Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 43: VGs kilder, Kinas bloggere

Og bl.a. om Syrias borgerkrig, Kåre Valebrokk og ytringsfrihet i Norge.

Infor­ma­sjons­by­rå­ene rol­le er kom­met i fokus igjen med kra­ve­ne om at land­bruks­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) må leg­ge fram en lis­te over kun­de­ne hun had­de mens hun job­bet i First House. Men VG, som har stått hardt på dis­se kra­ve­ne, opp­ly­ser ikke om sin egen bruk av infor­ma­sjons­by­rå­ene som kil­der, kom­men­te­rer Jon Hustad.

Mikro­blog­ging, ryk­ter og sen­sur: I en grun­dig ana­ly­se gjør Julia C.S Petter­sen opp sta­tus for drag­kam­pen mel­lom kine­sis­ke myn­dig­he­ter og nett­bru­ke­re, med mikro­blog­gings­tje­nes­ten Sina Wei­bo i sen­trum.

Sosia­le medi­er drei­er det seg også om når Mar­ti­ne Berg Olsen skri­ver om Sna­pchat, foto­tje­nes­ten som slet­ter bil­det du send­te med en gang mot­ta­ke­ren har sett det. Eller?

Eli­se Kru­se har inter­vju­et den syris­ke flykt­nin­gen Ibra­him Mus­ta­fa, som fryk­ter isla­mis­te­nes inn­fly­tel­se i hjem­lan­det.

Ber­gen inter­na­sjo­na­le film­fes­ti­val (BIFF) er i gang. På Kri­tikk­blog­gen Pei­ling skri­ver Mag­nus Hoem Iver­sen om doku­men­tar­fil­men «The Act of Kil­ling», som gjør inn­trykk med sin ori­gi­na­le til­nær­ming til folke­mor­det i Indo­ne­sia. På Pei­ling skri­ver også Jostein Grips­rud om Kåre Vale­brokk, og Karl Atle Kna­pskog om Olav Dal­gard.

Nye artik­ler:
Offent­leg­gjer kjel­de­ne, VG
VG krev at Syl­vi List­haug offent­leg­gjer kun­de­lis­te­ne sine. Dei kun­ne kan­skje byr­ja med å feia for eiga dør. Av Jon Hustad.

Slik blir Nor­ge ver­dens­mes­ter i ytrings­fri­het
Den nye regje­rin­gen har et rikt utvalg virke­mid­ler den kan ta i bruk for å bli ver­dens­le­den­de på ytrings­fri­het. Av Arne Jen­sen.

San­ne ryk­ter eller mani­pu­ler­te sann­he­ter
Kine­sis­ke nett­bru­ke­res begren­se­de fri­het er igjen under press. Spørs­må­let er hvem som egent­lig har skyl­da, myn­dig­he­te­ne eller bru­ker­ne? Eller beg­ge? Av Julia C.S Petter­sen.

«Til slutt ga jeg opp. Jeg gikk med på å være spion for min egen fien­de».
Han er blitt fengs­let, tor­tu­rert og har vært på flukt. Nå ser Ibra­him Mus­ta­fa sitt eget land gå i opp­løs­ning fra sofa­kro­ken hjem­me i Ber­gen. Av Eli­se Kru­se.

En bilde­bank­boks fylt med naken­bil­der
150 mil­lio­ner bil­der blir sendt med appen Sna­pchat — hver dag. Etter å ha blitt sett av mot­ta­ke­ren skal bil­de­ne for­svin­ne for all­tid, men det­te kan ikke grün­der­ne bak Sna­pchat garan­te­re. Av Mar­ti­ne Berg Olsen.

Kri­tikk­blog­gen Pei­ling
His­to­ri­er fra en folke­mor­der
Hva slags sam­funn får en der­som over­gri­per­ne vin­ner, og slip­per unna med det? Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

En sjel­den kraft
Frank Ross­a­viks bio­gra­fi om Kåre Vale­brokk gir glimt av under­be­lys­te sider ved norsk offent­lig­het. Av Jostein Grips­rud.

Ein fri sosia­lis­tisk vil­je
Det var på tide med ein god bio­gra­fi om Olav Dal­gard, ein radi­kal fri­ten­kjar som gjor­de vik­tig pio­nér­ar­beid i norsk kul­tur. Av Karl Atle Kna­pskog.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen