Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medie­ne dek­ke ter­ror­hand­lin­ger og ‑trus­ler? Forsk­ning tyder på at omfat­ten­de medie­dek­ning øker ter­ror­fryk­ten i befolk­nin­gen – og kan øke faren for at poten­si­el­le ter­ro­ris­ter utfø­rer nye terrorhandlinger.

 

Uenige eksperter og forvirrede lesere

Når eks­per­ter stri­des i medie­ne, kan det føre til at pub­li­kum unn­går å for­hol­de seg til både eks­per­te­ne og råde­ne de kom­mer med, i ste­det for å vur­de­re infor­ma­sjo­nen kritisk.

 

Kongens tale

Kong Harald hol­der i løpet av et år langt fle­re taler enn Hver­mann­sen, men det er hel­ler sjel­den at annet enn nytt­års­ta­len blir gjen­stand for sær­lig oppmerksomhet.