Nyhetsbrev fra Vox Publica: Russisk ensretting

Trusler, søksmål, selvsensur i medier og organisasjoner i Russland. Andre temaer: Digitalt kildevern for nye og gamle journalister; Medborgerpanelet i bruk; stemmeretten i 1814.

Nye artik­ler
Sik­ker og bru­ker­venn­lig kilde­kon­takt
Mel­dings­ap­pen Wickr er så enkel å bru­ke at selv jour­na­lis­ter kan kla­re det. Av Anders Bren­na

– Man­ge nors­ke jour­na­lis­ter er god­tro­en­de på nett
Eks­pert på digi­tal sik­ker­het, Runa Sand­vik, mener man­ge nors­ke jour­na­lis­ter bør ten­ke mer over hva de leg­ger igjen av infor­ma­sjon på nett. Av Sti­an Øvre­bø Johan­nes­sen

Stør­re digi­ta­le kilde­trus­ler – lite opp­læ­ring for frem­ti­dens jour­na­lis­ter
Jour­na­list­ut­dan­nin­ge­ne har i varie­ren­de grad digi­talt kilde­vern og sik­ker­het på pen­sum. Men fle­re høg­skole­lek­to­rer og pro­fes­so­rer tror på mer under­vis­ning i digi­tal sik­ker­het i nær­mes­te frem­tid. Av Sti­an Øvre­bø Johan­nes­sen

Russ­land: Hei og far­vel til ytrings­fri­do­men?
Kri­tis­ke røys­ter og uav­hen­gi­ge medi­um finst i den rus­sis­ke offent­leg­hei­ta, men kon­troll, søks­mål og trugs­lar gjev dei sta­dig vans­ke­le­ga­re kår. Av Lis­beth Sten­berg

For­sva­rer ret­tig­he­ter — stemp­les som uten­landsk agent
Vin­ne­ren av årets Raft­opris er blant de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ne­ne som set­tes under øken­de press i Putins Russ­land. Av Emma Ger­rit­sen

Dro­ner, integri­tet og døm­me­kraft
Fra draps­ma­ski­ner til verk­tøy for akti­vis­ter og jour­na­lis­ter: Dro­ner utford­rer våre fore­stil­lin­ger om etikk og ansvar. Av Astrid Gyn­nild

Med­bor­ger­pa­ne­let
Helse­mi­nis­ter Høie mot­tok utred­ning om helse­prio­ri­te­ring
Helse­mi­nis­ter Bent Høie mot­tok i dag utred­nin­gen fra Helse­prio­ri­te­rings­ut­val­get. Utval­get bruk­te Med­bor­ger­pa­ne­let til å spør­re hva folk mener om tema­et. Av Svein­ung Arne­sen

Nord­menn vil ikke være fore­gangs­land i klima­po­li­tikk
Nord­menn øns­ker ikke å være først ute med å gjen­nom­føre glo­bale klima­po­li­tiske til­tak. Av Svein­ung Arne­sen

Under­sø­kel­se tes­tes på ele­ver i videre­gå­en­de sko­le
Norsk med­bor­ger­pa­nel inn­le­der et sam­ar­beid med Ama­lie Skram videre­gå­ende sko­le om å pilo­tere under­sø­kel­sene før de går i fel­ten. Av Svein­ung Arne­sen

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Stem­me­ret­ten og kra­vet om uav­hen­gig­het
Embets­men­nene utgjor­de den rau­sest defi­nerte stemme­retts­gruppa i 1814-grunn­lo­ven, mens ingen kvin­ner fikk stemme­rett. Hvor­dan ble det argu­men­tert for det­te – om det i det hele tatt ble dis­ku­tert? Av Anne-Hil­de Nagel

«Å røre ved Kro­ne­de Hoved­er»: om dei nors­ke adresse­avi­se­nes barn­dom
Kor­leis blei dei førs­te avi­se­ne i Chris­tia­nia og Trond­heim intro­du­sert for all­menn­hei­ta på 1760-talet, og kva slags funk­sjo­nar fyl­te dei i offent­leg­hei­ta? Av Eirik Nymark Espe­rås

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen