– Arbeidsmiljøloven gir ingen vern

Advokat og tidligere BA-HR-varsler Kari Breirem advarer mot å tro at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling gir reelt vern av varslerne.

Breirem under­stre­ker at ver­ken sam­fun­net eller dom­sto­le­ne til­strek­ke­lig har for­stått belast­nin­ge­ne man­ge vars­le­re ram­mes av. I en artik­kel i Aften­pos­ten beskri­ver hun en vir­ke­lig­het der vars­ler­ne ofte ender som tape­re, utsatt for mob­bing og sosi­al iso­la­sjon.

Lov­be­stem­mel­se­ne om vars­ling kan fun­ge­re som et ris bak spei­let, men gir ingen beskyt­tel­se i for­kant. Vars­le­ren er ofte usik­ker på hvor­dan vars­le for­svar­lig, om for­hol­det er kri­tikk­ver­dig. Først ved en etter­føl­gen­de retts­sak får man svar.

Breirem viser til at stor­sam­fun­net gjer­ne opp­ford­rer til vars­ling i kjøl­van­net av saker der vars­le­re har vært involvert i å avdek­ke ulov­lig­he­ter og kri­tikk­ver­di­ge for­hold — som den sis­te tidens Adecco-sak. Hun under­stre­ker at ver­ken sam­fun­net eller dom­sto­le­ne til­strek­ke­lig har for­stått belast­nin­ge­ne man­ge vars­le­re står over­for, sær­lig i saker som gjel­der makt­per­soner og i saker hvor vik­ti­ge sam­funns­in­ter­es­ser og øko­no­mis­ke ver­di­er står på spill.

Siden 2004 har jeg i uli­ke fora tatt til orde for beho­vet for en «vars­lings­en­het». Et lite sek­re­ta­riat i offent­lig regi, der man kan hen­ven­de seg for å få råd og bistand. Det­te vil bidra til å ver­ne om sen­tra­le ver­di­er i det nors­ke sam­funn og sam­ti­dig iva­re­ta retts­sik­ker­he­ten for alle par­ter, både den virksomhet/personen det vars­les mot og vars­le­ren.

Rela­ter­te artik­ler

Vars­le­re tren­ger bed­re beskyt­tel­se

Breirem: Bed­re vern av vars­le­re

Breirems vars­ler­his­to­rie mel­lom perm­er

Kari Breirem slak­ter regje­rin­gens vars­ler­vern

TEMA

Y

tringsf
rihet

63 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen