– Arbeidsmiljøloven gir ingen vern

Advokat og tidligere BA-HR-varsler Kari Breirem advarer mot å tro at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling gir reelt vern av varslerne.

Breirem under­strek­er at verken sam­fun­net eller dom­sto­lene tilstrekke­lig har forstått belast­nin­gene mange varslere rammes av. I en artikkel i Aften­posten beskriv­er hun en virke­lighet der varslerne ofte ender som tapere, utsatt for mob­bing og sosial isolasjon.

Lovbestem­melsene om varsling kan fun­gere som et ris bak speilet, men gir ingen beskyt­telse i forkant. Varsleren er ofte usikker på hvor­dan varsle forsvarlig, om forhold­et er kri­tikkverdig. Først ved en etter­føl­gende rettssak får man svar.

Breirem vis­er til at stor­sam­fun­net gjerne opp­for­dr­er til varsling i kjøl­van­net av sak­er der varslere har vært involvert i å avdekke ulov­ligheter og kri­tikkverdi­ge forhold — som den siste tidens Adec­co-sak. Hun under­strek­er at verken sam­fun­net eller dom­sto­lene tilstrekke­lig har forstått belast­nin­gene mange varslere står over­for, særlig i sak­er som gjelder mak­t­per­son­er og i sak­er hvor vik­tige sam­funnsin­ter­ess­er og økonomiske verdier står på spill.

Siden 2004 har jeg i ulike fora tatt til orde for behovet for en «varslingsen­het». Et lite sekre­tari­at i offentlig regi, der man kan hen­vende seg for å få råd og bis­tand. Dette vil bidra til å verne om sen­trale verdier i det norske sam­funn og sam­tidig ivare­ta rettssikker­heten for alle parter, både den virksomhet/personen det varsles mot og varsleren.

Relaterte artik­ler

Varslere trenger bedre beskyttelse

Breirem: Bedre vern av varslere

Breirems varsler­his­to­rie mel­lom permer

Kari Breirem slak­ter reg­jerin­gens varslervern

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen