Ukens medienyheter: Propaganda, sensur og sosiale medier

Facebook avdekker mulig propagandakampanje, Google vil innføre sensurvennlig søkemotor i Kina, Apple nyter en børsverdi på 1 billion dollar og bloggnettverket «United Influencers Norge» går med overskudd for første gang. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Ny avismåling på vent

Den nye målin­gen som skulle samordnede nettmålinger og spør­re­un­der­søkelser, og slik gi bedre leser­tall for norske avis­er på nett og papir, har støtt på prob­le­mer. Målin­gen er et samar­beid mel­lom Kan­tar TNS og Com­score og skulle vært klar med nye tall i mars i år. Men foreløpig innehold­er den nye sta­tis­tikkpor­tal­en bare inter­vjubaserte resul­tater fra under­søkelsen For­bruk­er & Media. Com­score-delen har måt­tet løse flere prob­le­mer, noe som gjør at nye tall ikke blir klare før utpå høsten.

LES MER HOS JOURNALISTEN (08/08/2018)

Hegnar Media med nytt underskudd

Heg­nar Media, som gir ut Finansavisen og Kap­i­tal, har gått med et sam­let under­skudd på vel 200 mil­lion­er NOK siden årtusen­skiftet. 2017 ble intet unntak. Årets under­skudd kom på vel ti mil­lion­er, som er på lin­je med resul­tatet i 2016. Heg­nar Media eies av invester­ings­sel­skapet Perisco­pus, som igjen eies av Trygve Heg­nar og bar­na hans. Heg­nar-fam­i­lien eier nå også ABC Nyheter, som ble kjøpt fra Telenor i 2017.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (06/08/2018)

Civita med mest gjennomslag i mediene

Norge har flere poli­tiske ten­ke­tanker som deltar i den offentlige debat­ten og ønsker å nå fram med sine analyser og syn­spunk­ter. Klassekam­p­en har under­søkt hvilke av dem som når mest gjen­nom i medi­ene, og slår fast at Civi­ta er klart mest sitert. Civi­ta er en ten­ke­tank som frem­mer borg­erlige, lib­erale ideer, og har vært sitert mer enn 19 000 ganger siden jan­u­ar 2014. Num­mer to er den sosialdemokratiske ten­ke­tanken Agen­da, med vel 9 000 siteringer.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/08/2018)

Ny strømmetjeneste skal vise La Liga og Serie A

Sport­sret­tighets­sel­skapet IMG lanser­er denne måne­den en ny strøm­met­jen­este som skal vise fot­bal­lkam­p­ene i den spanske og ital­ienske toppli­gaen. IMG pleier van­ligvis å selge og formi­dle sport­sret­tigheter, men har nå val­gt å kjøpe ret­tighetene selv og dis­tribuere via strøm­met­jen­esten Strive. I Norge har MTG hatt ret­tighetene til La Liga og Serie A de siste årene.

LES MER HOS KAMPANJE (06/08/2018)

Spillbransjen tjener milliarder på forundringspakker

De største spillsel­skapene i ver­den har den siste tiden tjent godt på salg av såkalte forun­dringspakker; dig­i­tale pakker som innehold­er diverse beløn­ninger til bruk i data- og kon­soll­spill. Spillsel­skapet Elec­tron­ic Arts, som står bak Fifa-spil­lene, har tjent mil­liarder på pakkene. De innehold­er spilleko­rt med diverse fot­ball­spillere, som kan brukes i fot­bal­lkam­per og turner­inger i Fifa-uni­ver­set. I flere land anser man nå disse pakkene som penge­spill og gam­bling, etter­som man betaler for noe man ikke vet hva inneholder.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (06/08/2018)

Bloggnettverket United Influencers med overskudd

Markeds­førings­byrået og blog­gnettver­ket Unit­ed Influ­encers Norge gikk med over­skudd for første gang i fjor. Sel­skapet tilbyr samar­beid og markeds­føring via sine tilknyt­tede influ­encere, som består av blog­gere og andre inter­nettpro­fil­er. Sophie Elise Isach­sen og Car­o­line Berg Erik­sen er blant pro­fi­lene. Unit­ed Influ­encers har nylig inngått en avtale med hov­edeier av Elle, franske Lagardère Active. Visjo­nen er blant annet å knytte de norske pro­fi­lene til glob­ale annonsører.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/08/2018)

Apple verdt 1 billion dollar

Som første amerikanske sel­skap har Apple nådd en børsver­di på en bil­lion dol­lar (1000 mil­liarder). Den økte børsver­di­en henger sam­men med Apples over­skudd i andre kvar­tal 2018 på 11,5 mil­liarder dol­lar. Men både Ama­zon og Google-eieren Alpha­bet lig­ger rett bak, med markedsverdier på rundt 900 mil­liarder dollar.

LES MER HOS DIGI
LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/08/2018)

Apple nyter nå en børsver­di på 1 bil­lion dollar.

NRK mener DAB er hovedårsak

De lave lyt­ter­tal­lene for radio i som­mer har gitt DAB-debat­ten nytt liv, og diskusjo­nen rundt årsak­en til at færre lyt­ter på radio har gått fram og tilbake. Nå er NRKs radiodi­rek­tør klar på at over­gan­gen til DAB er hov­edår­sak­en til lyt­tersvik­ten. Han sier til Dag­bladet at det tar lengre tid enn for­ven­tet å få lyt­tin­gen opp på gam­melt nivå.

LES MER HOS KAMPANJE (03/08/2018)

Google med planer om sensurvennlig søkemotor i Kina

Google skal ifølge flere kilder være i ferd med å utvikle en ny søke­mo­tor, med kode­navnet Drag­on­fly, som til­fredsstiller kine­siske myn­digheters krav om innsyn. Dette vekker sterke reak­sjon­er, blant annet hos Amnesty og blant Googles egne ansat­te. I 2010 fly­t­tet Google den kine­siske utgaven av søket­jen­esten til Hong Kong for å omgå kine­siske krav om sen­sur, men også på grunn av omfat­tende dataan­grep. Nå ser det ut til at tek­nol­o­gisel­skapet igjen prøver å til­by søke­mo­tor i det kine­siske markedet.

LES MER HOS DIGI (03/08/2018)

Propaganda i sosiale medier øker

I en ny forskn­ingsrap­port fra uni­ver­sitetet i Oxford doku­menteres det at sosiale medi­er brukes stadig mer til poli­tisk pro­pa­gan­da. Automa­tis­erte meldinger fra falske kon­to­er, lik de som ble fun­net i forbindelse med pres­i­dent­val­get i USA og Brex­it-avstemnin­gen i Storbri­tan­nia, tas i bruk i stadig flere land for å manip­ulere folke­menin­gen og påvirke valg. Forskerne har fun­net slik bruk i 48 land i 2018.

LES MER HOS DAGBLADET (02/08/2018)

Strømming av lydbøker i full vekst

Mens bok­sal­get har fått en treig start i 2018, fort­set­ter strøm­memarkedet for lyd­bøk­er å vokse. Den største aktøren, Sto­ry­tel, nærmer seg 100 000 abon­nen­ter i Norge. Cap­pe­len Damm eier halv­parten av Sto­ry­tel. Også lyd­bok­strøm­met­jen­esten Fabel, som dri­ves av Lyd­bok­for­laget, opplever stor vekst. I løpet av det siste året har antallet abon­nen­ter økt med 250 prosent.

LES MER HOS NRK (02/08/2018)

Annonsevekst for papiravisene i Storbritannia

En økende motvil­je til å plassere annonser hos Face­book og Google som følge av blant annet spred­nin­gen av falske nyheter, er blant årsak­ene til at print­an­non­se­markedet i Storbri­tan­nia nå øker. Det er tabloi­davisene, som The Sun og Dai­ly Mail, som i særlig grad merk­er vek­sten. Hos kvalitet­savisene, deri­blant The Times og The Guardian, sank annon­se­markedet med kun 0,3 pros­ent, som er det beste kvar­tal­sre­sul­tatet på syv år.

