Makt og mening

Vin­ne­ren av tredje­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord skri­ver om auto­ri­tæ­re regi­mer og pres­sens kamp for ytrings­fri­het i demo­kra­ti­ets bak­gård.

 

Den hvite rosen

Vin­ne­ren av annen­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord skri­ver om Sop­hie og Hans Scholl i Den hvi­te rosen, mot­stands­grup­pen i nazi-Tysk­lands Mün­chen.

 

Ingen frihetsfakkel

De sis­te uke­ne har kine­sis­ke myn­dig­he­ter slått vold­somt ned på fre­de­li­ge demon­stran­ter i Tibet. Raft­opris­vin­ner Rebi­ya Kade­er har ingen tro på en for­so­nen­de OL-fak­kel.