Ukens medienyheter: Konkurranse, oppkjøp og opphavsrett

Høyres «100-timerskampanje» kan undersøkes av Datatilsynet, Telenor mottar gebyr på 788 millioner, NRK utleverer utbetalingsopplysninger om ansatte, Prince-arvinger vil ut av Tidal og EUs forslag om ny internett-lov vekker oppsikt. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Høyre samlet inn persondata fra Facebook i avansert kampanje

Like før val­get i 2013, lanserte Høyre en dig­i­tal kam­pan­je med navnet 100-timer­skam­pan­jen. Her ble tusen­vis av nord­menn rangert etter hvor sannsyn­lige Høyre-vel­gere de var. Kam­pan­jen benyt­tet en app­likasjon utviklet for Høyre av analy­sesel­skapet Bisnode Ana­lyt­ics, som sam­let inn Face­book-ven­nelis­ter til de av par­ti­ets medlem­mer som lastet ned appen. Dermed fikk analy­sesel­skapet til­gang til Face­book-vennenes navn, fød­sels­da­to og bost­ed. Disse opplysnin­gene bruk­te Bisnode til å søke opp adressene til rundt 10 000 nord­menn. En liste over 25 per­son­er med høyest «Høyre-score» ble sendt tilbake til Høyre-medlemmene, som deretter ble opp­for­dret til å sende en per­son­lig meld­ing om val­get. Direk­tør i Datatil­synet, Bjørn Erik Thon, ønsker å se nærmere på 100-timerskampanjen.

LES MER HOS NRK (27/06/2018)

AT&T kjøper annonseplattformen AppNexus

Amerikanske AT&T, et av ver­dens største telekom­sel­skaper, kjøper annon­se­plat­tfor­men App­nexus for nærmere to mil­liarder dol­lar. App­nexus, som Schib­st­ed er kunde av, er en av konkur­rentene til Google og Face­book innen pro­gram­ma­tisk reklame. AT&T fikk nylig også klarsig­nal til å kjøpe Time Warn­er. Dermed fort­set­ter de store telekom­sel­skaper å sikre posisjonene sine i kam­p­en mot de store teknologigi­gan­tene, både når det gjelder medieinnhold og annonseteknologi.

LES MER HOS KAMPANJE (27/06/2018)

EUs forslag til ny internett-lov vekker reaksjoner

EU fores­lår å opp­datere reg­lene rundt opphavs­rett, bl. a. for å forhin­dre at Youtube og Face­book er gratispas­sas­jer­er på net­tet. EU vil sørge for at musikere, fotografer og andre innhold­spro­dusen­ter får betalt for at innhold­et deles. Det kan innebære at sosiale medi­er blir nødt til å forhånd­sen­surere og skanne innhold før det pub­lis­eres, for å forhin­dre at opphavs­ret­ten brytes. Enkelte kri­tikere påstår at Inter­nett går fra å være en åpen og inno­v­a­tiv plat­tform for del­ing, til å i større grad kon­trollere og overvåke bruk­erne. Ifølge Mar­ius Karlsen i Helt Dig­i­tal betyr lov­forslaget i prak­sis at inter­nett blir sen­sur­ert. Forslaget må gjen­nom en avstemn­ing i EU-par­la­mentet før det eventuelt vedtas.

LES MER HOS AFTENPOSTEN
LES MER HOS MEDIER24 (26/06/2018)

TV 2 og Telenor enige om distribusjonsavtale

Etter tre uker på over­tid er TV 2 og Telenor enige om ny dis­tribusjon­sav­tale. TV 2 Sumo – og hvor­dan strøm­met­jen­esten skulle tilbys til Telenors kun­der – har vært et sen­tralt punkt i forhan­dlin­gene. De to partene har kom­met til enighet om en samar­bei­dsmod­ell der innhold­et på TV 2 Sumo blir dis­tribuert til Telenors kun­der, men TV 2 behold­er den redak­sjonelle kon­trollen. Ifølge Sarah Wil­land jobbes det nå med de tekniske løs­nin­gene for å gi til­gang til TV 2 Sumo gjen­nom Canal Dig­i­tals distribusjonssystem.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (25/06/2018)

Google med “underskudd” i Norge

I 2017 omsat­te Google Nor­way AS for 135,9 mil­lion­er kro­ner, en økn­ing på over 11 pros­ent fra året før. Drift­sre­sul­tatet viste et under­skudd på 2,8 mil­lion­er kro­ner. Googles norske dat­tersel­skap betalte like over tre mil­lion­er i skatt. Ifølge Kjer­sti Løken Stavrum, adm. dir. i Stif­telsen Tinius, illus­tr­erer Googles under­skudd i Norge hvor dårlig sys­temet fun­ger­er. Google hadde, ifølge anslag fra mediebyråene, en omset­ning på rundt tre mil­liarder kro­ner i Norge i fjor.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (25/06/2018)

Drift­sre­sul­tatet for Googles norske dat­tersel­skap i 2017 vis­er et under­skudd på 2,8 millioner.

Forlagenes millionbøter halveres etter runde i retten

Oslo tin­grett har ned­justert bøtene Konkur­ransetil­synet påla Aschehoug, Gylden­dal og Cap­pe­len Damm etter boikot­ten av dis­trib­utøren Inter­press, men gir ingen av partene seier i bok­stri­den. Tin­gret­ten anerk­jen­ner der­i­mot brudd på konkur­ranseloven, noe juridisk direk­tør i Konkur­ransetil­synet, Karin Stakkestad, er fornøyd med. For­la­genes gebyr­er reduseres fra 26,7 mil­lion­er kro­ner til 13,5 mil­lion­er kroner.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/06/2018)

NRK beklager utlevering av utbetalingsopplysninger

Net­tavisen pub­lis­erte for­rige uke en sak hvor de omtalte utbe­talin­gene til en rekke NRK-ansat­te, etter å ha mot­tatt opplysninger fra NRK. Etter­som opplysnin­gene i til­legg til brut­tolønn også inneholdt andre utbe­talinger som kjøre­godt­gjørelse og reiseut­gifter, har flere NRK-ansat­te opplevd å bli hengt ut. Også de ansattes fag­foren­ingstilknyt­ning ble over­sendt Net­tavisens jour­nal­ist. Led­er Richard Aune i Norsk Jour­nal­ist­lag i NRK er blant de som rea­ger­er. Han påpeker at opplysnin­gene om utbe­talinger gir et feil inntrykk av de NRK-ansattes lønn. Juridisk direk­tør i NRK, Olav Nyhus, beklager, og er enig i at infor­masjo­nen fra NRKs side burde vært tydeligere.

LES MER HOS JOURNALISTEN (21/06/2018)

Prince-arvinger vil ut av Tidal-kontrakt

Arvin­gene til avdøde Prince ønsker å trekke seg fra eksklu­sivitet­sav­tal­en de har med Tidal etter Dagens Næringslivs avs­løringer. I 2019 lanseres et nytt Prince-album, som i utgangspunk­tet kun skal være tilgjen­gelig for Tidals abon­nen­ter de første 14 dagene. Nå men­er arvin­ge­nes advokat at fam­i­lien kan tape mye der­som Tidals ryk­te forset­ter å svertes. Stri­den mel­lom Prince-arvin­gene og Tidal har vært lang­varig. Blant annet hevder arvin­gene at Tidal har strøm­met 15 Prince-album uten tilla­telse, og at strøm­met­jen­esten ikke betalte Prince et forskudd på 750 000 dol­lar han ble lovet for å gi Tidal eksklu­sivitet på to av sine album.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (21/06/2018)

Arvin­gene til avdøde Prince trekker seg fra eksklu­sivitet­sav­tal­en de har med Tidal.

Konkurransetilsynet gir Telenor milliongebyr

Telenor har ifølge Konkur­ransetil­synet mis­brukt markeds­mak­ten sin ved å forhin­dre utbyg­ging av et tred­je mobil­nett, og er der­for ilagt et gebyr på 788 mil­lion­er kro­ner. Sak­en går tilbake til 2007, da Net­work Nor­way skulle bygge et tred­je mobil­nett sam­men med Tele2. Konkur­ransetil­synet peker blant annet på at Telenor inngikk eksklu­si­vav­taler med fire mobil­op­er­atør­er, som begrenset det tred­je mobil­net­tets muligheter til å skaffe seg kun­der. I 2012 gjen­nom­førte tilsynet bevis­sikring hos Telenor etter mis­tanke om mis­bruk av dominerende still­ing i mobilmarkedet.

LES MER HOS NRK (21/06/2018)

Disney med nytt bud på 21st Century Fox

Dis­ney og kabelsel­skapet Com­cast har havnet i en bud­krig om kjøp av Rupert Mur­dochs film- og TV-sel­skap, 21st Cen­tu­ry Fox. I novem­ber 2017 inngikk Mur­doch-fam­i­lien og Dis­ney en inten­sjon­sav­tale om Dis­neys over­takelse av Fox, men Com­cast har nylig lagt inn et høyere bud på sel­skapet. Dis­ney har nå svart med et bud på 71 mil­liarder dol­lar – 6 mil­liarder høyere enn Com­casts tilbud.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS THE VERGE (21/06/2018)

Youtubes strømmetjenester lansert i Norge

Strøm­met­jen­estene Youtube Music og Youtube Pre­mi­um er nå tilgjen­gelig i Norge og 12 andre europeiske land. Video­plat­tfor­men Pre­mi­um blir spekket av egen­pro­dusert TV-innhold, og Youtube Music vil blant annet gi abon­nen­tene muligheten til å laste ned musikk.

LES MER HOS KAMPANJE (20/06/2018)

TEMA

O

pphavsr
ett

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen