SISTE UNDER Aktuelt

Vox Pub­li­ca sender ut et nyhets­brev på e‑post ca. en gang i måne­den. Her finner du alle nyhets­brevene vi har publisert. 


98 nyhetsbrev

Essayføljetong 5:9 — Vår farlege skaparkraft

“Men­nes­kets kap­a­sitet er vår skjeb­ne”, seier Hans Jonas (s. 129). Vår kunnskap­størst og evne til å skape nye ting vert stadig far­legare for natur­miljøet og men­neskas vilkår i framti­da. Homo Faber — det ska­pande men­nes­ket — har tatt over for Homo Sapi­ens, og dette vil verte vår under­gang, seier Hans Jonas med karak­ter­is­tisk alvor. 

 

Den utskjelte debatten

Sosiale medi­er er en mye utskjelt debattare­na. Innvan­drings­de­bat­ten foregår ofte i form av utskjelling. Men hvor ille er egentlig innvan­drings­de­bat­ten i sosiale medi­er? I dok­toravhan­dlin­gen min ser jeg på hvor­dan debat­ten om den syriske fly­k­t­ningkrisen utspilte seg i kom­men­tar­fel­tene på skan­di­naviske avis­ers Face­book-sider. I de tre skan­di­naviske lan­dene, som ellers er så like og har så tette bånd, har innvan­dringssak­en blitt håndtert ulikt. Dette gjen­speiles både i de tre nabolan­denes innvan­drings- og inte­grasjon­spoli­tikk og i den offentlige sam­tal­en. I de nyhets-gener­erte sosiale medi­er debat­tene om fly­k­t­ningkrisen teg­n­er imi­dler­tid et annet bilde seg. I dette bildet er det likhetene på tvers av lan­de­grensene som dominer­er. Debat­tene i alle tre land preges av fremvis­ning, snarere enn utvek­sling av meninger. Snarere enn argu­men­tasjon og menings­bry­t­ning domineres utvek­slin­gene av sub­jek­tive uttrykk, still­ingskrig og fiendtlige angrep. 

 

Anders Johansen: Fornuft og forakt

Anders Johansen har nylig mark­ert seg med boken Komme til orde. Poli­tisk kom­mu­nikasjon 1814–1913. Her dreier det seg om utvikling av “retorisk med­borg­er­skap” som betingelse for realis­er­ing av den formelle ytrings­fri­het i en lev­ende demokratisk kul­tur. “Folkestyret ble til etter hvert som flere og flere ble i stand til å han­dle med ord”, het­er det her. “I denne his­to­rien dreier det seg om forhold­et mel­lom taushet og tale, skam og forakt, krenkelse og kamp om anerk­jen­nelse”. For dette ver­ket er Johansen blitt tildelt Kri­tik­er­prisen for beste sakpros­abok. Vin­teren 2020 pre­sen­terte han det selv med et fes­ti­val­fore­drag og med en serie radios­nut­ter som Vox Pub­li­ca har fått tilla­telse til å gjen­gi her.

 

Kunstig intelligens – venn (og fiende) i kampen mot falske nyheiter

Medi­etil­synet kunne for ein månad sidan fortel­je at 45% i Noreg har sett falske nyheit­er om korona-viruset i ulike media, 27% har ikkje sett slike, og 28% veit ikkje. Mange har alt­så kom­petanse i å vere kri­tisk til innhald sprei­dd gjen­nom sosiale media og nyheits­me­dia. Men vi lever i ei verd der falske nyheit­er i aukande grad vert masse­pro­dusert og brukt som eit poli­tisk verkemid­del av illib­erale krefter. Tru­leg vil teknolo­giar som avdekkar falske nyheit­er verte naudsynt for jour­nal­is­tar og mediebrukarar; snart treng vi avanserte analy­sev­erk­tøy som er i stand til å sjekke om ei nyheitssak, eit bilde eller ein video er eit falsum.

 
 
til toppen