Garantien for en bedre offentlighet: DU

Når folk flest produserer kunnskap, fordufter usunn tiltro til autoriteter. Og offentligheten blir vanskeligere å manipulere. Intervju med Yochai Benkler.

“You — Yes, You — Are TIME’s Per­son of the Year”. Time Mag­a­zine har ikke fått bare ros for denne vrien på sin tradis­jon­srike, årlige kåring av årets navn. Enkelte, som “mastergunner99” neden­for, har allerede laget sine egne video­er hvor de kom­menter­er og til dels gjør narr av Time-redak­sjo­nens valg, og lastet videosnut­tene opp på YouTube. Det går an å hevde at de som gjør dette fak­tisk bare bekrefter Times poeng: det er net­topp denne aktive pub­lis­er­ingsvirk­somheten redak­sjo­nen øns­ket å hylle med kåringen.


Sig­na­turen mastergunner99 takker Time for kåringen.

Når folk flest produserer kunnskap

Tidligere i år kom en av de grundig­ste analy­sene til nå av pub­likums pub­lis­er­ingsvirk­somhet, i boken “The Wealth of Net­works” (boken er pub­lis­ert i sin hel­het på nett). For­fat­ter er pro­fes­sor i juss ved Yale Uni­ver­si­ty Yochai Ben­kler. Et hov­ed­po­eng for Ben­kler er å vise hvor­dan det han kaller “den nettverks­baserte infor­masjon­søkonomien” har gitt hver enkelt med­borg­er kon­troll over pro­duk­sjon og dis­tribusjon av infor­masjon. At flere og flere har PC-knyt­tet til inter­nett, utgjør fak­tisk et fun­da­men­talt skifte. Men­neske­lig kreativitet og allerede pub­lis­ert infor­masjon er nå de eneste innsats­fak­torene som trengs for å pro­dusere ny kunnskap, men­er Benkler.

Utsnitt av Times for­side, utga­ven datert 25. desem­ber 2006.

Utsnitt av Times for­side, utga­ven datert 25. desem­ber 2006.

Også for Ben­kler er alt­så “DU” – enkelt­men­nes­ket – i fokus. Han er særlig opp­tatt av hvor­dan folk bidrar med sin ledi­ge tid, uten å få betalt, til pros­jek­ter som utvikling av pro­gram­vare med åpen kildekode, eller net­tlek­sikonet Wikipedia – såkalt pro­duk­sjon i grup­per eller “peer pro­duc­tion”. Gitt vår tids pro­duk­sjons­betingelser bør slike bidrag ikke forun­dre, men­er han: “Ut fra det beg­yn­nende 21. århun­dres mål og materielle betingelser for infor­masjon­spro­duk­sjon er fremvek­sten av “peer pro­duc­tion” like rasjonelt og effek­tivt som sam­le­bån­det var ved beg­yn­nelsen av for­rige århun­dre,” skriv­er Ben­kler i boken.

En bedre offentlighet?

Vox Pub­li­ca stilte Ben­kler noen spørsmål på e‑post om hvor­dan han ser for seg at slik pro­duk­sjon av kunnskap vil utvikle seg. Vi var særlig opp­tatt av kon­sekvensene for en kri­tisk offent­lighet og medier. 

Kvaliteten på kunnskap og fak­ta kon­trolleres på en annen måte enn tidligere av deltak­erne i pros­jek­ter som Wikipedia og Slash­dot. Den tradis­jonelle redak­tør­mod­ellen er her avskaf­fet. Hvor­dan vil nye kunnskap­skilder som Wikipedia påvirke hvor­dan vi forhold­er oss til kunnskap?

“Jeg tror den innebygde usikker­heten i Wikipedia vil kurere oss for tiltroen til autoriteter. Masseme­di­ene hadde en ten­dens til å skape hold­nin­gen at “jeg så det på trykk, der­for må det være sant”. Denne kul­turen førte til en mer ukri­tisk hold­ning og gjorde offent­ligheten lett å manip­ulere, eller rett og slett veldig utsatt for feil. Lesere, seere og lyt­tere hadde et stort sett veldig tillits­fullt forhold til medi­ene. Jeg tror at når en ny gen­erasjon vokser opp med å lese ting som aldri har en autoritet bak seg, som bare har sta­tus som midler­tidi­ge biter av infor­masjon, vil vi beg­ynne å få en mer kri­tisk, under­søk­ende form for lesning, lyt­ting og TV-tit­ting. Det å lese vil bli mer som å under­søke noe, som når noen plukker opp biter av mate­ri­ale med vari­erende tro­verdighet, under­søk­er det fra ulike vin­kler og kom­mer frem til en kon­klusjon. Som uansett fort­satt kan bli rev­idert og fal­si­fis­ert. Dette er essensen i viten­skapelig metode, og det er på høy tid at den tas i bruk på bredere front. Den mest verdi­fulle endrin­gen vil være utviklin­gen av en kri­tisk grunnhold­ning blant bruk­erne. Dette vil de ha stor nytte av som uavhengige indi­vider generelt og når de deltar i sam­fun­net poli­tisk og kulturelt.”

Håpet om at inter­nett skal bidra til å gjøre sam­fun­net mer demokratisk er en klas­sik­er i debat­ter om net­tets betyd­ning. Spe­sielt i USA var det på 1990-tal­let mange teknologipro­feter som spente for­vent­nin­gene alt­for høyt. Dette har ført til et over­drevent tilbakeslag, men­er Yochai Ben­kler. I sin bok fremhold­er han at demokrati­ets utvikling etter at net­tet kom må sam­men­lignes med til­standen i det gam­le masseme­diesam­fun­net, ikke med 90-tal­lets ure­al­is­tiske utopi­er. Demokrati­et er allerede bety­delig styr­ket gjen­nom skaren av nye, kri­tiske stem­mer i offent­ligheten, blant annet i blog­ger og fora, men­er Benkler.

Offentlighet og utvikling

I “The Wealth of Net­works” bruk­er Ben­kler mye plass på å analy­sere hvor­dan desen­tralis­er­ing av appa­ratet for kunnskap­spro­duk­sjon kan få betyd­ning for utvikling i fat­tige land. Det er en mulighet, men­er Ben­kler, for at til­gang til “pro­duk­sjon­s­mi­d­lene” – PC, inter­nett og kunnskapen som er glob­alt tilgjen­gelig der – kan motvirke noe av den skjeve fordelin­gen av ressurs­er mel­lom rike og fat­tige land.

Slik jeg leser dette, men­er du at vi under­vur­der­er det pos­i­tive poten­sialet infor­masjon­søkonomien utgjør for utviklingsland.

“Til å beg­ynne med er det vik­tig med en ydmyk hold­ning til hvor stor del av kjerneprob­lemene som kan løs­es gjen­nom infor­masjon og kom­mu­nikasjon. Rent vann, fun­gerende myn­digheter og et min­stemål av per­son­lig sikker­het og helse – dette kan ikke bedre inter­nett-til­gang gjøre noe med. Det jeg fremhold­er, er at selv om vi erk­jen­ner disse prob­lemene, er det likev­el mye vi kan gjøre for å redusere men­neske­lig lidelse også ved hjelp av infor­masjon­spoli­tikk og kunnskap­spro­duk­sjon. Hvis nettverk­skom­mu­nikasjon fak­tisk forbedr­er demokrati­et og leg­ger til rette for mer deltakelse i offent­ligheten, vil dette i seg selv forbedre men­neske­lig utvikling. Både direk­te, for­di deltakelse er en del av et godt liv. Og indi­rek­te, ved at folk vil stille myn­digheter mer til ans­var. Det jeg har vært mest opp­tatt av er å utforske hvor­dan myn­digheter, tradis­jonelle friv­il­lige organ­isas­jon­er og indi­vider som arbei­der på egen hånd og sam­men i “peer production”-prosjekter, kan legge til rette for utvikling der tradis­jonelle markeds­baserte og myn­dighets­baserte ini­tia­tiv­er har mislyktes.”

Blant eksem­p­lene Ben­kler stud­er­er nærmere er hvor­dan åpen pro­gram­vare (fri eller med åpen kildekode) kan forbedre fat­tige lands til­gang på infor­masjon­ste­knolo­gi, og skape en plat­tform for lokale pro­gram­merere til å konkur­rere i den glob­ale økonomien. Mer ambisiøse pros­jek­ter gjelder hvor­dan en kom­bi­nasjon av fritt tilgjen­gelig utdan­nings­ma­teriell og forskn­ingsre­sul­tater og net­tbasert samar­beid kan skape nye plat­tformer for inno­vasjon innen biolo­gi og landbruk.

Hvor­dan ser du på rollen Wikipedia og andre fritt tilgjen­gelige eller all­men­nings-baserte pros­jek­ter som “open access” forskn­ingspub­lis­er­ing kan spille for glob­al utvikling?

“Open access-pub­lis­er­ing kan redusere adgangskost­nadene til den glob­ale infor­masjon­søkonomien. Mer grunn­leggende kan det gi folk sjansen til å leve et rikere liv — bedre informert om sin egen kul­tur og ver­den de lever i. Inno­vasjon og utdan­ning er grunn­leggende kom­po­nen­ter i utvikling. Open access-pub­lis­er­ing kan bidra til å senke en av de vik­tig­ste bar­rierene for utvikling på disse fel­tene. Ini­tia­tiv­er som One Lap­top per Child har også poten­sial for å endre betingelsene. Likev­el må vi ikke glemme at den vik­tig­ste grun­nen til man­glende utdan­ning er kost­naden en fam­i­lie pådrar seg når bar­na går på skole. Intet ini­tia­tiv har vært mer effek­tivt enn å betale fam­i­li­er for å la bar­na gå på skolen.”

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen