Ukens medienyheter: Omstrukturering, reklame og personvern

Schibsted endrer sin ledermodell på Vestlandet, Amedia kjøper opp ni nye lokalaviser, ny kulturmelding legges frem, og nye regler for bruk av politisk reklame innføres av Google, som også klages inn for brudd på europeisk personvernlovgivning. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Facebook-høring i Storbritannia

Tid­li­ge­re den­ne uken beslag­la det bri­tis­ke par­la­men­tet doku­men­ter knyt­tet til per­son­data­skan­da­len rundt Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca. Bak­grun­nen er at Mark Zucker­berg nek­ter å stil­le i par­la­men­tet for å sva­re på spørs­mål fra komi­te­en som skal under­sø­ke bru­ken av fals­ke nyhe­ter i for­bin­del­se med valg. Face­bo­oks hånd­te­ring av ulov­lig data­inn­sam­ling og rus­sisk pro­pa­gan­da er under lupen, med påstan­der om at Face­bo­oks ledel­se viss­te om omfat­ten­de irre­gu­lær inn­sam­ling av per­son­data alle­re­de i 2014. Spørs­må­let er om tek­no­logi­sel­ska­per som Face­bo­ok bør regu­le­res spe­si­elt på grunn av inn­fly­tel­sen de kan utøve.

LES MER HOS THE GUARDIAN
LES ENDA MER HOS THE GUARDIAN (28/11/2018)

Schibsted henter hjem IT-tjenestene

Nes­ten fire år etter at Schib­sted sat­te ut IT-tje­nes­te­ne til sel­ska­pet IBM, er medie­kon­ser­net nå i gang med å utvik­le en fel­les og intern sup­port-tje­nes­te for hele Schib­sted. I løpet av som­mer­en 2019 etab­le­res en sen­tra­li­sert ser­vice­desk for Nor­ge og Sve­ri­ge. Klubb­le­de­re i Schib­sted er gla­de for nyhe­ten. Hit­til har IT-sup­por­ten hatt man­ge av med­ar­bei­der­ne plas­sert i Dub­lin, noe som har vært krong­le­te for Schib­steds jour­na­lis­ter.

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/11/2018)

Amedia kjøper Nordsjø Media – får ni nye aviser

Ame­dia kjø­per alle aksje­ne i avis­sel­ska­pet Nord­sjø Medi­er, og over­tar der­med ni lokal­avi­ser i Roga­land og Vest-Agder. Avi­se­ne har et sam­let opp­lag på 48.413 eksemp­la­rer. Plan­lagt over­ta­kel­se er tid­lig i 2019, men kjø­pet må først god­kjen­nes av Kon­kur­ranse­til­sy­net og Nord­sjø Medias tre eier­sel­ska­per. Der­som kjø­pet god­kjen­nes vil Ame­dia eie 72 lokal­avi­ser. 

LES MER HOS KAMPANJE (28/11/2018)

Schibsted endrer ledermodell i vest

Schib­sted end­rer nå leder­mo­dell for fire lokal­avi­ser på Vest­lan­det. Avi­se­ne går fra én fel­les leder – både admi­ni­stra­tivt og redak­sjo­nelt – til to ansvar­li­ge redak­tø­rer med ansvar for to aviser hver, og en fel­les dag­lig leder. Nett­opp leder­mo­del­ler og redak­tør­rol­len var nylig under debatt i Redak­tør­for­enin­gen, hvor Schib­sted fikk kri­tikk for å rasjo­na­li­se­re bort de loka­le redak­tø­re­ne. 

LES MER OM ENDRINGEN HER
LES OM DEBATTEN HER (27/11/2018)

Avisgruppen Scotsman har rast i verdi

Det Edin­burgh-baser­te avis­hu­set Scots­man fun­ge­rer som et sym­bol på kri­sen i avis­bran­sjen. I 2005 ble avis­grup­pen kjøpt av John­s­ton Press for 160 mil­lio­ner pund. I dag er ver­di­en satt til 4,3 mil­lio­ner pund. Avis­hu­set består av The Scots­man, Scot­land on Sun­day og Edin­burgh Evening News, i til­legg til nett­ste­det Scotsman.com.

LES MER HOS THE GUARDIAN (27/11/2018)

Uenighet om spillreklame

Iføl­ge reklame­sta­ti­stik­ken som Medie­til­sy­net og Lot­teri­til­sy­net bru­ker, har meng­den uten­landsk spill­re­kla­me på TV gått ned, mens Norsk Tip­ping har økt reklame­in­ves­te­rin­ge­ne med 30 pro­sent. Det­te kjen­ner ingen av par­te­ne seg igjen i. Årsa­ken kan være at sta­ti­stik­ken ikke er basert på reel­le omset­nings­tall. Tal­le­ne, som kom­mer fra Nielsen, er utar­bei­det ut fra mål­te reklame­mi­nut­ter på TV-kana­le­ne, gan­get opp med pris­lis­ter. Men TV-rekla­me sel­ges som regel med sto­re rabat­ter, og det varie­rer mel­lom kana­le­ne om de opp­da­te­rer pris­lis­te­ne eller ikke. Der­med blir tal­le­ne både blåst opp og kan variere ut fra målt kanal. Sam­let omset­ning av TV-rekla­me hos Nielsen utgjør nes­ten tre gan­ger den omset­nin­gen som kom­mer fram i IRMs reklame­sta­ti­stikk, og IRMs tall er basert på kon­kre­te inn­rap­por­te­rin­ger fra TV-kana­le­ne. 

LES MER HOS KAMPANJE
SE IRMS REKLAMESTATISTIKK HER
SAMMENLIGN MED NIELSENS TALL HER (27/11/2018)

Forbrukerrådet hardt ut mot Google

Syv euro­pe­is­ke for­bru­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ner, inklu­dert For­bru­ker­rå­det, har kla­get inn Goog­le for brudd på euro­pe­isk per­son­vern­lov­giv­ning. For­bru­ker­rå­det hev­der for­bru­ke­re over­vå­kes når de benyt­ter Goog­les tje­nes­ter, sær­lig de som har And­roid-tele­fo­ner. For­bru­ker­rå­det rea­ge­rer blant annet på inn­stil­lin­ge­ne «posi­sjons­logg» og «nett- og appak­ti­vi­tet», som beg­ge skju­les i under­me­ny­er. Tes­ter vis­te at man måt­te tryk­ke nei fire gan­ger for å unn­gå lag­ring av loka­sjons­his­to­rikk. For­bru­ker­rå­det hev­der Goog­le sat­ser på at bru­ker­ne ikke er klar over hva de aksep­te­rer, og mener ellers at sel­ska­pet benyt­ter mye ville­den­de design. 

LES MER HOS NRKBETA (27/11/2018)

Dyrt papir kan tynge avisøkonomien

Fle­re papir­pro­du­sen­ter har lagt ned virk­som­he­ten på grunn av mind­re etter­spør­sel etter papir, noe som har ført til høy­ere pri­ser på blant annet avis­pa­pir – og papir­avi­se­ne er frem­de­les fun­da­men­tet i avis­øko­no­mi­en: Iføl­ge den inter­na­sjo­na­le bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen WAN-IFRA utgjør papir­ut­ga­ven fort­satt 89 pro­sent av avi­se­nes inn­tek­ter. Også i Nor­ge er papir­avi­sen vik­tig for avis­inn­tek­te­ne, og dyre­re papir kan gi dår­li­ge­re lønn­som­het, noe som er det sis­te avis­hu­se­ne tren­ger akku­rat nå. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
SE HOVEDPUNKTENE I WAN-IFRAS RAPPORT HER (26/11/2018)

Ny kulturmelding lagt fram

Fre­dag 23. novem­ber la kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de fram den førs­te kul­tur­mel­din­gen på 15 år. Mel­din­gen inne­hol­der regje­rin­gens over­ord­ne­de mål og ambi­sjo­ner for kul­tur­fel­tet, og skal føl­ges av fle­re del­mel­din­ger om til­tak på uli­ke områ­der. Mot­ta­kel­sen av mel­din­gen varie­rer: Vek­ten på kul­tur­li­vets betyd­ning og egen­ver­di tas posi­tivt imot, men fle­re etter­ly­ser mer kon­kre­te pla­ner for å styr­ke kul­tu­rens rol­le i sam­fun­net. På ett områ­de er like­vel mel­din­gen kon­kret: Den bekref­ter at regje­rin­gen har pla­ner om å over­fø­re mer ansvar for kul­tur­in­sti­tu­sjo­ner fra sta­ten til regio­ne­ne, noe som har vek­ket bekym­ring hos de det berø­rer. 

LES HOVEDPUNKTENE I MELDINGEN HER
LES MER OM REGIONALT ANSVAR HOS KLASSEKAMPEN
LES AFTENPOSTENS KOMMENTAR HER
LES HELE MELDINGEN HER (26/11/2018)

Englands konservative parti knyttes til utskjelt lobbyfirma

Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et i Eng­land er i søke­ly­set for sine bånd til Defi­ners Pub­lic Affairs, det ame­ri­kans­ke lobby­fir­ma­et som er ankla­get for sverte­kam­pan­jer mot kri­ti­ke­re av Face­bo­ok. De kon­ser­va­ti­ve har nem­lig tet­te bånd til kon­su­lent­fir­ma­et UK Poli­cy Group – hvis vise­pre­si­dent er tid­li­ge­re Tory-poli­ti­ker And­rew Good­fel­low –, som er en del av Defi­ners Pub­lic Affairs. Lobby­fir­ma­et ble hyret av Face­bo­ok til å dis­kredi­te­re kri­tis­ke akti­vis­ter i kjøl­van­net av blant annet Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-skan­da­len.

LES MER HOS THE GUARDIAN (26/11/2018)

Avisa Nordland med ny nettavis for Bodø

Nes­te vår lan­se­res den nye digi­ta­le lokal­avi­sen Bodø­By. Det er Avi­sa Nord­land som står bak lan­se­rin­gen. Bodø­By skal finan­sie­res gjen­nom rekla­me og bru­ker­inn­tek­ter. Avi­sa Nord­lands abon­nen­ter får til­gang til alt av inn­hold i den nye lokal­avi­sen. Bodø­By var også nav­net på en gra­tis­avis på papir som Avi­sa Nord­land drev i 2014.

LES MER HOS JOURNALISTEN (26/11/2018)

Google med nye regler for politisk reklame

Goog­le lan­se­rer fle­re til­tak for å avslø­re skjul­te for­søk på poli­tisk påvirk­ning av valg. All poli­tisk rekla­me i for­bin­del­se med EU-val­get 2019 må inne­hol­de infor­ma­sjon om hvem som står bak, og opp­lys­nin­ge­ne skal bekref­tes av Goog­le. Det skal også pub­li­se­res en over­sikt over annon­ser med poli­tis­ke bud­skap og hvem som er opp­drags­gi­ver­ne. I lik­het med Face­bo­ok er Goog­le under press fra EUs myn­dig­he­ter, både i for­hold til skatt, kon­kur­ranse­reg­ler og poli­tisk påvirk­ning. 

LES MER HOS GUARDIAN (23/11/2018)

Forslag til ny fastprisordning for bøker

Regje­rin­gen har sendt for­slag nye reg­ler for salg av bøker på høring. Et sen­tralt punkt er at ord­nin­gen med fast­pris på bøker blir fore­slått end­ret. Regje­rin­gen fore­slår fast­pris i 12 måne­der fra en bok gis ut, i ste­det for fra utgi­vel­se og fram til 1. mai hvert år, som i dag. I til­legg blir det lagt fram to alter­na­ti­ver for hvor­dan nyut­gi­vel­ser av bøker i and­re for­ma­ter, som pock­et, lyd­bok osv., skal hånd­te­res.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES FORSLAGET HER (23/11/2018)

Nye tilskudd til norske dramaserier og dokumentarfilmer

Norsk film­in­sti­tutt har nylig gitt pro­duk­sjons­til­skudd på totalt 22,2 mil­lio­ner kro­ner til fire nye drama­se­ri­er og to doku­men­tar­fil­mer. Seks mil­lio­ner går til Mons­ter Scrip­ted og serie­ska­per Gjermund Sten­berg Erik­sens nye thril­ler­se­rie Furia. Mons­ter Scrip­ted får også støt­te til en ny NRK Super-serie, en musi­kalsk drama­se­rie med nav­net På rek­tors kon­tor.

LES MER HOS NFI (23/11/2018)

Frankrike vedtar lover for å stanse falske nyheter

Frank­ri­ke har ved­tatt to nye lover som skal begren­se påvirk­ning av valg gjen­nom pro­pa­gan­da og ville­den­de infor­ma­sjon på nett. Kan­di­da­ter og par­ti­er kan nå be dom­sto­le­ne om å få fjer­net inn­hold på nett som anses som ville­den­de, og sto­re nett­sel­ska­per må opp­gi hvem som står bak spon­set inn­hold som pub­li­se­res rundt val­get. I til­legg stram­mes kon­se­sjons­reg­le­ne for radio- og TV-sel­ska­per inn i for­hold til uten­landsk eier­skap.

LES MER HOS JOURNALISTEN (22/11/2018)

Schibsted kjøper nettavisen N247

Sør­lands­avi­sen N247 er kjøpt opp av Schib­sted. Fra før av har avis­kon­ser­net tre lokal­avi­ser på Sør­lan­det, som i dag har fel­les redak­tør og dag­lig leder. N247 er en nett­avis som dek­ker områ­de­ne Søgne, Song­da­len og Kris­tian­sand vest. Redak­tør Nico­lai Pre­ben­sen blir med vide­re. 

LES MER HOS MEDIER24 (22/11/2018)

Amerikanske Glamour legger ned papirutgaven

Til tross for 2,2 mil­lio­ner abon­ne­men­ter, har maga­si­net Gla­mour bestemt seg for å leg­ge ned papir­ut­ga­ven og kun sat­se digi­talt. Antall abon­nen­ter har vært sta­bilt de tre sis­te åre­ne, men iføl­ge sjef­re­dak­tør Saman­t­ha Bar­ry skjer veks­ten digi­talt. Gla­mour gis ut av for­la­get Con­dé Nast, som også pub­li­se­rer Vogue, GQ, Vani­ty Fair og The New Yor­ker. 

LES MER HOS KAMPANJE (22/11/2018)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen