Ukens medienyheter: Personvern, oppkjøp og musikkbransjen

Spo­ti­fy leve­rer posi­tivt drifts­re­sul­tat for førs­te gang, Data­til­sy­net kri­ti­se­rer for­slag til ny e‑lov, inten­siv­ord­nin­gens penge­pott for 2019 er brukt opp og Norsk Jour­na­list­lag er mis­for­nøy­de med regje­rin­gens for­slag til end­rin­ger i kilde­vern­reg­le­ne. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin sis­te bok «The Age of Surveil­lance Capi­ta­lism. The Fight for a Human Futu­re at the New Fron­ti­er of Power» tol­ker Har­vard-pro­fes­so­ren Shos­ha­na Zubo­ff den hem­me­li­ge arki­tek­tu­ren bak et nytt øko­no­misk para­dig­me som utvik­let seg etter det sto­re digi­ta­le skif­tet. Nå adva­rer hun om arki­tek­tu­rens svært anti-demo­kra­tis­ke ind­re logikk.

 

Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schib­sted vil end­re ved­tek­te­ne for nytt sel­skap, en poten­si­ell for­len­gel­se av FM-kon­se­sjo­ne­ne får tverr­po­li­tisk støt­te, TV-dis­tri­bu­tø­re­ne tar nye grep for å kon­kur­re­re med Net­flix og Face­bo­ok ram­mes av nok en per­son­verns­kan­da­le. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Mediestøtte, medievaner og GDPR

Dag­bla­det søker om presse­støt­te for førs­te gang, regje­rin­gens pla­ner om å sam­le medie­støt­ten i én pott ska­per kraf­ti­ge reak­sjo­ner, Goog­le bøte­leg­ges for brudd på GDPR-lov­giv­nin­gen og Donald Trump set­ter en stop­per for ordi­næ­re presse­kon­fe­ran­ser i Det hvi­te hus.