Nyhetsbrev uke 8

Blant temaene: Grunnloven, innvandringskritikk og homofiles kamp for like rettigheter.

Vox Pub­li­ca er nå i gang med et nytt hoved­tema: Grunn­lo­ven. Både Jør­gen Thu­ne John­sen og Eirik Holm­øyvik, Hen­ri­et­te Sin­ding Aasen og Rag­na Aar­li har nye inn­legg om Grunn­lo­ven og men­neske­ret­tig­he­te­ne.

I til­legg kan du lese om høy tem­pe­ra­tur under en debatt om inn­vand­rings­kri­tikk ved Stu­dent­sam­skip­na­den i Ber­gen, og om Se og Hør og de homo­fi­les kamp for like ret­tig­he­ter, skre­vet av hen­holds­vis Marit Mjølsne­set og Jør­gen Thu­ne John­sen.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Valg­b­log­gen hev­der Svein­ung Arne­sen at Oba­ma vin­ner pre­si­dent­val­get i 2012, og Olav Anders Øvre­bø skri­ver om pre­mie­flom for data­jour­na­lis­tikk og Ver­dens­ban­ken og åpne data på Fak­ta først.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tors­dag 19. april arran­ge­res semi­nar om val­gets ram­mer med Audun Bey­er på Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: expressen.se skri­ver om Lars Vil­ks som ble angre­pet under en fore­les­ning om ytrings­fri­het, mens information.dk mel­der om at kul­tur­in­du­stri­en lever i bes­te vel­gå­en­de.

For å lese artik­le­ne:

Der­for må men­neske­ret­tig­he­te­ne inn i Grunn­lo­ven
Bør men­neske­ret­tig­he­te­ne tas inn i Grunn­lo­ven? Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer seks argu­men­ter for — og tre imot. Av Jør­gen Thu­ne John­sen.

Grunn­lova og men­neske­ret­ta­ne
Har vi det så godt her i Noreg at vi ikkje len­ger ser ver­di­en av å ha ei Grunn­lov? Av Eirik Holm­øyvik, Hen­ri­et­te Sin­ding Aasen og Rag­na Aar­li.

Aggres­siv debatt om inn­vand­rings­kri­tikk
Tem­pe­ra­tu­ren var høg då Stu­den­ter­sam­fun­net i Ber­gen invi­ter­te til debatt om «Inn­vand­rings­kri­tikk i grense­land». Av Marit Mjølsne­set.

Tab­lo­id og homo­venn­lig
VG og Se og Hørs popu­læ­r­jour­na­lis­tikk har vært et bed­re virke­mid­del i de homo­fi­les kamp for bed­re ret­tig­he­ter, enn den tra­di­sjo­nel­le, “seriø­se” pres­sen. Av Jør­gen Thu­ne John­sen.

Valg­b­log­gen
Oba­ma vinn pre­si­dent­va­let 2012

Det er gode grun­nar til å for­ven­te at Oba­ma vinn pre­si­dent­va­let i haust. Split­tan­de nomi­na­sjons­kamp i Det repub­li­kans­ke par­ti­et er ein av dei. Av Svein­ung Arne­sen.

Fak­ta Først
Pre­mie­flom for data­jour­na­lis­tikk

Fris­ter det med en måneds opp­hold hos Guar­di­an? Eller rau­se penge­pre­mi­er? Av Olav Anders Øvre­bø.

Ver­dens­ban­ken og åpne data: Et for­bil­de
Kli­ma, øko­no­mi, utvik­ling — Ver­dens­ban­ken har data­ene og deler dem ut. Av Olav Anders Øvre­bø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen