Ukens medienyheter: Fotball og mediestøtte

Mediegigantene karer til seg fotballrettigheter, Spotify tar grep for å kompensere for milliardunderskudd, Comcast og Disney slåss om 21st Century Fox og mediestøtten er snart klar til å fordeles. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

“Løgnfabrikker” står bak de mest delte sakene i mai

Den mest delte sak­en i sosiale medi­er i mai måned, var et blog­ginn­legg fra Rene Kleve­land om at Smirnoff lanser­er kro­neis med høy alko­hol­pros­ent. Nettst­edet med høyest del­ingstall i mai var Dagmagasinet.com, som omtaler seg selv som et satirenettst­ed. Den/de som dri­ver nettst­edet er foreløpig anonyme. Fak­tas­jekk­t­jen­esten Fak­tisk omtaler sidene som løgn­fab­rikker. Kleve­land påstår alle vet at han dri­ver med satire.

LES MER HOS FAKTISK (20/06/2018)

Prognosen for mediestøtten klar

Medi­etil­synet er klar med bereg­nin­gen av medi­estøt­ten 2018. Totalt 313 mil­lion­er skal forde­les på rundt 160 avis­er. De ti største tilskud­dsmot­tak­erne får 212 mil­lion­er kro­ner – nærmere 70 pros­ent – av pot­ten. Klassekam­p­en lig­ger an til å få over 3,5 mil­lion­er kro­ner mer i pro­duk­sjon­stil­skudd i år enn i fjor. Dagsavisen og Vårt Land, som begge har gått ned i opplag, får trolig en min­dre andel av pot­ten i år.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (19/06/2018)

Små forlag er frustrerte over bokhandelkontroll

De små for­la­gene er frus­tr­erte over stor­for­la­genes kon­troll over bokhan­delk­je­dene, og press­es til store rabat­ter for å få bøkene sine i salg. Det sier blant annet Juritzen for­lag til Klassekam­p­en. Avisa har kart­lagt tilbudet hos de store kje­dene i forhold til eier­for­la­genes utgivelser, og finner at for­la­gene pri­or­iter­er egne bøk­er. Dette går på tvers av bokav­tal­en, der bred­de i utval­get er argu­mentet for fast­prisen bok­bran­sjen kan operere med på nye bøk­er. For­leg­ger­forenin­gen skal nå gjen­nom­føre en under­søkelse av forholdene.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS BOK365 (18/06/2018)

Spotify vil inngå artistkontrakter utenom plateselskapene

For å bøte på mil­liard­tapene, ønsker Spo­ti­fy å kutte kost­nad­er ved å inngå kon­trak­ter direk­te med enkeltartis­ter. Flere artis­ter er tilbudt forskud­ds­be­tal­ing hvis de lisen­sier­er låter direk­te til strøm­met­jen­esten. For artis­tene betyr det økt andel av inntek­tene, mens Spo­ti­fy slip­per roy­al­ty-utbe­talinger til plate­sel­skapene. Spo­ti­fy tapte over 11 mil­liarder kro­ner i fjor.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+
LES MER HOS BILLBOARD (18/06/2018)

TV 2 vant krigen om Premier League

TV 2 har kjøpt ret­tighetene til Pre­mier League og behold­er dermed vik­tige ret­tigheter til engel­sk elite­fot­ball fram til 2022. MTGs nyskapte TV-sel­skap, Nordic Enter­tain­ment Group, annon­serte net­topp at sel­skapet hadde kjøpt ret­tighetene til sendinger i Sverige, Dan­mark og Fin­land. Attrak­tive sport­sret­tigheter er avgjørende for TV 2s økonomiske framtid – både som lineært tilbud og som strømmetjeneste.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS JOURNALISTEN (15/06/2018)

TV 2 har kjøpt ret­tighetene til Pre­mier League.

Comcast i budkrig med Disney

Kabelk­jem­pen Com­cast har lagt inn et bud på 21st Cen­tu­ry Fox som er nesten 13 mil­liarder dol­lar høyere enn budet Dis­ney har kom­met med. Dis­ney og Fox inngikk en inten­sjon­sav­tale om over­takelse av sel­skapet i novem­ber i fjor, med betal­ing i Dis­ney-aksjer. Com­casts tilbud er i kon­tan­ter. Det er god­kjen­nin­gen av tele- og kabelsel­skapet AT&Ts over­takelse av Time Warn­er som har åpnet for Com­casts bud. Både AT&T og Com­cast er store dis­trib­utør­er på jakt etter attrak­tivt innhold, men reg­u­ler­ing av ver­tikal inte­grasjon kan hin­dre oppkjøp.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS THE VERGE (15/06/2018)

Full fotballsatsing for TV3-eier

Nordic Enter­tain­ment Group (NENT), eieren av TV3- og Viasat-kana­lene, har sikret seg enda flere fot­ball­ret­tigheter i Nor­den. I til­legg til Pre­mier League, kan Nordic Enter­tain­ment Group nå til­by seerne den tyske Bun­desli­gaen, franske Ligue 1, den ned­er­landske Æres­di­visjo­nen, bel­gisk top­p­di­visjon og skotske Pre­mier­ship frem til år 2021. Sel­skapet har også kjøpt ret­tighetene til det søramerikanske mester­skapet Copa Améri­ca frem til 2019.

LES MER HOS KAMPANJE (15/06/2018)

Tilskuddsordningen for norske medier godkjent

Den fores­låtte tilskud­dsor­d­nin­gen for norske medi­er, med et årlig bud­sjett på inntil 30 mil­lion­er kro­ner, er god­kjent av EFTAs overvåk­ing­sor­gan ESA. Ord­nin­gen er ret­tet mot inno­vasjon og nyskap­n­ing i lokalavisene, og trer i kraft 1. juli. Den vil vare frem til slut­ten av 2022.

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/06/2018)

Disneys strømmetjeneste med norsk serie

Når Dis­ney lanser­er strøm­met­jen­esten sin i 2019, blir en av orig­i­nalse­riene den norskpro­duserte ani­masjon­sse­rien Vikingskool. De to film­pro­dusen­tene Fred­er­ick P.N. Howard og Gisle Nor­mann Mel­hus har vært i kon­takt med Dis­ney siden 2014, og har endelig fått grønt lyst. Serien vil bestå av 26 episoder.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/06/2018)

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen