Når fagbevegelsen svikter egne varslere

Orga­ni­sa­sjons­ar­bei­der Jar­le Kirke­teig i Fel­les­for­bun­det er sagt opp fra stil­lin­gen i lokal­av­de­lin­gen etter at han sa ifra om lang­va­rig tra­kas­se­ring på job­ben. Hans skjeb­ne skal nå avgjø­res gjen­nom vote­ring i års­mø­tet. Er det­te fag­be­ve­gel­sen verdig?