LES MER HOS THE GUARDIAN (01/08/2018)

Mulig ny russisk valgpropaganda på Facebook

Face­book men­er å ha avdekket en ny pro­pa­gan­dakam­pan­je som kan være et forsøk på å påvirke kon­gress­val­get i USA. Innhold­et har likhet­strekk med kam­pan­jen rundt pres­i­dent­val­get, hvor falske kon­to­er ble sporet tilbake til Rus­s­land. En rekke kon­to­er og nettsider er blitt fjer­net både fra Face­book og Insta­gram på grunn av mistanken.

LES MER HOS MEDIER24 (01/08/2018)

Verdens største plateselskap til salgs

Mediekon­ser­net Viven­di vil dele opp og selge opp mot halv­parten av Uni­ver­sal Music Group, som er ver­dens største plate­sel­skap. Uni­ver­sal Music er også størst i Norge. Uni­ver­sal kjøpte blant annet opp konkur­renten EMI i 2012. Uni­ver­sal Music er Vivendis største inntek­t­skilde og står for 45 pros­ent av inntek­tene og 70 pros­ent av over­skud­det i det franske mediekon­ser­net. Plate­sel­skapet har blant annet artis­ter som Drake, Tay­lor Swift og Eminem i stallen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS BLOOMBERG
LES MER HOS BILLBOARD (01/08/2018)

Disneys kjøp av Fox i boks

Aksjonærene i Dis­ney og 21st Cen­tu­ry Fox har nå ved­tatt sal­get av Fox sin under­hold­nings­di­visjon til Dis­ney. Com­cast kastet seg tidligere i år inn i bud­kam­p­en, og sør­get for at Dis­ney måtte høyne sitt opprin­nelige bud på det Mur­doch-eide sel­skapet. Etter sal­get behold­er Mur­doch-fam­i­lien fort­satt flere TV-nettverk, blant annet Fox News og Fox Sport.

LES MER HOS THE WRAP
LES MER HOS VARIETY (30/07/2018)

Klar nedgang i boksalget i 2018

Ferske måned­stall fra For­leg­ger­forenin­gen vis­er at bok­sal­get har falt bety­delig i løpet av første halvår 2018. Omset­nin­gen av skjønnlit­ter­atur har falt med 13 pros­ent sam­men­lignet med fjoråret, mens det totale bok­sal­get har gått ned 8 pros­ent. Størst nedgang var det i mai måned. Ifølge Kris­tenn Einars­son i For­leg­ger­forenin­gen leser stor­leserne i alderen 25 til 39 år min­dre enn før. Han tror bruk av sosiale medi­er og videoinnhold kan føre til økt tid­spress i befolknin­gen. Sjef i Cap­pe­len Damm, Tom Har­ald Jenssen, fryk­ter nå en lengre nedgangsperiode.

LES MER HOS NRK (30/07/2018)

Også Twitter raser på børsen

Dagen etter Face­books børs­fall på 20 pros­ent, opplevde Twit­ter tilsvarende fall. Felles for begge sel­skap er at de har lagt fram resul­tater som vis­er min­dre bruk­ervekst enn for­ven­tet. Dette kan ha sam­men­heng med at både Face­book og Twit­ter har slet­tet mil­lion­er av falske kon­to­er, og stram­mer til for å hin­dre bruken av slike kon­to­er i framti­den. Men for Ama­zon peker pilen mot­satt vei, med en his­torisk høy aksjekurs etter fram­leg­ging av resul­tater for andre kvar­tal 2018.

LES OM TWITTER HER
LES OM AMAZON HER (30/07/2018)

TEMA

P

ropagan
da

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen