags: podkas­ting demo­kra­ti) Value of the Pub­lic Domain Å øke omfan­get av fritt til­gjen­ge­lig kunn­skap og kul­tur kan ska­pe […]

 

links for 2006-11-15

Repor­te­re uten gren­ser: Egyp­tisk blog­ger arres­tert Abdel Kareem Nabil Sulei­man sik­tes bl.a. for å ha inju­ri­ert pre­si­den­ten og «skapt hat» mot islam. (tags: ytrings­fri­het)

 
 
til toppen