Ukens medienyheter: Propaganda, sensur og sosiale medier

Facebook avdekker mulig propagandakampanje, Google vil innføre sensurvennlig søkemotor i Kina, Apple nyter en børsverdi på 1 billion dollar og bloggnettverket «United Influencers Norge» går med overskudd for første gang. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Ny avismåling på vent

Den nye målin­gen som skul­le sam­ord­ne­de nett­må­lin­ger og spørre­un­der­sø­kel­ser, og slik gi bed­re leser­tall for nors­ke aviser på nett og papir, har støtt på pro­ble­mer. Målin­gen er et sam­ar­beid mel­lom Kan­tar TNS og Com­sco­re og skul­le vært klar med nye tall i mars i år. Men fore­lø­pig inne­hol­der den nye sta­ti­stikk­por­ta­len bare inter­vju­ba­ser­te resul­ta­ter fra under­sø­kel­sen For­bru­ker & Media. Com­sco­re-delen har måt­tet løse fle­re pro­ble­mer, noe som gjør at nye tall ikke blir kla­re før utpå høs­ten.

LES MER HOS JOURNALISTEN (08/08/2018)

Hegnar Media med nytt underskudd

Heg­nar Media, som gir ut Finans­avi­sen og Kapi­tal, har gått med et sam­let under­skudd på vel 200 mil­lio­ner NOK siden årtu­sen­skif­tet. 2017 ble intet unn­tak. Årets under­skudd kom på vel ti mil­lio­ner, som er på lin­je med resul­ta­tet i 2016. Heg­nar Media eies av inves­te­rings­sel­ska­pet Peri­sco­pus, som igjen eies av Tryg­ve Heg­nar og bar­na hans. Heg­nar-fami­li­en eier nå også ABC Nyhe­ter, som ble kjøpt fra Tele­nor i 2017.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (06/08/2018)

Civita med mest gjennomslag i mediene

Nor­ge har fle­re poli­tis­ke tenke­tan­ker som del­tar i den offent­li­ge debat­ten og øns­ker å nå fram med sine ana­ly­ser og syns­punk­ter. Klasse­kam­pen har under­søkt hvil­ke av dem som når mest gjen­nom i medie­ne, og slår fast at Civi­ta er klart mest sitert. Civi­ta er en tenke­tank som frem­mer bor­ger­li­ge, libe­ra­le ide­er, og har vært sitert mer enn 19 000 gan­ger siden janu­ar 2014. Num­mer to er den sosial­de­mo­kra­tis­ke tenke­tan­ken Agen­da, med vel 9 000 site­rin­ger.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/08/2018)

Ny strømmetjeneste skal vise La Liga og Serie A

Sports­ret­tig­hets­sel­ska­pet IMG lan­se­rer den­ne måne­den en ny strøm­me­tje­nes­te som skal vise fot­ball­kam­pe­ne i den spans­ke og ita­li­ens­ke topp­liga­en. IMG plei­er van­lig­vis å sel­ge og for­mid­le sports­ret­tig­he­ter, men har nå valgt å kjø­pe ret­tig­he­te­ne selv og dis­tri­bu­ere via strøm­me­tje­nes­ten Stri­ve. I Nor­ge har MTG hatt ret­tig­he­te­ne til La Liga og Serie A de sis­te åre­ne.

LES MER HOS KAMPANJE (06/08/2018)

Spillbransjen tjener milliarder på forundringspakker

De størs­te spill­sel­ska­pe­ne i ver­den har den sis­te tiden tjent godt på salg av såkal­te for­und­rings­pak­ker; digi­ta­le pak­ker som inne­hol­der diver­se beløn­nin­ger til bruk i data- og kon­soll­spill. Spill­sel­ska­pet Electro­nic Arts, som står bak Fifa-spil­le­ne, har tjent mil­li­ar­der på pak­ke­ne. De inne­hol­der spille­kort med diver­se fot­ball­spil­le­re, som kan bru­kes i fot­ball­kam­per og tur­ne­rin­ger i Fifa-uni­ver­set. I fle­re land anser man nå dis­se pak­ke­ne som penge­spill og gam­bling, etter­som man beta­ler for noe man ikke vet hva inne­hol­der.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (06/08/2018)

