Nyhetsbrev uke 21

Åpenhet, menneskerettigheter og faktasjekk.

De sis­te uke­ne har det kom­met til fle­re nye artik­ler på Vox Pub­li­ca. Blant annet kan du lese om åpen­het i retts­ve­se­net, om Ber­gens Tiden­des «Fakta­sjekk», og om Carl I. Hagen som øns­ker å kun inklu­de­re poli­tis­ke og sivi­le men­neske­ret­tig­he­ter i Grunn­lo­ven. Du kan også i en rek­ke saker lese om kom­mu­ne-Nor­ge og ytrings­fri­het.

Også på våre blog­ger kan du lese nye inn­legg: På Valg­b­log­gen har Svein­ung Arne­sen skre­vet om 13 nøk­ler til Det hvi­te hus, mens Jens Kjeld­sen har skre­vet om Jens Stol­ten­bergs minne­tale 24. juli på Reto­rikk­blog­gen. På Fak­ta først pre­sen­te­rer Olav Anders Øvre­bø en over­sikt over vik­ti­ge data­kil­der for ener­gi og mil­jø i Euro­pa, mens Eirik Sta­ve­lin pre­sen­te­rer en hånd­bok i data­jour­na­lis­tikk.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: stortinget.no mel­der om at det skal utar­bei­des språk­lig opp­da­ter­te ver­sjo­ner av Grunn­lo­ven på bok­mål og nynorsk, og nored.no skri­ver om en under­sø­kel­se som viser at jour­na­lis­ter som har job­bet med ter­ror­sa­ken mener det har blitt mind­re åpen­het etter 22. juli.

For å lese artik­le­ne

Tid for åpen­het i retts­ve­se­net?
I et åpent demo­kra­tisk sam­funn bør det være like enkelt og selv­føl­ge­lig å bestil­le inn­syn i dom­sto­le­nes saks­do­ku­men­ter som i and­re offent­li­ge orga­ners doku­men­ter. Av John F. Knut­sen.

Men­neske­ret­tig­he­te­ne utgjør et hele
Uenig med Hagen: Inge Løn­ning mener det ikke er kva­li­ta­tiv for­skjell på sivi­le og poli­tis­ke men­neske­ret­tig­he­ter på den ene siden og øko­no­mis­ke og sosia­le på den and­re. Av Inge Løn­ning.

Fak­ta og mak­ta
Ber­gens Tiden­des “Fakta­sjekk”: Kan akt­ver­dig makt­kri­tikk slå over i peti­me­ter-dyr­king av fak­ta? Av Mar­tin Eide.

Hagen: Øko­no­mis­ke og sosia­le ret­tig­he­ter hører ikke hjem­me i Grunn­lo­ven
Carl I. Hagen øns­ker kun å inklu­de­re sivi­le og poli­tis­ke men­neske­ret­tig­he­ter i Grunn­lo­ven. Les hvor­for her. Av redak­sjo­nen Vox Pub­li­ca.

— Opp­trer ikke som ytringskneb­ler
Kris­tian­sand har en god og balan­sert åpen­hets­lin­je. Av Arvid Grunde­kjøn.

Valg­b­log­gen
13 nøk­lar til Det kvi­te huset
Den­ne model­len har pekt ut rett vin­nar av pre­si­dent­va­let i USA sju av sju gon­ger. Av Svein­ung Arne­sen.

Reto­rikk­blog­gen
Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­bergs minne­tale i Oslo Dom­kir­ke 24. juli, 2011
Hvor­dan kom­mer vi oss vide­re når noe fryk­te­lig ram­mer oss. Tale­ne hjel­per oss. Av Jens Kjeld­sen.

Fak­ta først
Energi­sta­tus for Euro­pa
Kom­men­tert over­sikt over vik­ti­ge data­kil­der for ener­gi og mil­jø – med API. Av Olav Anders Øvre­bø.

Data­jour­na­lis­tikk­hånd­bo­ken er her (i beta)
Essen­si­ell les­ning både for begyn­ne­re og videre­kom­ne. Av Eirik Sta­ve­lin.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen