Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­g­jer­rig undring da det kom til Norge på beg­yn­nelsen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­byens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­tikere og myn­digheter ville ha bort fra offentligheten.

 

Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar

I avvisin­ga av ein klage frå komikaren Dieudon­né M’Bala M’Bala held Den europeiske men­neskeretts­dom­stolen fast på at fornek­tin­gar av Holo­caust ikkje er ver­na av ytrings­fridom­men i EMK artikkel 10. Avg­jer­da inneber også i realiteten ei svekking av det folk­erettslege ver­net til rasis­tiske og hate­fulle ytringar.