Bloggnettverket United Influencers med overskudd

Mar­keds­fø­rings­by­rå­et og blogg­nett­ver­ket Uni­ted Influ­en­cers Nor­ge gikk med over­skudd for førs­te gang i fjor. Sel­ska­pet til­byr sam­ar­beid og mar­keds­fø­ring via sine til­knyt­te­de influ­en­ce­re, som består av blog­ge­re og and­re inter­nett­pro­fi­ler. Sop­hie Eli­se Isach­sen og Caro­li­ne Berg Erik­sen er blant pro­fi­le­ne. Uni­ted Influ­en­cers har nylig inn­gått en avta­le med hoved­ei­er av Elle, frans­ke Lagardè­re Acti­ve. Visjo­nen er blant annet å knyt­te de nors­ke pro­fi­le­ne til glo­ba­le annon­sø­rer.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/08/2018)

Apple verdt 1 billion dollar

Som førs­te ame­ri­kans­ke sel­skap har Apple nådd en børs­ver­di på en bil­lion dol­lar (1000 mil­li­ar­der). Den økte børs­ver­di­en hen­ger sam­men med Apples over­skudd i and­re kvar­tal 2018 på 11,5 mil­li­ar­der dol­lar. Men både Ama­zon og Goog­le-eie­ren Alpha­bet lig­ger rett bak, med mar­keds­ver­di­er på rundt 900 mil­li­ar­der dol­lar.

LES MER HOS DIGI
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/08/2018)

Apple nyter nå en børs­ver­di på 1 bil­lion dol­lar.

NRK mener DAB er hovedårsak

De lave lyt­ter­tal­le­ne for radio i som­mer har gitt DAB-debat­ten nytt liv, og dis­ku­sjo­nen rundt årsa­ken til at fær­re lyt­ter på radio har gått fram og til­ba­ke. Nå er NRKs radiodi­rek­tør klar på at over­gan­gen til DAB er hoved­år­sa­ken til lyt­ter­svik­ten. Han sier til Dag­bla­det at det tar leng­re tid enn for­ven­tet å få lyt­tin­gen opp på gam­melt nivå.

LES MER HOS KAMPANJE (03/08/2018)

Google med planer om sensurvennlig søkemotor i Kina

Goog­le skal iføl­ge fle­re kil­der være i ferd med å utvik­le en ny søke­mo­tor, med kode­nav­net Dra­gon­fly, som til­freds­stil­ler kine­sis­ke myn­dig­he­ters krav om inn­syn. Det­te vek­ker ster­ke reak­sjo­ner, blant annet hos Amne­sty og blant Goog­les egne ansat­te. I 2010 flyt­tet Goog­le den kine­sis­ke utga­ven av søke­tje­nes­ten til Hong Kong for å omgå kine­sis­ke krav om sen­sur, men også på grunn av omfat­ten­de data­an­grep. Nå ser det ut til at tek­no­logi­sel­ska­pet igjen prø­ver å til­by søke­mo­tor i det kine­sis­ke mar­ke­det.

LES MER HOS DIGI (03/08/2018)

Propaganda i sosiale medier øker

I en ny forsk­nings­rap­port fra uni­ver­si­te­tet i Oxford doku­men­te­res det at sosia­le medi­er bru­kes sta­dig mer til poli­tisk pro­pa­gan­da. Auto­ma­ti­ser­te mel­din­ger fra fals­ke kon­to­er, lik de som ble fun­net i for­bin­del­se med pre­si­dent­val­get i USA og Brexit-avstem­nin­gen i Stor­bri­tan­nia, tas i bruk i sta­dig fle­re land for å mani­pu­le­re folke­me­nin­gen og påvir­ke valg. Fors­ker­ne har fun­net slik bruk i 48 land i 2018.

LES MER HOS DAGBLADET (02/08/2018)

Strømming av lydbøker i full vekst

Mens bok­sal­get har fått en treig start i 2018, fort­set­ter strøm­me­mar­ke­det for lyd­bø­ker å vokse. Den størs­te aktø­ren, Story­tel, nær­mer seg 100 000 abon­nen­ter i Nor­ge. Cap­pe­len Damm eier halv­par­ten av Story­tel. Også lyd­bok­strøm­me­tje­nes­ten Fabel, som dri­ves av Lyd­bok­for­la­get, opp­le­ver stor vekst. I løpet av det sis­te året har antal­let abon­nen­ter økt med 250 pro­sent.

LES MER HOS NRK (02/08/2018)

Annonsevekst for papiravisene i Storbritannia

En øken­de mot­vil­je til å plas­se­re annon­ser hos Face­bo­ok og Goog­le som føl­ge av blant annet spred­nin­gen av fals­ke nyhe­ter, er blant årsa­ke­ne til at prin­t­an­nonse­mar­ke­det i Stor­bri­tan­nia nå øker. Det er tab­loid­avi­se­ne, som The Sun og Dai­ly Mail, som i sær­lig grad mer­ker veks­ten. Hos kva­li­tets­avi­se­ne, der­iblant The Times og The Guar­di­an, sank annonse­mar­ke­det med kun 0,3 pro­sent, som er det bes­te kvar­tals­re­sul­ta­tet på syv år.

LES MER HOS THE GUARDIAN (01/08/2018)

Mulig ny russisk valgpropaganda på Facebook

Face­bo­ok mener å ha avdek­ket en ny pro­pa­ganda­kam­pan­je som kan være et for­søk på å påvir­ke kon­gress­val­get i USA. Inn­hol­det har lik­hets­trekk med kam­pan­jen rundt pre­si­dent­val­get, hvor fals­ke kon­to­er ble spo­ret til­ba­ke til Russ­land. En rek­ke kon­to­er og nett­si­der er blitt fjer­net både fra Face­bo­ok og Insta­gram på grunn av mis­tan­ken.

LES MER HOS MEDIER24 (01/08/2018)

Verdens største plateselskap til salgs

Medie­kon­ser­net Viven­di vil dele opp og sel­ge opp mot halv­par­ten av Uni­ver­sal Music Group, som er ver­dens størs­te plate­sel­skap. Uni­ver­sal Music er også størst i Nor­ge. Uni­ver­sal kjøp­te blant annet opp kon­kur­ren­ten EMI i 2012. Uni­ver­sal Music er Viven­dis størs­te inn­tekts­kil­de og står for 45 pro­sent av inn­tek­te­ne og 70 pro­sent av over­skud­det i det frans­ke medie­kon­ser­net. Plate­sel­ska­pet har blant annet artis­ter som Dra­ke, Taylor Swift og Emi­nem i stal­len.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS BLOOMBERG
LES MER HOS BILLBOARD (01/08/2018)

Disneys kjøp av Fox i boks

Aksjo­næ­re­ne i Dis­ney og 21st Cen­tury Fox har nå ved­tatt sal­get av Fox sin under­hold­nings­di­vi­sjon til Dis­ney. Com­cast kas­tet seg tid­li­ge­re i år inn i bud­kam­pen, og sør­get for at Dis­ney måt­te høy­ne sitt opp­rin­ne­li­ge bud på det Mur­d­och-eide sel­ska­pet. Etter sal­get behol­der Mur­d­och-fami­li­en fort­satt fle­re TV-nett­verk, blant annet Fox News og Fox Sport.

LES MER HOS THE WRAP
LES MER HOS VARIETY (30/07/2018)

Klar nedgang i boksalget i 2018

Fers­ke måneds­tall fra For­leg­ger­for­enin­gen viser at bok­sal­get har falt bety­de­lig i løpet av førs­te halv­år 2018. Omset­nin­gen av skjønn­lit­te­ra­tur har falt med 13 pro­sent sam­men­lig­net med fjor­året, mens det tota­le bok­sal­get har gått ned 8 pro­sent. Størst ned­gang var det i mai måned. Iføl­ge Kris­tenn Einar­s­son i For­leg­ger­for­enin­gen leser stor­le­ser­ne i alde­ren 25 til 39 år mind­re enn før. Han tror bruk av sosia­le medi­er og video­inn­hold kan føre til økt tids­press i befolk­nin­gen. Sjef i Cap­pe­len Damm, Tom Harald Jens­sen, fryk­ter nå en leng­re ned­gangs­pe­riode.

LES MER HOS NRK (30/07/2018)

Også Twitter raser på børsen

Dagen etter Face­bo­oks børs­fall på 20 pro­sent, opp­lev­de Twit­ter til­sva­ren­de fall. Fel­les for beg­ge sel­skap er at de har lagt fram resul­ta­ter som viser mind­re bru­ker­vekst enn for­ven­tet. Det­te kan ha sam­men­heng med at både Face­bo­ok og Twit­ter har slet­tet mil­lio­ner av fals­ke kon­to­er, og stram­mer til for å hind­re bru­ken av sli­ke kon­to­er i fram­ti­den. Men for Ama­zon peker pilen mot­satt vei, med en his­to­risk høy aksje­kurs etter fram­leg­ging av resul­ta­ter for and­re kvar­tal 2018.

LES OM TWITTER HER
LES OM AMAZON HER (30/07/2018)

TEMA

P

ropagan
da

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen