Ukens medienyheter: Radio, Facebook og Solskjær-effekten

De store radiokanalene mister lyttere, Netflix fjerner saudiaraberes tilgang til satireprogram om Khashoggi-drapet, personvern-kontroversene rundt Facebook fortsetter og Ole Gunnar Solskjærs suksess genererer rekordtall for TV 2 Sumo. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Toppseriene på Netflix eies av andre

Største­de­len av de mest set­te serie­ne på Net­flix, der­iblant The Office, Fri­ends og Parks and Recrea­tion, eies av stor­sel­ska­per som Dis­ney, Fox og Warner­Me­dia. Der­som medie­sel­ska­pe­ne i frem­ti­den trek­ker serie­ne sine fra Net­flix, står strøm­me­tje­nes­ten over­for sto­re utford­rin­ger. Da Dis­ney i 2017 slapp nyhe­ten om at de lan­se­rer sin egen strøm­me­tje­nes­te, vars­let de sam­ti­dig at sto­re deler av Dis­ney-inn­hol­det på Net­flix skul­le trek­kes. Net­flix har de sis­te åre­ne sat­set stort på egen­pro­du­ser­te fil­mer og seri­er. 

LES MER HOS VARIETY (09/01/2019)

Stor Solskjær-effekt for TV 2 Sumo

Ole Gun­nar Sol­skjærs tre­ner­jobb i Man­ches­ter Uni­ted har ført til rekord­tall for TV 2 Sumos Pre­mi­er League-tje­nes­te. Dagen Sol­skjær debu­ter­te som Uni­ted-sjef solg­te Pre­mi­er League-tje­nes­ten 5000 abon­ne­ment, og tal­let har fort­satt å sti­ge. Kunde­mas­sen har økt med 25 pro­sent siden mol­den­se­ren gjor­de sitt inn­tog i klub­ben.

LES MER HOS ADRESSA (09/01/2019)

NRK-podkaster blir tilgjengelige på Spotify

Fra og med den­ne uken blir NRKs podkast­til­bud til­gjen­ge­lig på Spo­ti­fy. Det har len­ge vært etter­spurt av lyt­te­re, iføl­ge podkast­sjef i NRK, Vil­de Hjort Bat­zer. I løpet av 2018 slapp NRK rundt 40 nye podkast-tit­ler, og øknin­gen i antall ned­las­tin­ger var på over 40 pro­sent.

LES MER HOS JOURNALISTEN (09/01/2019)

Juritzen forlag kjøpt opp av Stordalen-forlag

Stor­da­len-eide Straw­ber­ry Pub­lish­ing har kjøpt opp Jurit­zen For­lag og over­tar drif­ten umid­del­bart. I 2017 had­de Jurit­zen for­lag en omset­ning på 23,9 mil­lio­ner kro­ner og års­re­sul­tat end­te på minus 1,8 mil­lio­ner kro­ner. Iføl­ge Petter Stor­da­len er opp­kjø­pet et vik­tig ledd sel­ska­pe­ts ambi­sjon om å styr­ke seg i bok­bran­sjen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (09/01/2019)

De som går oftest på kino strømmer også mest

En under­sø­kel­se fra EY’s Quanti­ta­ti­ve Eco­no­mics and Sta­ti­s­tics Group i USA viser at de som går mye på kino strøm­mer mer enn de som går sjel­dent på kino. Utval­get består av 2500 per­soner hvor­av 80 pro­sent har gått på kino i løpet av det sis­te året. Under­sø­kel­sen viser også at ung­dom­mer fort­satt går på kino. Ten­årin­ger mel­lom 13 og 17 år så i snitt 7,3 fil­mer på kino de sis­te 12 måne­de­ne.

LES MER HOS VARIETY
LES MER HOS FILM OG KINO (08/01/2019)

Rekordhøy markedsandel for norsk kinofilm

I fjor end­te det tota­le kino­be­sø­ket på 12,1 mil­lio­ner, som var en liten økning sam­men­lig­net med 2017. Sær­lig norsk film gjor­de det godt: Mar­keds­an­de­len var på 25,2 pro­sent, som er den høy­es­te noen gang. Besø­ket på nors­ke fil­mer økte med over 43 pro­sent fra året før, og end­te på tre mil­lio­ner. Skjel­vet, Den 12. mann og Måne­lyst i Flå­kly­pa var de tre mest set­te nors­ke fil­me­ne. Kun Mam­ma Mia: Here We Go Again! had­de høy­ere besøks­tall.

LES MER HOS FILM OG KINO (08/01/2019)

Vil sikre postlevering

SV fore­slår at Nor­ge føl­ger eksemp­ler fra and­re land, og lar post­bu­de­ne få fle­re arbeids­opp­ga­ver for å sik­re post­le­ve­ring hele uka. Ned­gang i meng­den post har ført til ned­skjæ­rin­ger og kutt i post­tje­nes­ter man­ge ste­der, og i Nor­ge er lokal­avi­se­ne i fare etter fore­slåt­te kutt i post­le­ve­rin­gen. Men i ste­det for å byg­ge ned infra­struk­tur, har and­re land fun­net mer krea­ti­ve løs­nin­ger: I Frank­ri­ke leve­rer post­bu­de­ne også medi­si­ner, biblio­teks­bø­ker og ser til eld­re, og i Fin­land og i Neder­land leve­rer bude­ne mat. I Tyr­kia yter post­bu­de­ne tje­nes­ter til eld­re og funk­sjons­hem­me­de.

LES MER HOS JOURNALISTEN (07/01/2019)

Ny radiomåling på plass

Fra nytt­år av er det Nielsen som har over­tatt opp­dra­get med måling av radio­lyt­ting for de sto­re radio­ka­na­le­ne. Tid­li­ge­re har Kan­tar TNS hatt ansva­ret for målin­gen i man­ge år. Den nye målin­gen vil i lik­het med Kan­tar TNS’ sitt opp­legg regist­re­re direkte­sendt radio ved hjelp av et «per­so­nal peop­le meter» (PPM), som bæres av rundt 2000 per­soner. Men i til­legg skal all radio­lyt­ting via data­ma­skin, tele­fon og nett­brett kart­leg­ges via en egen pro­gram­vare, og både podkast og tids­for­skjø­vet lyt­ting skal kom­me med.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER OM MÅLINGEN HOS NIELSEN (07/01/2019)

Nettavisen økte trafikken etter stenging av kommentarfelt

Sist fre­dag steng­te Nett­avi­sen kom­men­tar­fel­te­ne sine, og opp­lev­de der­et­ter en stor økning i tra­fik­ken på nett­si­de­ne. Kom­men­tar­fel­te­ne ble stengt på grunn av meng­den av sji­ka­ne­ren­de og neg­a­tivt inn­hold. Nett­avi­sen vil i ste­det lan­se­re en ord­ning som min­ner om de gam­le leser­inn­leg­ge­ne, hvor de som vil ytre seg kan sen­de inn kom­men­ta­rer som blir vur­dert av redak­sjo­nen. 

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN (07/01/2019)

De store radiokanalene mistet lyttere i 2018

For de riks­dek­ken­de radio­ka­na­le­ne gikk den dag­li­ge dek­nin­gen ned fra 63,2 pro­sent i 2017 til 56,6 pro­sent i fjor. Det betyr at hver tien­de lyt­ter for­svant. Både NRK, P4-grup­pen og Bau­er Radio opp­lev­de sam­let sett til­bake­gang. Men en rek­ke kana­ler opp­lev­de vekst, og størst var veks­ten for Bau­er-kana­len Radio Vinyl.

LES MER HOS MEDIER24 (07/01/2019)

Bauer med ny radiokanal for ungdom

Den­ne uken lan­se­rer Radio Nor­ge-eier Bau­er Media en ny nasjo­nal radio­ka­nal med fokus på urban musikk. Kana­len får nav­net «B.I.G – BIG HIP HOP & RNB». Iføl­ge pro­gram­di­rek­tør i Bau­er Media Kris­tof­fer Van­gen er målet å tref­fe unge gut­ter og jen­ter.

LES MER HOS MEDIER24 (07/01/2019)

Digital nullmoms for tidsskrifter og e‑bøker på høring

Null­moms på e‑bøker og digi­ta­le tids­skrif­ter har len­ge vært et krav fra bok­bran­sjen og fag­pres­sen, og fikk ende­lig en plass i stats­bud­sjet­tet for 2019. Det ble like­vel opp­stuss da det kom fram at det for tids­skrif­ter bare var PDF-ver­sjo­ner av tryk­te bla­der som skul­le få moms­fri­tak. Nå er det fore­slåt­te krav om at den elekt­ro­nis­ke utga­ven skal bestå av «doku­ment­fil med tekst og still­bil­der», og ha fas­te utgi­vel­ser med num­me­re­ring av utga­ver, som ska­per for­vir­ring om hva som kan unn­tas moms. Også e‑bøker må kun bestå av doku­ment­fi­ler og still­bil­der for å få fri­tak. 

