Nyhetsbrev fra Vox Publica: Russisk ensretting

Trusler, søksmål, selvsensur i medier og organisasjoner i Russland. Andre temaer: Digitalt kildevern for nye og gamle journalister; Medborgerpanelet i bruk; stemmeretten i 1814.

Nye artik­ler
Sikker og bruk­er­vennlig kildekontakt
Meld­ingsap­pen Wickr er så enkel å bruke at selv jour­nal­is­ter kan klare det. Av Anders Brenna

– Mange norske jour­nal­is­ter er godtroende på nett
Ekspert på dig­i­tal sikker­het, Runa Sand­vik, men­er mange norske jour­nal­is­ter bør tenke mer over hva de leg­ger igjen av infor­masjon på nett. Av Stian Øvre­bø Johannessen

Større dig­i­tale kilde­trusler – lite opplæring for fremti­dens journalister
Jour­nal­is­tut­dan­nin­gene har i vari­erende grad dig­i­talt kilde­v­ern og sikker­het på pen­sum. Men flere høgskolelek­tor­er og pro­fes­sor­er tror på mer under­vis­ning i dig­i­tal sikker­het i nærmeste fremtid. Av Stian Øvre­bø Johannessen

Rus­s­land: Hei og farvel til ytringsfridomen?
Kri­tiske røys­ter og uavhengige medi­um finst i den rus­siske offentleghei­ta, men kon­troll, søksmål og trugslar gjev dei stadig vanskel­e­gare kår. Av Lis­beth Stenberg

Forsvar­er ret­tigheter — stem­ples som uten­land­sk agent
Vin­neren av årets Rafto­pris er blant de friv­il­lige organ­isas­jonene som settes under økende press i Putins Rus­s­land. Av Emma Gerritsen

Droner, integritet og dømmekraft
Fra draps­mask­in­er til verk­tøy for aktivis­ter og jour­nal­is­ter: Droner utfor­dr­er våre forestill­inger om etikk og ans­var. Av Astrid Gynnild

Med­borg­er­pan­elet
Helsem­i­nis­ter Høie mot­tok utred­ning om helseprioritering
Helse­mi­nis­ter Bent Høie mot­tok i dag utred­nin­gen fra Helse­prio­ri­te­rings­ut­val­get. Utval­get bruk­te Med­bor­ger­pa­ne­let til å spørre hva folk men­er om temaet. Av Svei­n­ung Arnesen

Nord­menn vil ikke være fore­gangs­land i klimapolitikk
Nord­menn øns­ker ikke å være først ute med å gjen­nom­føre glo­bale klima­po­li­tiske tiltak. Av Svei­n­ung Arnesen

Under­søkelse testes på elever i videregående skole
Norsk med­bor­ger­pa­nel inn­le­der et sam­ar­beid med Ama­lie Skram videre­gå­ende skole om å pilo­tere under­sø­kel­sene før de går i fel­ten. Av Svei­n­ung Arnesen

Offent­lighetens historie
Stem­meretten og kravet om uavhengighet
Embets­men­nene utgjorde den rau­sest defi­nerte stemme­retts­gruppa i 1814-grunnloven, mens ingen kvin­ner fikk stemme­rett. Hvor­dan ble det argu­men­tert for dette – om det i det hele tatt ble diskutert? Av Anne-Hilde Nagel

«Å røre ved Kro­nede Hov­ed­er»: om dei norske adresseav­isenes barndom
Kor­leis blei dei første avisene i Chris­tia­nia og Trond­heim intro­dusert for all­mennhei­ta på 1760-talet, og kva slags funksjonar fylte dei i offentleghei­ta? Av Eirik Nymark Esperås

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen