Bruk og misbruk av historien

Vår his­to­rie og hvor­dan den tolkes er ikke noe som bare angår faghis­torik­erne. Også i poli­tikken er det sterke meninger om hvor­dan his­to­rien skal forstås – og da særlig i lys av poli­tik­ernes egen samtid. Ofte brukes his­to­rien til å legit­imere poli­tikk. Ciceros dic­tum his­to­ria mag­is­tra vitae (his­to­rien er livets læremester), får da ny gyldighet: […]

 

Reise til demokratiets ende

Fra dis­si­den­ter til pop-up-pop­ulis­ter: Peter Pomer­ant­sev tar leseren med på en fascinerende og skrem­mende ferd gjen­nom vår tids opp­splin­trede medie­of­fent­ligheter og skran­tende demokrati­er, der ingent­ing er hva det ser ut som og ingen er til å stole på. 

 

Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Nat­ten fra 15. til 16. april ble kat­e­dralen Notre-Dame i Paris her­jet av brann. Dagen etter lovet pres­i­dent Emmanuel Macron å sette i stand bygnin­gen igjen på ufat­telig kort tid: fem år. Det tok der­i­mot mange århun­dr­er, og en ferd gjen­nom mange forskjel­lige mak­tregimer, før Notre-Dame ble til en hjørnestein for poli­tisk makt og nasjon­al enhet i Frankrike.