Ukens medienyheter: Radio, Facebook og Solskjær-effekten

De store radiokanalene mister lyttere, Netflix fjerner saudiaraberes tilgang til satireprogram om Khashoggi-drapet, personvern-kontroversene rundt Facebook fortsetter og Ole Gunnar Solskjærs suksess genererer rekordtall for TV 2 Sumo. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Toppseriene på Netflix eies av andre

Størst­ede­len av de mest sette seriene på Net­flix, deri­blant The Office, Friends og Parks and Recre­ation, eies av storsel­skaper som Dis­ney, Fox og Warn­er­Me­dia. Der­som mediesel­skapene i fremti­den trekker seriene sine fra Net­flix, står strøm­met­jen­esten over­for store utfor­dringer. Da Dis­ney i 2017 slapp nyheten om at de lanser­er sin egen strøm­met­jen­este, varslet de sam­tidig at store del­er av Dis­ney-innhold­et på Net­flix skulle trekkes. Net­flix har de siste årene sat­set stort på egen­pro­duserte filmer og serier. 

LES MER HOS VARIETY (09/01/2019)

Stor Solskjær-effekt for TV 2 Sumo

Ole Gun­nar Sol­skjærs tren­er­jobb i Man­ches­ter Unit­ed har ført til reko­rd­tall for TV 2 Sumos Pre­mier League-tjen­este. Dagen Sol­skjær debuterte som Unit­ed-sjef sol­gte Pre­mier League-tjen­esten 5000 abon­nement, og tal­let har fort­satt å stige. Kun­de­massen har økt med 25 pros­ent siden mold­enseren gjorde sitt inntog i klubben.

LES MER HOS ADRESSA (09/01/2019)

NRK-podkaster blir tilgjengelige på Spotify

Fra og med denne uken blir NRKs pod­kast­til­bud tilgjen­gelig på Spo­ti­fy. Det har lenge vært etter­spurt av lyt­tere, ifølge pod­kast­sjef i NRK, Vilde Hjort Batzer. I løpet av 2018 slapp NRK rundt 40 nye pod­kast-titler, og øknin­gen i antall ned­lastinger var på over 40 prosent.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/01/2019)

Juritzen forlag kjøpt opp av Stordalen-forlag

Stordalen-eide Straw­ber­ry Pub­lish­ing har kjøpt opp Juritzen For­lag og over­tar driften umid­del­bart. I 2017 hadde Juritzen for­lag en omset­ning på 23,9 mil­lion­er kro­ner og årsre­sul­tat endte på minus 1,8 mil­lion­er kro­ner. Ifølge Pet­ter Stordalen er opp­kjøpet et vik­tig ledd sel­skapets ambisjon om å styrke seg i bokbransjen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (09/01/2019)

De som går oftest på kino strømmer også mest

En under­søkelse fra EY’s Quan­ti­ta­tive Eco­nom­ics and Sta­tis­tics Group i USA vis­er at de som går mye på kino strøm­mer mer enn de som går sjeldent på kino. Utval­get består av 2500 per­son­er hvo­rav 80 pros­ent har gått på kino i løpet av det siste året. Under­søkelsen vis­er også at ung­dom­mer fort­satt går på kino. Tenåringer mel­lom 13 og 17 år så i snitt 7,3 filmer på kino de siste 12 månedene.

LES MER HOS VARIETY
LES MER HOS FILM OG KINO (08/01/2019)

Rekordhøy markedsandel for norsk kinofilm

I fjor endte det totale kinobesøket på 12,1 mil­lion­er, som var en liten økn­ing sam­men­lignet med 2017. Særlig norsk film gjorde det godt: Marked­sande­len var på 25,2 pros­ent, som er den høyeste noen gang. Besøket på norske filmer økte med over 43 pros­ent fra året før, og endte på tre mil­lion­er. Skjel­vet, Den 12. mann og Månelyst i Flåk­ly­pa var de tre mest sette norske filmene. Kun Mam­ma Mia: Here We Go Again! hadde høyere besøkstall.

LES MER HOS FILM OG KINO (08/01/2019)

Vil sikre postlevering

SV fores­lår at Norge føl­ger eksem­pler fra andre land, og lar post­bu­dene få flere arbei­d­sopp­gaver for å sikre postlev­er­ing hele uka. Nedgang i meng­den post har ført til ned­skjæringer og kutt i post­tjen­ester mange sted­er, og i Norge er lokalavisene i fare etter fores­låtte kutt i postlev­erin­gen. Men i stedet for å bygge ned infra­struk­tur, har andre land fun­net mer kreative løs­ninger: I Frankrike lev­er­er post­bu­dene også medisin­er, bib­lioteks­bøk­er og ser til eldre, og i Fin­land og i Ned­er­land lev­er­er budene mat. I Tyrkia yter post­bu­dene tjen­ester til eldre og funksjonshemmede.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/01/2019)

Ny radiomåling på plass

Fra nyt­tår av er det Nielsen som har over­tatt opp­draget med måling av radi­olyt­ting for de store radiokana­lene. Tidligere har Kan­tar TNS hatt ans­varet for målin­gen i mange år. Den nye målin­gen vil i likhet med Kan­tar TNS’ sitt opp­legg reg­istrere direk­te­sendt radio ved hjelp av et «per­son­al peo­ple meter» (PPM), som bæres av rundt 2000 per­son­er. Men i til­legg skal all radi­olyt­ting via data­maskin, tele­fon og net­tbrett kart­legges via en egen pro­gram­vare, og både pod­kast og tids­forskjøvet lyt­ting skal komme med.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER OM MÅLINGEN HOS NIELSEN (07/01/2019)

Nettavisen økte trafikken etter stenging av kommentarfelt

Sist fredag stengte Net­tavisen kom­men­tar­fel­tene sine, og opplevde deretter en stor økn­ing i trafikken på nettsi­dene. Kom­men­tar­fel­tene ble stengt på grunn av meng­den av sjikanerende og neg­a­tivt innhold. Net­tavisen vil i stedet lansere en ord­ning som min­ner om de gam­le leserinn­leggene, hvor de som vil ytre seg kan sende inn kom­mentar­er som blir vur­dert av redaksjonen. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN (07/01/2019)

De store radiokanalene mistet lyttere i 2018

For de riks­dekkende radiokana­lene gikk den daglige deknin­gen ned fra 63,2 pros­ent i 2017 til 56,6 pros­ent i fjor. Det betyr at hver tiende lyt­ter forsvant. Både NRK, P4-grup­pen og Bauer Radio opplevde sam­let sett tilbakegang. Men en rekke kanaler opplevde vekst, og størst var vek­sten for Bauer-kanalen Radio Vinyl.

LES MER HOS MEDIER24 (07/01/2019)

Bauer med ny radiokanal for ungdom

Denne uken lanser­er Radio Norge-eier Bauer Media en ny nasjon­al radiokanal med fokus på urban musikk. Kanalen får navnet «B.I.G – BIG HIP HOP & RNB». Ifølge pro­gramdi­rek­tør i Bauer Media Kristof­fer Van­gen er målet å tre­ffe unge gut­ter og jenter.

LES MER HOS MEDIER24 (07/01/2019)

Digital nullmoms for tidsskrifter og e‑bøker på høring

Null­moms på e‑bøker og dig­i­tale tidsskrifter har lenge vært et krav fra bok­bran­sjen og fag­pressen, og fikk endelig en plass i stats­bud­sjet­tet for 2019. Det ble likev­el opp­s­tuss da det kom fram at det for tidsskrifter bare var PDF-ver­sjon­er av tryk­te blad­er som skulle få moms­fritak. Nå er det fores­låtte krav om at den elek­tro­n­iske utgaven skal bestå av «doku­ment­fil med tekst og still­bilder», og ha faste utgivelser med num­merering av utgaver, som skaper forvir­ring om hva som kan unntas moms. Også e‑bøker må kun bestå av doku­ment­fil­er og still­bilder for å få fritak. 

LES MER HOS MEDIER24 (+)
DU FINNER FORSLAGET HER (04/01/2019)

Nå rapporterer Facebook norske inntekter

I et halvt års tid har Face­book rap­portert sine norske reklamein­ntek­ter i Norge. Det er fort­satt uvisst hvor store beløp det dreier seg om, etter­som det kun rap­porteres inn reklamein­ntek­ter som støttes av de lokale teamene i Norge. Hvorvidt dette dekker alle for­mer for net­treklame i Norge vites ikke. I 2016 og 2017 betalte Face­book rundt 1,5 mil­lion­er kro­ner i skatt i Norge, til tross for anslåtte milliardinntekter.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (04/01/2019)

Apple faller dramatisk på børsen

Googles eiersel­skap Alpha­bet er nå verdt mer enn Apple, etter at iPhone-pro­dusen­ten falt drama­tisk på børsen. Årsak­en er varsel om dårligere omset­ning enn for­ven­tet, etter lavt iPhone-salg, spe­sielt i Kina. Apple har vært ver­dens mest verdi­fulle sel­skap, men havn­er nå bak både Ama­zon, Microsoft og Alpha­bet i børsver­di. Sel­skapets ver­di er i dag på 680 mil­liarder dol­lar, noe som er 37 pros­ent lavere enn i oktober.

LES MER HOS KAMPANJE (04/01/2019)

Byavisa i Moss legges ned

Enda en grati­savis legges ned, og nå er det Byav­isa i Moss som står for tur. Det ble kjent knapt en måned etter at Byav­isa Sande­fjord ble lagt ned. Ifølge daglig led­er har markedet i Moss vært vanske­lig, med konkur­ranse både fra Moss Avis og sosiale medi­er. Avisen tapte 320 000 kro­ner i 2017.

LES MER HOS MEDIER24 (04/01/2019)

Android-apper sender detaljert brukerdata til Facebook

I en rap­port fra Pri­va­cy Inter­na­tion­al, en britisk per­son­ver­nor­gan­isas­jon, kom­mer det frem at en rekke Android-apper del­er svært detal­jert data med Face­book – uavhengig om man selv har Face­book-kon­to. I en under­søkelse viste det seg at 20 av 34 apper over­førte data til Face­book med det samme bruk­eren åpnet appen. En reiseapp ved navn Kayak gav Face­book infor­masjon om sted og tid for avreise og ankomst i til­legg til flere billettdetaljer.

LES MER HOS DIGI (03/01/2019)

Schibsted samler podkastene og vurderer betalingsmur

De til sam­men 24 aktive pod­kas­tene til Schib­st­ed er nå sam­let under én felles nett­side. I løpet av den siste måne­den har pod­kas­tene hatt til sam­men 2,7 mil­lion­er avspillinger, og ifølge pub­li­sis­tisk direk­tør Tor­ry Ped­er­sen vur­der­er Schib­st­ed å inn­føre betal­ingsmur. Annon­se­for­matet har nem­lig vist seg å være en hard nøtt å knekke.

LES MER HOS MEDIER24 (03/01/2019)

Dagens Næringsliv kutter kulturstoff

Dagens Næringsliv (DN) skal ikke lenger pub­lis­ere anmeldelser av filmer, bøk­er og musikk. Avisa har i mange år hatt pro­fil­erte anmeldere på kul­tur­om­rådet, men nå blir disse sagt opp. Årsak­en skal være kost­nad­skutt. Fea­tur­eredak­tør Egenes vis­er i stedet til anmelder­stoff i Mor­gen­bladet, som har samme eier som Dagens Næringsliv. Det gjen­står å se hvor mange av DNs lesere som dermed vil opprette abon­nement på Morgenbladet.

LES MER HOS DAGSAVISEN (02/01/2019)

Netflix gir etter for Saudi-Arabia

Net­flix har fjer­net saudi­arabernes til­gang til et satire­pro­gram etter påtrykk fra myn­dighetene i lan­det. Pro­gram­met han­dlet om det mye omtalte drapet på jour­nal­is­ten Jamal Khashog­gi, som kro­n­prins bin Salman beskyldes for å stå bak, og om krigførin­gen i Jemen. Net­flix’ han­dlemåte vekker sterke reaksjoner.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (02/01/2019)

«Patri­ot Act with Hasan Min­haj» fjernes fra Net­flix i Sau­di-Ara­bia (skjer­mdump).

TVNorge vant seerne i 2018

TV-kanalenes seer­tall for året 2018 vis­er at TVNorge var den kanalen som hadde mest fram­gang. Dis­cov­erys OL-ret­tigheter har nok bety­dd mye for de gode resul­tatene. NRK går mest tilbake, mens TV 2s andel av seer­tiden er den samme som i 2017. Seer­tiden på lineær-TV går ned, men den totale seer­tiden går opp i 2018. 2017 og 2018 er likev­el ikke helt sam­men­lign­bare, siden TV-målin­gen har gjen­nomgått store endringer i 2018, og nå omfat­ter all TV-seing på nett. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KAMPANJE (02/01/2019)

Nord universitet kritiseres for miks av PR og journalistikk

Både jour­nal­is­ter og kom­mu­nikasjon­sråd­gi­vere skal utdannes under samme mas­ter­grad ved Nord uni­ver­sitet. Det første året består av felles under­vis­ning, før stu­den­tene i år to spe­sialis­er­er seg i hver sin ret­ning. Det før­er til bekym­ring hos en rekke mediekri­tikere, som blant annet advar­er mot kom­mer­sialis­er­ing av journalistikken.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (02/01/2019)

Flere på bygda misfornøyde med bredbåndet

En under­søkelse gjen­nom­ført av Sen­tio Research på veg­ne av Natio­nen vis­er at 23 pros­ent av innbyg­gere på lands­byg­da er mis­fornøyd med bred­bånds­deknin­gen. Det er en ørliten økn­ing sam­men­lignet med i fjor. Stadig flere trenger bred­bånd med høy kap­a­sitet både i arbei­dssam­men­heng og pri­vat, og ifølge Ivar Pet­ter Grøtte ved Vest­lands­forskn­ing øker det såkalte «klass­eskil­let» – også innad i kommunene. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (02/01/2019)

Snapchat toppet tronen nyttårsaften

Til tross for at nord­menn sendte flere mil­lion­er tek­st­meldinger nyt­tår­saften, ble det sendt langt flere bilder og meldinger på Snapchat. Det vis­er tall fra Telenor. I 2018 steg Snapchat-bruken ved mid­natt nyt­tår­saften med hele 618 pros­ent, mot 430 pros­ent i 2017. Blant Telias kun­der ble det sendt færre tek­st­meldinger enn tidligere nyt­tår­saften­er, mens data­bruken til gjeng­jeld økte betraktelig.

LES MER HOS MEDIER24 (02/01/2019)

Datavirus satte stopper for papiraviser i USA

I en rekke områder i USA er både trykkin­gen og lev­erin­gen av flere papi­ravis­er satt ut av spill som følge av et dataan­grep. Dette gjelder blant annet for avisene Los Ange­les Times og San Diego Union-Tri­bune. Dataan­grepet ser ut til å være utført uten­for USAs grenser, og er meldt til FBI. Ifølge en talsper­son fra trykkeri­et antas det at målet var å hemme infrastrukturen.

LES MER HOS JOURNALISTEN (02/01/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen