Et spørsmål om verdier

Da innvan­dringsspørsmålet for første gang ble diskutert i NRKs par­tiled­erde­batt i 1987, talte poli­tik­erne i stor grad om Norges human­itære tradis­jon­er for å vise hvor­for «vi» skal hjelpe andre i nød. Har innvan­drings­de­bat­ten endret seg siden den gang?