Nyheter — fra bruk og kast til intelligent gjenbruk

Jere­my Evans for­sø­ker å ta struk­tu­rert jour­na­lis­tikk et skritt vide­re med explaain.com. Kjer­nen i ide­en er å lage jour­na­lis­tikk som ska­le­rer med hver story som skri­ves, som ikke kas­ter gårs­da­gens nyhe­ter for å star­te med blan­ke ark hver dag, men som byg­ger en kunn­skaps­data­base som sta­dig vokser. 

 

Forfengelighetens fyrverkeri

Doku­men­ta­ren Best of Ene­mies for­tel­ler his­to­ri­en om for­hol­det mel­lom de inn­fly­tel­ses­rike skri­ben­te­ne Wil­liam F. Buck­ley og Gore Vidal. Den er pom­pøs og per­spek­tiv­rik, akku­rat som hovedpersonene.