LES MER HOS MEDIER24 (+)
DU FINNER FORSLAGET HER (04/01/2019)

Nå rapporterer Facebook norske inntekter

I et halvt års tid har Face­bo­ok rap­por­tert sine nors­ke reklame­inn­tek­ter i Nor­ge. Det er fort­satt uvisst hvor sto­re beløp det drei­er seg om, etter­som det kun rap­por­te­res inn reklame­inn­tek­ter som støt­tes av de loka­le team­e­ne i Nor­ge. Hvor­vidt det­te dek­ker alle for­mer for nett­re­kla­me i Nor­ge vites ikke. I 2016 og 2017 betal­te Face­bo­ok rundt 1,5 mil­lio­ner kro­ner i skatt i Nor­ge, til tross for anslåt­te mil­li­ard­inn­tek­ter.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (04/01/2019)

Apple faller dramatisk på børsen

Goog­les eier­sel­skap Alpha­bet er nå verdt mer enn Apple, etter at iPhone-pro­du­sen­ten falt dra­ma­tisk på bør­sen. Årsa­ken er var­sel om dår­li­ge­re omset­ning enn for­ven­tet, etter lavt iPhone-salg, spe­si­elt i Kina. Apple har vært ver­dens mest ver­di­ful­le sel­skap, men hav­ner nå bak både Ama­zon, Micro­soft og Alpha­bet i børs­ver­di. Sel­ska­pe­ts ver­di er i dag på 680 mil­li­ar­der dol­lar, noe som er 37 pro­sent lave­re enn i okto­ber.

LES MER HOS KAMPANJE (04/01/2019)

Byavisa i Moss legges ned

Enda en gra­tis­avis leg­ges ned, og nå er det Byavi­sa i Moss som står for tur. Det ble kjent kna­pt en måned etter at Byavi­sa San­de­fjord ble lagt ned. Iføl­ge dag­lig leder har mar­ke­det i Moss vært vans­ke­lig, med kon­kur­ran­se både fra Moss Avis og sosia­le medi­er. Avi­sen tap­te 320 000 kro­ner i 2017.

LES MER HOS MEDIER24 (04/01/2019)

Android-apper sender detaljert brukerdata til Facebook

I en rap­port fra Pri­vacy Inter­na­tio­nal, en bri­tisk per­son­vern­or­ga­ni­sa­sjon, kom­mer det frem at en rek­ke And­roid-apper deler svært detal­jert data med Face­bo­ok – uav­hen­gig om man selv har Face­bo­ok-kon­to. I en under­sø­kel­se vis­te det seg at 20 av 34 apper over­før­te data til Face­bo­ok med det sam­me bru­ke­ren åpnet appen. En reise­app ved navn Kayak gav Face­bo­ok infor­ma­sjon om sted og tid for avrei­se og ankomst i til­legg til fle­re bil­lett­de­tal­jer.

LES MER HOS DIGI (03/01/2019)

Schibsted samler podkastene og vurderer betalingsmur

De til sam­men 24 akti­ve podkas­te­ne til Schib­sted er nå sam­let under én fel­les nett­side. I løpet av den sis­te måne­den har podkas­te­ne hatt til sam­men 2,7 mil­lio­ner avspil­lin­ger, og iføl­ge pub­li­sis­tisk direk­tør Tor­ry Peder­sen vur­de­rer Schib­sted å inn­føre beta­lings­mur. Annonse­for­ma­tet har nem­lig vist seg å være en hard nøtt å knek­ke.

LES MER HOS MEDIER24 (03/01/2019)

Dagens Næringsliv kutter kulturstoff

Dagens Nærings­liv (DN) skal ikke len­ger pub­li­se­re anmel­del­ser av fil­mer, bøker og musikk. Avi­sa har i man­ge år hatt pro­fi­ler­te anmel­de­re på kul­tur­om­rå­det, men nå blir dis­se sagt opp. Årsa­ken skal være kost­nads­kutt. Feature­re­dak­tør Ege­nes viser i ste­det til anmel­der­stoff i Mor­gen­bla­det, som har sam­me eier som Dagens Nærings­liv. Det gjen­står å se hvor man­ge av DNs lese­re som der­med vil opp­ret­te abon­ne­ment på Mor­gen­bla­det.

LES MER HOS DAGSAVISEN (02/01/2019)

Netflix gir etter for Saudi-Arabia

Net­flix har fjer­net saudi­ara­ber­nes til­gang til et satire­pro­gram etter påtrykk fra myn­dig­he­te­ne i lan­det. Pro­gram­met hand­let om det mye omtal­te dra­pet på jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi, som kron­prins bin Sal­man beskyl­des for å stå bak, og om krig­fø­rin­gen i Jemen. Net­flix’ handle­måte vek­ker ster­ke reak­sjo­ner.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (02/01/2019)

«Patriot Act with Hasan Min­haj» fjer­nes fra Net­flix i Sau­di-Ara­bia (skjerm­dump).

TVNorge vant seerne i 2018

TV-kana­le­nes seer­tall for året 2018 viser at TVNor­ge var den kana­len som had­de mest fram­gang. Dis­coverys OL-ret­tig­he­ter har nok betydd mye for de gode resul­ta­te­ne. NRK går mest til­ba­ke, mens TV 2s andel av seer­ti­den er den sam­me som i 2017. Seer­ti­den på line­ær-TV går ned, men den tota­le seer­ti­den går opp i 2018. 2017 og 2018 er like­vel ikke helt sam­men­lign­ba­re, siden TV-målin­gen har gjen­nom­gått sto­re end­rin­ger i 2018, og nå omfat­ter all TV-seing på nett. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS KAMPANJE (02/01/2019)

Nord universitet kritiseres for miks av PR og journalistikk

Både jour­na­lis­ter og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re skal utdan­nes under sam­me mas­ter­grad ved Nord uni­ver­si­tet. Det førs­te året består av fel­les under­vis­ning, før stu­den­te­ne i år to spe­sia­li­se­rer seg i hver sin ret­ning. Det fører til bekym­ring hos en rek­ke medie­kri­ti­ke­re, som blant annet adva­rer mot kom­mer­sia­li­se­ring av jour­na­lis­tik­ken.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (02/01/2019)

Flere på bygda misfornøyde med bredbåndet

En under­sø­kel­se gjen­nom­ført av Sen­tio Rese­arch på veg­ne av Natio­nen viser at 23 pro­sent av inn­byg­ge­re på lands­byg­da er mis­for­nøyd med bred­bånds­dek­nin­gen. Det er en ørli­ten økning sam­men­lig­net med i fjor. Sta­dig fle­re tren­ger bred­bånd med høy kapa­si­tet både i arbeids­sam­men­heng og pri­vat, og iføl­ge Ivar Petter Grøt­te ved Vest­lands­forsk­ning øker det såkal­te «klasse­skil­let» – også inn­ad i kom­mu­ne­ne. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (02/01/2019)

Snapchat toppet tronen nyttårsaften

Til tross for at nord­menn send­te fle­re mil­lio­ner tekst­mel­din­ger nytt­års­af­ten, ble det sendt langt fle­re bil­der og mel­din­ger på Sna­pchat. Det viser tall fra Tele­nor. I 2018 steg Sna­pchat-bru­ken ved mid­natt nytt­års­af­ten med hele 618 pro­sent, mot 430 pro­sent i 2017. Blant Telias kun­der ble det sendt fær­re tekst­mel­din­ger enn tid­li­ge­re nytt­års­af­te­ner, mens data­bru­ken til gjen­gjeld økte betrak­te­lig.

LES MER HOS MEDIER24 (02/01/2019)

Datavirus satte stopper for papiraviser i USA

I en rek­ke områ­der i USA er både tryk­kin­gen og leve­rin­gen av fle­re papir­avi­ser satt ut av spill som føl­ge av et data­an­grep. Det­te gjel­der blant annet for avi­se­ne Los Ange­les Times og San Diego Union-Tri­bu­ne. Data­an­gre­pet ser ut til å være utført uten­for USAs gren­ser, og er meldt til FBI. Iføl­ge en tal­s­per­son fra tryk­ke­ri­et antas det at målet var å hem­me infra­struk­tu­ren.

LES MER HOS JOURNALISTEN (02/01/2019)

TEMA

N

RK

92 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen