Nyhetsbrev uke 15

Om Høyesteretts hovedoppgaver, bibliotekpioneren Haakon Nyhuus, teknologisk determinisme blant ungdom, egosentriske forfattere. Og Anders Lange.

Vox Pub­li­ca har siden sist blitt opp­datert med flere nye artik­ler og blogginnlegg.

John F. Knut­sen ret­ter i sin artikkel et kri­tisk blikk mot Høyesterett og hvor­dan dom­stolen løs­er sine defin­erte hov­e­dopp­gaver rettsen­het, rettsavk­lar­ing og rettsutvikling. Mona Vaa­gan vender blikket mot Kris­tia­ni­abo­he­men og gir et inter­es­sant innblikk i livsver­ket til Haakon Nyhu­us som begavet bib­liotekar og Deich­mans leg­en­dariske sjef. Lars Nyre tar i et essay for seg ung­dom­mens hold­ning til nye medi­er og begrun­ner hvor­for de fleste av dem kan kalles for tek­nol­o­giske determinister.

I vår nye kri­tikkblogg Peil­ing har vi fått fire nye inn­legg. Marie Hav­nen set­ter spørsmål­stegn ved kom­munens og fylkekom­munens investeringer i Florøs del­fi­nale i MGP, som går på bekost­ning av andre lokale og regionale kul­turt­ibud. Solveig Helene Lygren er oppgitt over banalitet og usak­lighet i den offentlige debat­ten om Lit­ter­aturhuset i Bergen. I et inn­legg om for­fat­ter­rollen etterl­yser hun sterkere og mer sam­funnsori­en­terte stem­mer. Ida Ander­sen krev­er en drama­tisk omvelt­ning i NRKs Dramaavdeling.

I Poli­tisk PR leg­ger Mag­nus Hoem Iversen Arbei­der­par­ti­ets Face­book-reklame under lupen. Sist, men ikke minst: I Virk­somme ord ser Hanne Ris­myhr tilbake på Anders Langes berømte tale i Saga Kino 8. april 1973.

Nye artik­ler:
Ung­dom­mar er tek­nol­o­giske deterministar
Den tek­nol­o­giske utviklin­ga er grunn­leg­gande open. Ung­dom­mar som tor­er å utfor­dra dei sosiale medi­enes tvangstrøye kan utg­jera ei veldig kraft. Av Lars Nyre.

Høyesterett forvir­rer og tilslører 
Tre nylig avsagte dom­mer om spare­pro­duk­ter sørg­er ikke for den rettsavk­larin­gen vår øver­ste dom­stol har som opp­gave å gi, og målset­tin­gen om åpen­het opp­fylles heller ikke. Av John F. Knutsen.

Kris­tia­ni­abo­he­men som ble folke­bib­liotekenes far 
Han var en av de ver­ste ran­gle­fan­tene i den beryk­t­ede Kris­tia­ni­abo­he­men på 1880-tal­let. Så kor­ket Haakon Nyhu­us igjen flas­ka, bret­tet opp ermene og ble Deich­mans leg­en­dariske sjef. Av Mona Vaagan.

Kri­tikkbloggen Peiling:
Etterlyst: sterkere stemmer 
For­fat­terne har blitt mer egosen­triske og min­dre sam­funnsori­en­terte. Taper lit­ter­a­turen på det? Av Solveig Helene Lygren.

I krig og kjærlighet er banaliteter blitt tillatt
Bak all rop­ing om for høye alko­hol­pri­ser lig­ger en mer grunn­leg­gende uenig­het om hva Lit­te­ra­tur­hu­set i Bergen skal romme og hvem det skal være for. Av Solveig Helene Lygren.

Lar det svinge — utan kontroll 
Når kom­mune og fylkeskom­mune brukar over tre mil­lionar kro­ner på MGP-del­fi­nalar, har sirkuset svin­ga til det mista all kon­troll. Av Marie Havnen.

Det norske dramaet
NRKs dra­maavdel­ing er Norges frem­ste leverandør av kjedelige tv-serier. En drama­tisk omvelt­ning innad i avdelin­gen kunne kan­skje endret ting til det bedre. Av Ida Andersen.

Poli­tisk PR:
Arbei­der­par­ti­et på Facebook
Hva skjer når poli­tiske parti­er med stort bud­sjett slår seg løs i sosiale medi­er? Av Mag­nus Hoem Iversen.

Virk­somme ord:
Sam­fun­net er en stor frase!
Anders Langes tale, 1973: Et over to timer langt show fylt av digresjon­er, impul­sivitet, humor, frekkhet og folke­lighet. Av Hanne Rismyhr.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen