FORFATTER

medienorge

Nyhetene er valgt ut og omtalt av informasjonstjenesten medienorge, som dokumenterer medieutviklingen i Norge. medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://medienorge.uib.no/


67 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på medienorge

Ukens medienyheter: IT-giganter, persondata og reklame

Nye meto­der rundt Face­bo­oks mis­bruk av per­son­data avslø­res, medie­kon­fe­ran­sen Nor­dis­ke Medie­da­ger får hard kri­tikk for å invi­te­re tid­li­ge­re Trump-råd­gi­ver og Breit­bart-redak­tør Ste­ve Ban­non og Frank­ri­ke inten­si­ve­rer skatte­kri­gen mot Face­bo­ok og Goog­le. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Økonomi, pressestøtte og WikiLeaks

SV fore­slår ny presse­støtte­ord­ning, robot­jour­na­lis­tikk ga Mitt­Me­dia abon­ne­ments­vekst, avi­sen The Barents Obser­ver blok­ke­res i Russ­land og spe­sial­et­ter­fors­ker Robert Muel­ler avslø­rer kon­takt mel­lom Trump-råd­gi­ver Roger Sto­ne og WikiLe­aks i for­bin­del­se med pre­si­dent­val­get. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 
 
til toppen