Ukens medienyheter: Fotball og mediestøtte

Mediegigantene karer til seg fotballrettigheter, Spotify tar grep for å kompensere for milliardunderskudd, Comcast og Disney slåss om 21st Century Fox og mediestøtten er snart klar til å fordeles. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

«Løgnfabrikker» står bak de mest delte sakene i mai

Den mest del­te saken i sosia­le medi­er i mai måned, var et blogg­inn­legg fra Rene Kle­ve­land om at Smirn­off lan­se­rer kroneis med høy alko­hol­pro­sent. Nett­ste­det med høy­est delings­tall i mai var Dagmagasinet.com, som omta­ler seg selv som et satire­nett­sted. Den/de som dri­ver nett­ste­det er fore­lø­pig ano­ny­me. Fakta­sjekk­tje­nes­ten Fak­tisk omta­ler side­ne som løgn­fab­rik­ker. Kle­ve­land påstår alle vet at han dri­ver med sati­re.

LES MER HOS FAKTISK (20/06/2018)

Prognosen for mediestøtten klar

Medie­til­sy­net er klar med bereg­nin­gen av medie­støt­ten 2018. Totalt 313 mil­lio­ner skal for­de­les på rundt 160 aviser. De ti størs­te til­skudds­mot­ta­ker­ne får 212 mil­lio­ner kro­ner – nær­me­re 70 pro­sent – av pot­ten. Klasse­kam­pen lig­ger an til å få over 3,5 mil­lio­ner kro­ner mer i pro­duk­sjons­til­skudd i år enn i fjor. Dags­avi­sen og Vårt Land, som beg­ge har gått ned i opp­lag, får tro­lig en mind­re andel av pot­ten i år.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (19/06/2018)

Små forlag er frustrerte over bokhandelkontroll

De små for­la­ge­ne er frust­rer­te over stor­for­la­ge­nes kon­troll over bok­han­del­kje­de­ne, og pres­ses til sto­re rabat­ter for å få bøke­ne sine i salg. Det sier blant annet Jurit­zen for­lag til Klasse­kam­pen. Avi­sa har kart­lagt til­bu­det hos de sto­re kje­de­ne i for­hold til eier­for­la­ge­nes utgi­vel­ser, og fin­ner at for­la­ge­ne prio­ri­te­rer egne bøker. Det­te går på tvers av bok­av­ta­len, der bred­de i utval­get er argu­men­tet for fast­pri­sen bok­bran­sjen kan ope­re­re med på nye bøker. For­leg­ger­for­enin­gen skal nå gjen­nom­føre en under­sø­kel­se av for­hol­de­ne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS BOK365 (18/06/2018)

Spotify vil inngå artistkontrakter utenom plateselskapene

For å bøte på mil­li­ard­ta­pe­ne, øns­ker Spo­ti­fy å kut­te kost­na­der ved å inn­gå kon­trak­ter direk­te med enkelt­ar­tis­ter. Fle­re artis­ter er til­budt for­skudds­be­ta­ling hvis de lisen­sie­rer låter direk­te til strøm­me­tje­nes­ten. For artis­te­ne betyr det økt andel av inn­tek­te­ne, mens Spo­ti­fy slip­per royal­ty-utbe­ta­lin­ger til plate­sel­ska­pe­ne. Spo­ti­fy tap­te over 11 mil­li­ar­der kro­ner i fjor.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+
LES MER HOS BILLBOARD (18/06/2018)

TV 2 vant krigen om Premier League

TV 2 har kjøpt ret­tig­he­te­ne til Pre­mi­er League og behol­der der­med vik­ti­ge ret­tig­he­ter til engelsk elite­fot­ball fram til 2022. MTGs nyskap­te TV-sel­skap, Nor­dic Enter­tain­ment Group, annon­ser­te nett­opp at sel­ska­pet had­de kjøpt ret­tig­he­te­ne til sen­din­ger i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land. Attrak­ti­ve sports­ret­tig­he­ter er avgjø­ren­de for TV 2s øko­no­mis­ke fram­tid – både som line­ært til­bud og som strøm­me­tje­nes­te.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS JOURNALISTEN (15/06/2018)

TV 2 har kjøpt ret­tig­he­te­ne til Pre­mi­er League.

Comcast i budkrig med Disney

Kabel­kjem­pen Com­cast har lagt inn et bud på 21st Cen­tury Fox som er nes­ten 13 mil­li­ar­der dol­lar høy­ere enn budet Dis­ney har kom­met med. Dis­ney og Fox inn­gikk en inten­sjons­av­ta­le om over­ta­kel­se av sel­ska­pet i novem­ber i fjor, med beta­ling i Dis­ney-aksjer. Com­casts til­bud er i kon­tan­ter. Det er god­kjen­nin­gen av tele- og kabel­sel­ska­pet AT&Ts over­ta­kel­se av Time War­ner som har åpnet for Com­casts bud. Både AT&T og Com­cast er sto­re dis­tri­bu­tø­rer på jakt etter attrak­tivt inn­hold, men regu­le­ring av ver­ti­kal inte­gra­sjon kan hind­re opp­kjøp.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS THE VERGE (15/06/2018)

Full fotballsatsing for TV3-eier

Nor­dic Enter­tain­ment Group (NENT), eie­ren av TV3- og Via­sat-kana­le­ne, har sik­ret seg enda fle­re fot­ball­ret­tig­he­ter i Nor­den. I til­legg til Pre­mi­er League, kan Nor­dic Enter­tain­ment Group nå til­by seer­ne den tys­ke Bun­des­liga­en, frans­ke Ligue 1, den neder­lands­ke Æres­di­vi­sjo­nen, bel­gisk topp­di­vi­sjon og skots­ke Pre­miership frem til år 2021. Sel­ska­pet har også kjøpt ret­tig­he­te­ne til det sør­ame­ri­kans­ke mes­ter­ska­pet Copa Amé­rica frem til 2019.

LES MER HOS KAMPANJE (15/06/2018)

Tilskuddsordningen for norske medier godkjent

Den fore­slåt­te til­skudds­ord­nin­gen for nors­ke medi­er, med et årlig bud­sjett på inn­til 30 mil­lio­ner kro­ner, er god­kjent av EFTAs over­vå­kings­or­gan ESA. Ord­nin­gen er ret­tet mot inno­va­sjon og nyskap­ning i lokal­avi­se­ne, og trer i kraft 1. juli. Den vil vare frem til slut­ten av 2022.

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/06/2018)

Disneys strømmetjeneste med norsk serie

Når Dis­ney lan­se­rer strøm­me­tje­nes­ten sin i 2019, blir en av ori­gi­nal­se­rie­ne den norsk­pro­du­ser­te ani­ma­sjons­se­ri­en Vikings­kool. De to film­pro­du­sen­te­ne Fre­de­rick P.N. Howard og Gis­le Nor­mann Mel­hus har vært i kon­takt med Dis­ney siden 2014, og har ende­lig fått grønt lyst. Seri­en vil bestå av 26 epi­so­der.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/06/2018)

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen