Ukens medienyheter: Omstrukturering, reklame og personvern

Schibsted endrer sin ledermodell på Vestlandet, Amedia kjøper opp ni nye lokalaviser, ny kulturmelding legges frem, og nye regler for bruk av politisk reklame innføres av Google, som også klages inn for brudd på europeisk personvernlovgivning. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Facebook-høring i Storbritannia

Tidligere denne uken beslagla det britiske par­la­mentet doku­menter knyt­tet til per­son­dataskan­dalen rundt Cam­bridge Ana­lyt­i­ca. Bak­grun­nen er at Mark Zucker­berg nek­ter å stille i par­la­mentet for å svare på spørsmål fra komi­teen som skal under­søke bruken av falske nyheter i forbindelse med valg. Face­books hånd­ter­ing av ulovlig datainnsam­ling og rus­sisk pro­pa­gan­da er under lupen, med pås­tander om at Face­books ledelse vis­ste om omfat­tende irreg­ulær innsam­ling av per­son­da­ta allerede i 2014. Spørsmålet er om tek­nol­o­gisel­skaper som Face­book bør reg­uleres spe­sielt på grunn av inn­fly­telsen de kan utøve.

LES MER HOS THE GUARDIAN
LES ENDA MER HOS THE GUARDIAN (28/11/2018)

Schibsted henter hjem IT-tjenestene

Nesten fire år etter at Schib­st­ed sat­te ut IT-tjen­estene til sel­skapet IBM, er mediekon­ser­net nå i gang med å utvikle en felles og intern sup­port-tjen­este for hele Schib­st­ed. I løpet av som­meren 2019 etableres en sen­tralis­ert ser­vicedesk for Norge og Sverige. Klub­bledere i Schib­st­ed er glade for nyheten. Hit­til har IT-sup­port­en hatt mange av medar­bei­derne plassert i Dublin, noe som har vært kro­n­glete for Schib­st­eds journalister.

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/11/2018)

Amedia kjøper Nordsjø Media – får ni nye aviser

Ame­dia kjøper alle aksjene i avis­sel­skapet Nord­sjø Medi­er, og over­tar dermed ni lokalavis­er i Roga­land og Vest-Agder. Avisene har et sam­let opplag på 48.413 eksem­plar­er. Plan­lagt over­takelse er tidlig i 2019, men kjøpet må først god­kjennes av Konkur­ransetil­synet og Nord­sjø Medias tre eiersel­skaper. Der­som kjøpet god­kjennes vil Ame­dia eie 72 lokalaviser. 

LES MER HOS KAMPANJE (28/11/2018)

Schibsted endrer ledermodell i vest

Schib­st­ed endr­er nå led­er­mod­ell for fire lokalavis­er på Vest­landet. Avisene går fra én felles led­er – både admin­is­tra­tivt og redak­sjonelt – til to ans­varlige redak­tør­er med ans­var for to avis­er hver, og en felles daglig led­er. Net­topp led­er­mod­eller og redak­tør­rollen var nylig under debatt i Redak­tør­forenin­gen, hvor Schib­st­ed fikk kri­tikk for å rasjon­alis­ere bort de lokale redaktørene. 

LES MER OM ENDRINGEN HER
LES OM DEBATTEN HER (27/11/2018)

Avisgruppen Scotsman har rast i verdi

Det Edin­burgh-baserte avishuset Scots­man fun­ger­er som et sym­bol på krisen i avis­bran­sjen. I 2005 ble avis­grup­pen kjøpt av John­ston Press for 160 mil­lion­er pund. I dag er ver­di­en satt til 4,3 mil­lion­er pund. Avishuset består av The Scots­man, Scot­land on Sun­day og Edin­burgh Evening News, i til­legg til nettst­edet Scotsman.com.

LES MER HOS THE GUARDIAN (27/11/2018)

Uenighet om spillreklame

Ifølge reklames­ta­tis­tikken som Medi­etil­synet og Lot­ter­i­til­synet bruk­er, har meng­den uten­land­sk spill­reklame på TV gått ned, mens Norsk Tip­ping har økt reklamein­vesterin­gene med 30 pros­ent. Dette kjen­ner ingen av partene seg igjen i. Årsak­en kan være at sta­tis­tikken ikke er basert på reelle omset­ningstall. Tal­lene, som kom­mer fra Nielsen, er utar­bei­det ut fra målte reklameminut­ter på TV-kana­lene, ganget opp med pris­lis­ter. Men TV-reklame selges som regel med store rabat­ter, og det vari­er­er mel­lom kana­lene om de opp­dater­er pris­lis­tene eller ikke. Dermed blir tal­lene både blåst opp og kan variere ut fra målt kanal. Sam­let omset­ning av TV-reklame hos Nielsen utgjør nesten tre ganger den omset­nin­gen som kom­mer fram i IRMs reklames­ta­tis­tikk, og IRMs tall er basert på konkrete innrap­por­teringer fra TV-kanalene. 

LES MER HOS KAMPANJE
SE IRMS REKLAMESTATISTIKK HER
SAMMENLIGN MED NIELSENS TALL HER (27/11/2018)

Forbrukerrådet hardt ut mot Google

Syv europeiske for­brukeror­gan­isas­jon­er, inklud­ert For­bruk­er­rådet, har klaget inn Google for brudd på europeisk per­son­vernlov­givn­ing. For­bruk­er­rådet hevder for­brukere overvåkes når de benyt­ter Googles tjen­ester, særlig de som har Android-tele­fon­er. For­bruk­er­rådet rea­ger­er blant annet på innstill­in­gene «posisjon­slogg» og «nett- og appak­tivitet», som begge skjules i under­meny­er. Tester viste at man måtte trykke nei fire ganger for å unngå lagring av lokasjon­shis­torikk. For­bruk­er­rådet hevder Google satser på at bruk­erne ikke er klar over hva de aksepter­er, og men­er ellers at sel­skapet benyt­ter mye ville­dende design. 

LES MER HOS NRKBETA (27/11/2018)

Dyrt papir kan tynge avisøkonomien

Flere papir­pro­dusen­ter har lagt ned virk­somheten på grunn av min­dre etter­spørsel etter papir, noe som har ført til høyere pris­er på blant annet avis­pa­pir – og papi­ravisene er fremde­les fun­da­mentet i avisøkonomien: Ifølge den inter­nasjonale bran­sje­or­gan­isas­jo­nen WAN-IFRA utgjør papirut­gaven fort­satt 89 pros­ent av avisenes inntek­ter. Også i Norge er papi­ravisen vik­tig for avisin­ntek­tene, og dyrere papir kan gi dårligere lønn­somhet, noe som er det siste avishusene trenger akku­rat nå. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
SE HOVEDPUNKTENE I WAN-IFRAS RAPPORT HER (26/11/2018)

Ny kulturmelding lagt fram

Fredag 23. novem­ber la kul­tur­min­is­ter Trine Skei Grande fram den første kul­turmeldin­gen på 15 år. Meldin­gen innehold­er reg­jerin­gens overordnede mål og ambisjon­er for kul­tur­fel­tet, og skal følges av flere delmeldinger om tiltak på ulike områder. Mot­takelsen av meldin­gen vari­er­er: Vek­ten på kul­turlivets betyd­ning og egen­ver­di tas pos­i­tivt imot, men flere etterl­yser mer konkrete plan­er for å styrke kul­turens rolle i sam­fun­net. På ett område er likev­el meldin­gen konkret: Den bekrefter at reg­jerin­gen har plan­er om å over­føre mer ans­var for kul­turin­sti­tusjon­er fra stat­en til regionene, noe som har vekket bekym­ring hos de det berører. 

LES HOVEDPUNKTENE I MELDINGEN HER
LES MER OM REGIONALT ANSVAR HOS KLASSEKAMPEN
LES AFTENPOSTENS KOMMENTAR HER
LES HELE MELDINGEN HER (26/11/2018)

Englands konservative parti knyttes til utskjelt lobbyfirma

Det kon­ser­v­a­tive par­ti­et i Eng­land er i søkel­y­set for sine bånd til Defin­ers Pub­lic Affairs, det amerikanske lob­by­fir­maet som er anklaget for svertekam­pan­jer mot kri­tikere av Face­book. De kon­ser­v­a­tive har nem­lig tette bånd til kon­sulent­fir­maet UK Pol­i­cy Group – hvis visepres­i­dent er tidligere Tory-poli­tik­er Andrew Good­fel­low –, som er en del av Defin­ers Pub­lic Affairs. Lob­by­fir­maet ble hyret av Face­book til å diskred­itere kri­tiske aktivis­ter i kjøl­van­net av blant annet Cam­bridge Analytica-skandalen.

LES MER HOS THE GUARDIAN (26/11/2018)

Avisa Nordland med ny nettavis for Bodø

Neste vår lanseres den nye dig­i­tale lokalavisen Bodø­By. Det er Avisa Nord­land som står bak lanserin­gen. Bodø­By skal finan­sieres gjen­nom reklame og bruk­erin­ntek­ter. Avisa Nord­lands abon­nen­ter får til­gang til alt av innhold i den nye lokalavisen. Bodø­By var også navnet på en grati­savis på papir som Avisa Nord­land drev i 2014.

LES MER HOS JOURNALISTEN (26/11/2018)

Google med nye regler for politisk reklame

Google lanser­er flere tiltak for å avs­løre skjulte forsøk på poli­tisk påvirkn­ing av valg. All poli­tisk reklame i forbindelse med EU-val­get 2019 må inneholde infor­masjon om hvem som står bak, og opplysnin­gene skal bekreftes av Google. Det skal også pub­lis­eres en over­sikt over annonser med poli­tiske bud­skap og hvem som er opp­drags­giverne. I likhet med Face­book er Google under press fra EUs myn­digheter, både i forhold til skatt, konkur­ransere­gler og poli­tisk påvirkning. 

LES MER HOS GUARDIAN (23/11/2018)

Forslag til ny fastprisordning for bøker

Reg­jerin­gen har sendt forslag nye regler for salg av bøk­er på høring. Et sen­tralt punkt er at ord­nin­gen med fast­pris på bøk­er blir fores­lått endret. Reg­jerin­gen fores­lår fast­pris i 12 måned­er fra en bok gis ut, i stedet for fra utgivelse og fram til 1. mai hvert år, som i dag. I til­legg blir det lagt fram to alter­na­tiv­er for hvor­dan nyut­givelser av bøk­er i andre for­mater, som pock­et, lyd­bok osv., skal håndteres.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES FORSLAGET HER (23/11/2018)

Nye tilskudd til norske dramaserier og dokumentarfilmer

Norsk filmin­sti­tutt har nylig gitt pro­duk­sjon­stil­skudd på totalt 22,2 mil­lion­er kro­ner til fire nye dra­maserier og to doku­men­tarfilmer. Seks mil­lion­er går til Mon­ster Script­ed og serieskaper Gjer­mund Sten­berg Erik­sens nye thrillerserie Furia. Mon­ster Script­ed får også støtte til en ny NRK Super-serie, en musikalsk dra­maserie med navnet På rek­tors kontor.

LES MER HOS NFI (23/11/2018)

Frankrike vedtar lover for å stanse falske nyheter

Frankrike har ved­tatt to nye lover som skal begrense påvirkn­ing av valg gjen­nom pro­pa­gan­da og ville­dende infor­masjon på nett. Kan­di­dater og parti­er kan nå be dom­sto­lene om å få fjer­net innhold på nett som ans­es som ville­dende, og store nettsel­skaper må opp­gi hvem som står bak spon­set innhold som pub­lis­eres rundt val­get. I til­legg strammes kons­esjon­sre­g­lene for radio- og TV-sel­skaper inn i forhold til uten­land­sk eierskap.

LES MER HOS JOURNALISTEN (22/11/2018)

Schibsted kjøper nettavisen N247

Sør­land­savisen N247 er kjøpt opp av Schib­st­ed. Fra før av har aviskon­ser­net tre lokalavis­er på Sør­lan­det, som i dag har felles redak­tør og daglig led­er. N247 er en net­tavis som dekker områ­dene Søgne, Song­dalen og Kris­tiansand vest. Redak­tør Nico­lai Prebensen blir med videre. 

LES MER HOS MEDIER24 (22/11/2018)

Amerikanske Glamour legger ned papirutgaven

Til tross for 2,2 mil­lion­er abon­nementer, har mag­a­sinet Glam­our bestemt seg for å legge ned papirut­gaven og kun satse dig­i­talt. Antall abon­nen­ter har vært sta­bilt de tre siste årene, men ifølge sje­fredak­tør Saman­tha Bar­ry skjer vek­sten dig­i­talt. Glam­our gis ut av for­laget Condé Nast, som også pub­lis­er­er Vogue, GQ, Van­i­ty Fair og The New Yorker. 

LES MER HOS KAMPANJE (22/11/2018)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen