Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall vis­er at lokalavis­er ver­den over står over­for en stor krise på grunn av den store korona-situ­asjo­nen. I Norge har medieforsker Erik Wilberg under­søkt hvor­dan dette også påvirk­er norske avis­er. I Sta­vanger er det et ønske om å sam­le mediebedrifter til en egen medie­by. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Mediebedriftenes Lands­foren­ing vis­er at opplagstal­lene for norske avis­er stiger som følge av dig­i­tal vekst. Reg­jerin­gen inklud­er­er nå medi­ene som en del av sam­funnskri­tiske virk­somheter. Unge vis­er seg å delta lite i debat­ter på sosiale medi­er og kul­tur-Norge får utdelt økonomisk kom­pen­sasjon. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvorvidt det er mulig å stoppe kli­maen­drin­gene og sam­tidig nå de andre bærekraft­må­lene. Vi skal utry­dde fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stoppe kli­maen­drin­gene. Et av målene er at vi skal ha ans­tendig arbeid og økonomisk vekst, et annet er fred og rettferdighet. […]

 

Bruk og misbruk av historien

Vår his­to­rie og hvor­dan den tolkes er ikke noe som bare angår faghis­torik­erne. Også i poli­tikken er det sterke meninger om hvor­dan his­to­rien skal forstås – og da særlig i lys av poli­tik­ernes egen samtid. Ofte brukes his­to­rien til å legit­imere poli­tikk. Ciceros dic­tum his­to­ria mag­is­tra vitae (his­to­rien er livets læremester), får da ny gyldighet: […]

 
 
til toppen