Nyhetsbrev uke 21

Åpenhet, menneskerettigheter og faktasjekk.

De siste ukene har det kom­met til flere nye artik­ler på Vox Pub­li­ca. Blant annet kan du lese om åpen­het i rettsvesenet, om Bergens Tiden­des “Fak­tas­jekk”, og om Carl I. Hagen som ønsker å kun inklud­ere poli­tiske og sivile men­neskerettigheter i Grunnloven. Du kan også i en rekke sak­er lese om kom­mune-Norge og ytringsfrihet.

Også på våre blog­ger kan du lese nye inn­legg: På Val­gbloggen har Svei­n­ung Arne­sen skrevet om 13 nøk­ler til Det hvite hus, mens Jens Kjeld­sen har skrevet om Jens Stoltenbergs min­netale 24. juli på Retorikkbloggen. På Fak­ta først pre­sen­ter­er Olav Anders Øvre­bø en over­sikt over vik­tige datak­ilder for ener­gi og miljø i Europa, mens Eirik Stavelin pre­sen­ter­er en hånd­bok i datajournalistikk.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: stortinget.no melder om at det skal utar­bei­des språk­lig opp­daterte ver­sjon­er av Grunnloven på bok­mål og nynorsk, og nored.no skriv­er om en under­søkelse som vis­er at jour­nal­is­ter som har job­bet med ter­ror­sak­en men­er det har blitt min­dre åpen­het etter 22. juli.

For å lese artiklene

Tid for åpen­het i rettsvesenet?
I et åpent demokratisk sam­funn bør det være like enkelt og selvføl­gelig å bestille innsyn i dom­stolenes saks­doku­menter som i andre offentlige organ­ers doku­menter. Av John F. Knutsen.

Men­neskerettighetene utgjør et hele
Uenig med Hagen: Inge Løn­ning men­er det ikke er kval­i­ta­tiv forskjell på sivile og poli­tiske men­neskerettigheter på den ene siden og økonomiske og sosiale på den andre. Av Inge Lønning.

Fak­ta og makta
Bergens Tiden­des “Fak­tas­jekk”: Kan aktverdig mak­tkri­tikk slå over i petime­ter-dyrk­ing av fak­ta? Av Mar­tin Eide.

Hagen: Økonomiske og sosiale ret­tigheter hør­er ikke hjemme i Grunnloven
Carl I. Hagen ønsker kun å inklud­ere sivile og poli­tiske men­neskerettigheter i Grunnloven. Les hvor­for her. Av redak­sjo­nen Vox Publica.

— Opp­tr­er ikke som ytringsknebler
Kris­tiansand har en god og bal­ansert åpen­het­slin­je. Av Arvid Grundekjøn.

Val­gbloggen
13 nøk­lar til Det kvite huset
Denne mod­ellen har pekt ut rett vin­nar av pres­i­dent­valet i USA sju av sju gonger. Av Svei­n­ung Arnesen.

Retorikkbloggen
Statsmin­is­ter Jens Stoltenbergs min­netale i Oslo Domkirke 24. juli, 2011
Hvor­dan kom­mer vi oss videre når noe fryk­telig ram­mer oss. Tal­ene hjelper oss. Av Jens Kjeldsen.

Fak­ta først
Ener­gis­ta­tus for Europa
Kom­mentert over­sikt over vik­tige datak­ilder for ener­gi og miljø – med API. Av Olav Anders Øvrebø.

Data­jour­nal­is­tikkhånd­bo­ken er her (i beta)
Essen­siell lesning både for beg­yn­nere og viderekomne. Av Eirik Stavelin.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen