Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 43: VGs kilder, Kinas bloggere

Og bl.a. om Syrias borgerkrig, Kåre Valebrokk og ytringsfrihet i Norge.

Infor­masjons­byråene rolle er kom­met i fokus igjen med kravene om at land­bruksmin­is­ter Sylvi Listhaug (Frp) må legge fram en liste over kun­dene hun hadde mens hun job­bet i First House. Men VG, som har stått hardt på disse kravene, oppl­yser ikke om sin egen bruk av infor­masjons­byråene som kilder, kom­menter­er Jon Hustad.

Mikroblog­ging, ryk­ter og sen­sur: I en grundig analyse gjør Julia C.S Pet­tersen opp sta­tus for dragkam­p­en mel­lom kine­siske myn­digheter og net­tbrukere, med mikroblog­gingst­jen­esten Sina Wei­bo i sentrum.

Sosiale medi­er dreier det seg også om når Mar­tine Berg Olsen skriv­er om Snapchat, fotot­jen­esten som slet­ter bildet du sendte med en gang mot­tak­eren har sett det. Eller?

Elise Kruse har inter­vjuet den syriske fly­k­t­nin­gen Ibrahim Mustafa, som fryk­ter islamistenes inn­fly­telse i hjemlandet.

Bergen inter­nasjonale film­fes­ti­val (BIFF) er i gang. På Kri­tikkbloggen Peil­ing skriv­er Mag­nus Hoem Iversen om doku­men­tarfil­men “The Act of Killing”, som gjør inntrykk med sin orig­i­nale tilnærm­ing til folke­mordet i Indone­sia. På Peil­ing skriv­er også Jostein Grip­srud om Kåre Vale­brokk, og Karl Atle Knap­skog om Olav Dalgard.

Nye artik­ler:
Offent­leg­gjer kjeldene, VG
VG krev at Sylvi Listhaug offent­leg­gjer kun­delis­tene sine. Dei kunne kan­skje byr­ja med å feia for eiga dør. Av Jon Hustad.

Slik blir Norge ver­dens­mester i ytringsfrihet
Den nye reg­jerin­gen har et rikt utvalg virkemi­dler den kan ta i bruk for å bli ver­densle­dende på ytrings­fri­het. Av Arne Jensen.

Sanne ryk­ter eller manip­ulerte sannheter
Kine­siske net­tbruk­eres begrensede fri­het er igjen under press. Spørsmålet er hvem som egentlig har skyl­da, myn­dighetene eller bruk­erne? Eller begge? Av Julia C.S Pettersen.

«Til slutt ga jeg opp. Jeg gikk med på å være spi­on for min egen fiende».
Han er blitt fengslet, tor­tur­ert og har vært på flukt. Nå ser Ibrahim Mustafa sitt eget land gå i oppløs­ning fra sofakro­ken hjemme i Bergen. Av Elise Kruse.

En bilde­bankboks fylt med nakenbilder
150 mil­lion­er bilder blir sendt med appen Snapchat — hver dag. Etter å ha blitt sett av mot­tak­eren skal bildene forsvinne for alltid, men dette kan ikke grün­derne bak Snapchat garan­tere. Av Mar­tine Berg Olsen.

Kri­tikkbloggen Peiling
His­to­ri­er fra en folkemorder
Hva slags sam­funn får en der­som over­griperne vin­ner, og slip­per unna med det? Av Mag­nus Hoem Iversen.

En sjelden kraft
Frank Rossaviks biografi om Kåre Vale­brokk gir glimt av under­belyste sider ved norsk offent­lighet. Av Jostein Gripsrud.

Ein fri sosial­is­tisk vilje
Det var på tide med ein god biografi om Olav Dal­gard, ein radikal fritenk­jar som gjorde vik­tig pio­nérar­beid i norsk kul­tur. Av Karl Atle Knapskog.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen