Cass Sunstein: Slik skader sosiale medier demokratiet

Sosia­le medi­er bidrar til en pola­ri­se­ring av sam­funns­de­bat­ten som på sikt kan under­gra­ve betin­gel­se­ne for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti, adva­rer Har­vard-fors­ke­ren Cass Sun­stein. Et kri­tisk blikk på Hol­berg­pris­vin­ne­rens forskning.