Nyhetsbrev uke 15

Om Høyesteretts hovedoppgaver, bibliotekpioneren Haakon Nyhuus, teknologisk determinisme blant ungdom, egosentriske forfattere. Og Anders Lange.

Vox Pub­li­ca har siden sist blitt opp­da­tert med fle­re nye artik­ler og blogg­inn­legg.

John F. Knut­sen ret­ter i sin artik­kel et kri­tisk blikk mot Høy­este­rett og hvor­dan dom­sto­len løser sine defi­ner­te hoved­opp­ga­ver retts­en­het, retts­av­kla­ring og retts­ut­vik­ling. Mona Vaagan ven­der blik­ket mot Kris­tia­nia­bo­he­men og gir et inter­es­sant inn­blikk i livs­ver­ket til Haa­kon Nyhu­us som bega­vet biblio­te­kar og Deich­mans legen­da­ris­ke sjef. Lars Nyre tar i et essay for seg ung­dom­mens hold­ning til nye medi­er og begrun­ner hvor­for de fles­te av dem kan kal­les for tek­no­lo­gis­ke deter­mi­nis­ter.

I vår nye kri­tikk­blogg Pei­ling har vi fått fire nye inn­legg. Marie Hav­nen set­ter spørs­måls­tegn ved kom­mu­nens og fyl­kekom­mu­nens inves­te­rin­ger i Florøs del­fi­na­le i MGP, som går på bekost­ning av and­re loka­le og regio­na­le kul­tur­ti­bud. Solveig Hele­ne Lygren er opp­gitt over bana­li­tet og usak­lig­het i den offent­li­ge debat­ten om Lit­te­ra­tur­hu­set i Ber­gen. I et inn­legg om for­fat­ter­rol­len etter­ly­ser hun ster­ke­re og mer sam­funns­ori­en­ter­te stem­mer. Ida Ander­sen kre­ver en dra­ma­tisk omvelt­ning i NRKs Drama­av­de­ling.

I Poli­tisk PR leg­ger Mag­nus Hoem Iver­sen Arbei­der­par­ti­ets Face­bo­ok-rekla­me under lupen. Sist, men ikke minst: I Virk­som­me ord ser Hanne Ris­myhr til­ba­ke på Anders Lan­ges berøm­te tale i Saga Kino 8. april 1973.

Nye artik­ler:
Ung­dom­mar er tek­no­lo­gis­ke deter­mi­nis­tar
Den tek­no­lo­gis­ke utvik­lin­ga er grunn­leg­gan­de open. Ung­dom­mar som torer å utford­ra dei sosia­le medie­nes tvangs­trøye kan utgje­ra ei vel­dig kraft. Av Lars Nyre.

Høy­este­rett for­vir­rer og til­slø­rer
Tre nylig avsag­te dom­mer om spare­pro­duk­ter sør­ger ikke for den retts­av­kla­rin­gen vår øvers­te dom­stol har som opp­ga­ve å gi, og mål­set­tin­gen om åpen­het opp­fyl­les hel­ler ikke. Av John F. Knut­sen.

Kris­tia­nia­bo­he­men som ble folke­bi­blio­te­ke­nes far
Han var en av de ver­ste rangle­fan­te­ne i den beryk­te­de Kris­tia­nia­bo­he­men på 1880-tal­let. Så kor­ket Haa­kon Nyhu­us igjen flas­ka, bret­tet opp erme­ne og ble Deich­mans legen­da­ris­ke sjef. Av Mona Vaagan.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling:
Etter­lyst: ster­ke­re stem­mer
For­fat­ter­ne har blitt mer ego­sent­ris­ke og mind­re sam­funns­ori­en­ter­te. Taper lit­te­ra­tu­ren på det? Av Solveig Hele­ne Lygren.

I krig og kjær­lig­het er bana­li­te­ter blitt til­latt
Bak all roping om for høye alko­hol­pri­ser lig­ger en mer grunn­leg­gende uenig­het om hva Lit­te­ra­tur­hu­set i Ber­gen skal rom­me og hvem det skal være for. Av Solveig Hele­ne Lygren.

Lar det svin­ge — utan kon­troll
Når kom­mu­ne og fyl­kes­kom­mu­ne bru­kar over tre mil­lio­nar kro­ner på MGP-del­fi­na­lar, har sir­ku­set svin­ga til det mis­ta all kon­troll. Av Marie Hav­nen.

Det nors­ke dra­ma­et
NRKs drama­av­de­ling er Nor­ges frems­te leve­ran­dør av kje­de­li­ge tv-seri­er. En dra­ma­tisk omvelt­ning inn­ad i avde­lin­gen kun­ne kan­skje end­ret ting til det bed­re. Av Ida Ander­sen.

Poli­tisk PR:
Arbei­der­par­ti­et på Face­bo­ok
Hva skjer når poli­tis­ke par­ti­er med stort bud­sjett slår seg løs i sosia­le medi­er? Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Virk­som­me ord:
Sam­fun­net er en stor fra­se!
Anders Lan­ges tale, 1973: Et over to timer langt show fylt av digre­sjo­ner, impul­si­vi­tet, humor, frekk­het og fol­ke­lig­het. Av Hanne Ris­myhr.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen