Nyhetsbrev uke 8

Blant temaene: Grunnloven, innvandringskritikk og homofiles kamp for like rettigheter.

Vox Pub­li­ca er nå i gang med et nytt hov­edtema: Grunnloven. Både Jør­gen Thune Johnsen og Eirik Holmøyvik, Hen­ri­ette Sind­ing Aasen og Ragna Aar­li har nye inn­legg om Grunnloven og menneskerettighetene.

I til­legg kan du lese om høy tem­per­atur under en debatt om innvan­dringskri­tikk ved Stu­dentsam­skip­naden i Bergen, og om Se og Hør og de homofiles kamp for like ret­tigheter, skrevet av hen­holdsvis Mar­it Mjøl­sne­set og Jør­gen Thune Johnsen.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Val­gbloggen hevder Svei­n­ung Arne­sen at Oba­ma vin­ner pres­i­dent­val­get i 2012, og Olav Anders Øvre­bø skriv­er om pre­mieflom for data­jour­nal­is­tikk og Ver­dens­banken og åpne data på Fak­ta først.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tors­dag 19. april arran­geres sem­i­nar om val­gets ram­mer med Audun Bey­er på Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: expressen.se skriv­er om Lars Vilks som ble angrepet under en fore­lesning om ytrings­fri­het, mens information.dk melder om at kul­turindus­trien lever i beste velgående.

For å lese artiklene:

Der­for må men­neskerettighetene inn i Grunnloven
Bør men­neskerettighetene tas inn i Grunnloven? Vox Pub­li­ca pre­sen­ter­er seks argu­menter for — og tre imot. Av Jør­gen Thune Johnsen.

Grunnlo­va og menneskerettane
Har vi det så godt her i Noreg at vi ikkje lenger ser ver­di­en av å ha ei Grunnlov? Av Eirik Holmøyvik, Hen­ri­ette Sind­ing Aasen og Ragna Aarli.

Aggres­siv debatt om innvandringskritikk
Tem­per­a­turen var høg då Stu­den­ter­sam­fun­net i Bergen inviterte til debatt om «Innvan­dringskri­tikk i grense­land». Av Mar­it Mjølsneset.

Tabloid og homovennlig 
VG og Se og Hørs pop­ulær­jour­nal­is­tikk har vært et bedre virkemid­del i de homofiles kamp for bedre ret­tigheter, enn den tradis­jonelle, “ser­iøse” pressen. Av Jør­gen Thune Johnsen.

Val­gbloggen
Oba­ma vinn pres­i­dent­valet 2012 

Det er gode grun­nar til å for­vente at Oba­ma vinn pres­i­dent­valet i haust. Split­tande nom­i­nasjon­skamp i Det repub­likanske par­ti­et er ein av dei. Av Svei­n­ung Arnesen.

Fak­ta Først
Pre­mieflom for datajournalistikk 

Fris­ter det med en måneds opphold hos Guardian? Eller rause pengepremier? Av Olav Anders Øvrebø.

Ver­dens­banken og åpne data: Et forbilde 
Kli­ma, økono­mi, utvikling — Ver­dens­banken har dataene og del­er dem ut. Av Olav Anders Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen