Ukens medienyheter: Fotball og mediestøtte

Medie­gi­gan­te­ne karer til seg fot­ball­ret­tig­he­ter, Spo­ti­fy tar grep for å kom­pen­se­re for mil­li­ard­un­der­skudd, Com­cast og Dis­ney slåss om 21st Cen­tury Fox og medie­støt­ten er snart klar til å for­de­les. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Cass Sunstein: Slik skader sosiale medier demokratiet

Sosia­le medi­er bidrar til en pola­ri­se­ring av sam­funns­de­bat­ten som på sikt kan under­gra­ve betin­gel­se­ne for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti, adva­rer Har­vard-fors­ke­ren Cass Sun­stein. Et kri­tisk blikk på Hol­berg­pris­vin­ne­rens forsk­ning.