Faktisk lettere gjort enn sagt

Hvis fake news er et pro­blem i dag, så lig­ger det an til å bli mye vans­ke­li­ge­re i frem­ti­den. Ny tek­no­lo­gi gjør at vi ikke bare tren­ger å veri­fi­se­re om det som sies er sant, men også om det i det hele tatt ble sagt. 

 

Publikums opplevelse av sakte-TV

NRK sine sak­te-TV-pro­gram­mer har fått høye seer­tall og skapt et stort enga­sje­ment hos seer­ne. Men hvor­for vel­ger pub­li­kum å se på tog­rei­ser, salme­sang og ved­bren­ning minutt for minutt, og hvil­ke opp­le­vel­ser gir det dem?