Ukens medienyheter: Konkurranse, oppkjøp og opphavsrett

Høyres «100-timerskampanje» kan undersøkes av Datatilsynet, Telenor mottar gebyr på 788 millioner, NRK utleverer utbetalingsopplysninger om ansatte, Prince-arvinger vil ut av Tidal og EUs forslag om ny internett-lov vekker oppsikt. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Høyre samlet inn persondata fra Facebook i avansert kampanje

Like før val­get i 2013, lan­ser­te Høy­re en digi­tal kam­pan­je med nav­net 100-timers­kam­pan­jen. Her ble tusen­vis av nord­menn ran­gert etter hvor sann­syn­li­ge Høy­re-vel­ge­re de var. Kam­pan­jen benyt­tet en appli­ka­sjon utvik­let for Høy­re av ana­lyse­sel­ska­pet Bis­no­de Ana­ly­tics, som sam­let inn Face­bo­ok-venne­lis­ter til de av par­ti­ets med­lem­mer som las­tet ned appen. Der­med fikk ana­lyse­sel­ska­pet til­gang til Face­bo­ok-ven­ne­nes navn, fød­sels­dato og bosted. Dis­se opp­lys­nin­ge­ne bruk­te Bis­no­de til å søke opp adres­se­ne til rundt 10 000 nord­menn. En lis­te over 25 per­soner med høy­est «Høy­re-sco­re» ble sendt til­ba­ke til Høy­re-med­lem­me­ne, som der­et­ter ble opp­ford­ret til å sen­de en per­son­lig mel­ding om val­get. Direk­tør i Data­til­sy­net, Bjørn Erik Thon, øns­ker å se nær­me­re på 100-timers­kam­pan­jen.

LES MER HOS NRK (27/06/2018)

AT&T kjøper annonseplattformen AppNexus

Ame­ri­kans­ke AT&T, et av ver­dens størs­te telekom­sel­ska­per, kjø­per annonse­platt­for­men Appnexus for nær­me­re to mil­li­ar­der dol­lar. Appnexus, som Schib­sted er kun­de av, er en av kon­kur­ren­te­ne til Goog­le og Face­bo­ok innen pro­gram­ma­tisk rekla­me. AT&T fikk nylig også klar­sig­nal til å kjø­pe Time War­ner. Der­med fort­set­ter de sto­re telekom­sel­ska­per å sik­re posi­sjo­ne­ne sine i kam­pen mot de sto­re tek­no­logi­gi­gan­te­ne, både når det gjel­der medie­inn­hold og annonse­tek­no­lo­gi.

LES MER HOS KAMPANJE (27/06/2018)

EUs forslag til ny internett-lov vekker reaksjoner

EU fore­slår å opp­da­te­re reg­le­ne rundt opp­havs­rett, bl. a. for å for­hind­re at Yout­ube og Face­bo­ok er gra­tis­pas­sa­sje­rer på net­tet. EU vil sør­ge for at musi­ke­re, foto­gra­fer og and­re inn­holds­pro­du­sen­ter får betalt for at inn­hol­det deles. Det kan inne­bære at sosia­le medi­er blir nødt til å for­hånds­en­su­re­re og skan­ne inn­hold før det pub­li­se­res, for å for­hind­re at opp­havs­ret­ten bry­tes. Enkel­te kri­ti­ke­re påstår at Inter­nett går fra å være en åpen og inno­va­tiv platt­form for deling, til å i stør­re grad kon­trol­le­re og over­våke bru­ker­ne. Iføl­ge Mari­us Karl­sen i Helt Digi­tal betyr lov­for­sla­get i prak­sis at inter­nett blir sen­su­rert. For­sla­get må gjen­nom en avstem­ning i EU-par­la­men­tet før det even­tu­elt ved­tas.

LES MER HOS AFTENPOSTEN
LES MER HOS MEDIER24 (26/06/2018)

TV 2 og Telenor enige om distribusjonsavtale

Etter tre uker på over­tid er TV 2 og Tele­nor eni­ge om ny dis­tri­bu­sjons­av­ta­le. TV 2 Sumo – og hvor­dan strøm­me­tje­nes­ten skul­le til­bys til Tele­nors kun­der – har vært et sen­tralt punkt i for­hand­lin­ge­ne. De to par­te­ne har kom­met til enig­het om en sam­ar­beids­mo­dell der inn­hol­det på TV 2 Sumo blir dis­tri­bu­ert til Tele­nors kun­der, men TV 2 behol­der den redak­sjo­nel­le kon­trol­len. Iføl­ge Sarah Wil­land job­bes det nå med de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne for å gi til­gang til TV 2 Sumo gjen­nom Canal Digi­tals dis­tri­bu­sjons­sys­tem.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (25/06/2018)

Google med «underskudd» i Norge

I 2017 omsat­te Goog­le Nor­way AS for 135,9 mil­lio­ner kro­ner, en økning på over 11 pro­sent fra året før. Drifts­re­sul­ta­tet vis­te et under­skudd på 2,8 mil­lio­ner kro­ner. Goog­les nors­ke dat­ter­sel­skap betal­te like over tre mil­lio­ner i skatt. Iføl­ge Kjer­sti Løken Stav­rum, adm. dir. i Stif­tel­sen Tini­us, illust­re­rer Goog­les under­skudd i Nor­ge hvor dår­lig sys­te­met fun­ge­rer. Goog­le had­de, iføl­ge anslag fra medie­by­rå­ene, en omset­ning på rundt tre mil­li­ar­der kro­ner i Nor­ge i fjor.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (25/06/2018)

Drifts­re­sul­ta­tet for Goog­les nors­ke dat­ter­sel­skap i 2017 viser et under­skudd på 2,8 mil­lio­ner.

Forlagenes millionbøter halveres etter runde i retten

Oslo ting­rett har ned­jus­tert bøte­ne Kon­kur­ranse­til­sy­net påla Asche­houg, Gyl­den­dal og Cap­pe­len Damm etter boi­kot­ten av dis­tri­bu­tø­ren Inter­press, men gir ingen av par­te­ne sei­er i bok­stri­den. Ting­ret­ten aner­kjen­ner der­imot brudd på kon­kur­ranse­lo­ven, noe juri­disk direk­tør i Kon­kur­ranse­til­sy­net, Karin Stakke­stad, er for­nøyd med. For­la­ge­nes geby­rer redu­se­res fra 26,7 mil­lio­ner kro­ner til 13,5 mil­lio­ner kro­ner.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/06/2018)

NRK beklager utlevering av utbetalingsopplysninger

Nett­avi­sen pub­li­ser­te for­ri­ge uke en sak hvor de omtal­te utbe­ta­lin­ge­ne til en rek­ke NRK-ansat­te, etter å ha mot­tatt opp­lys­nin­ger fra NRK. Etter­som opp­lys­nin­ge­ne i til­legg til brutto­lønn også inne­holdt and­re utbe­ta­lin­ger som kjøre­godt­gjø­rel­se og reise­ut­gif­ter, har fle­re NRK-ansat­te opp­levd å bli hengt ut. Også de ansat­tes fag­for­eningstil­knyt­ning ble over­sendt Nett­avi­sens jour­na­list. Leder Richard Aune i Norsk Jour­na­list­lag i NRK er blant de som rea­ge­rer. Han påpe­ker at opp­lys­nin­ge­ne om utbe­ta­lin­ger gir et feil inn­trykk av de NRK-ansat­tes lønn. Juri­disk direk­tør i NRK, Olav Nyhus, bekla­ger, og er enig i at infor­ma­sjo­nen fra NRKs side bur­de vært tyde­li­ge­re.

LES MER HOS JOURNALISTEN (21/06/2018)

Prince-arvinger vil ut av Tidal-kontrakt

Arvin­ge­ne til avdøde Prin­ce øns­ker å trek­ke seg fra eks­klu­si­vi­tets­av­ta­len de har med Tidal etter Dagens Nærings­livs avslø­rin­ger. I 2019 lan­se­res et nytt Prin­ce-album, som i utgangs­punk­tet kun skal være til­gjen­ge­lig for Tidals abon­nen­ter de førs­te 14 dage­ne. Nå mener arvin­ge­nes advo­kat at fami­li­en kan tape mye der­som Tidals ryk­te for­set­ter å sver­tes. Stri­den mel­lom Prin­ce-arvin­ge­ne og Tidal har vært lang­va­rig. Blant annet hev­der arvin­ge­ne at Tidal har strøm­met 15 Prin­ce-album uten til­la­tel­se, og at strøm­me­tje­nes­ten ikke betal­te Prin­ce et for­skudd på 750 000 dol­lar han ble lovet for å gi Tidal eks­klu­si­vi­tet på to av sine album.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (21/06/2018)

Arvin­ge­ne til avdøde Prin­ce trek­ker seg fra eks­klu­si­vi­tets­av­ta­len de har med Tidal.

Konkurransetilsynet gir Telenor milliongebyr

Tele­nor har iføl­ge Kon­kur­ranse­til­sy­net mis­brukt mar­keds­mak­ten sin ved å for­hind­re utbyg­ging av et tred­je mobil­nett, og er der­for ilagt et gebyr på 788 mil­lio­ner kro­ner. Saken går til­ba­ke til 2007, da Network Nor­way skul­le byg­ge et tred­je mobil­nett sam­men med Tele2. Kon­kur­ranse­til­sy­net peker blant annet på at Tele­nor inn­gikk eks­klu­siv­av­ta­ler med fire mobil­ope­ra­tø­rer, som begren­set det tred­je mobil­net­tets mulig­he­ter til å skaf­fe seg kun­der. I 2012 gjen­nom­før­te til­sy­net bevis­sik­ring hos Tele­nor etter mis­tan­ke om mis­bruk av domi­ne­ren­de stil­ling i mobil­mar­ke­det.

LES MER HOS NRK (21/06/2018)

Disney med nytt bud på 21st Century Fox

Dis­ney og kabel­sel­ska­pet Com­cast har hav­net i en bud­krig om kjøp av Rupert Mur­d­ochs film- og TV-sel­skap, 21st Cen­tury Fox. I novem­ber 2017 inn­gikk Mur­d­och-fami­li­en og Dis­ney en inten­sjons­av­ta­le om Dis­neys over­ta­kel­se av Fox, men Com­cast har nylig lagt inn et høy­ere bud på sel­ska­pet. Dis­ney har nå svart med et bud på 71 mil­li­ar­der dol­lar – 6 mil­li­ar­der høy­ere enn Com­casts til­bud.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS THE VERGE (21/06/2018)

Youtubes strømmetjenester lansert i Norge

Strøm­me­tje­nes­te­ne Yout­ube Music og Yout­ube Pre­mi­um er nå til­gjen­ge­lig i Nor­ge og 12 and­re euro­pe­is­ke land. Video­platt­for­men Pre­mi­um blir spek­ket av egen­pro­du­sert TV-inn­hold, og Yout­ube Music vil blant annet gi abon­nen­te­ne mulig­he­ten til å las­te ned musikk.

LES MER HOS KAMPANJE (20/06/2018)

TEMA

O

pphavsr
ett

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen