Ukens medienyheter: Falske nyheter, medieangrep og overvåking

Faktisk.no avslører nytt norsk nettsted for falske nyheter, Telenor setter strømmerekorder, amerikanske aviser går sammen mot Trump og Googles kontroversielle overvåkingsteknologi avdekkes. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

2600 bilder fra norsk filmhistorie publisert

Nasjo­nal­bi­blio­te­ket har digi­ta­li­sert og pub­li­sert mer enn 2600 still­bil­der fra norsk film­his­to­rie i peri­oden 1912–1944. Det­te er bil­der som ald­ri har vært til­gjen­ge­li­ge for all­menn­he­ten før. Og digi­ta­li­se­rings­ar­bei­det er ikke fer­dig – ennå er det en rek­ke bil­der Nasjo­nal­bi­blio­te­ket ikke har ruk­ket å ta tak i.

LES MER HOS RUSHPRINT
SE BILDEARKIVET HER (15/08/2018)

Google ser deg – selv om du sier nei

Associa­ted Press har fun­net ut at Goog­le kart­leg­ger og lag­rer data om hvor du er, selv om du har skrudd av posi­sjons­data. Det viser seg at Goog­le også lag­rer posi­sjo­nen din gjen­nom and­re funk­sjo­ner, som åpning av Goog­le Maps, vær­mel­ding, søk med mer. Sam­ti­dig skri­ver Goog­le i sine bru­ker­be­tin­gel­ser at «Hvis posi­sjons­log­gen er slått av, blir ikke ste­de­ne du drar til, lag­ret len­ger. Når du slår av posi­sjons­log­gen for Goog­le-kon­to­en din, slås den av for alle enhe­ter som er til­knyt­tet sam­me Goog­le-kon­to.» Søke­tje­nes­ten mener like­vel den har sitt på det tør­re, siden den hev­der å infor­me­re om lag­ring av posi­sjon knyt­tet til de uli­ke funk­sjo­ne­ne, og gjør det mulig å skru loka­li­se­ring av hvis man grei­er å fin­ne ut hvor­dan…

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS GUARDIAN (15/08/2018)

Vil gjøre strømmeinnhold tilgjengelig i utlandet

Regje­rin­gen øns­ker å sik­re at nord­menn får til­gang til tje­nes­ter som NRK, Net­flix, TV 2 Sumo og HBO når de er i utlan­det. Bak­grun­nen er EUs såkal­te por­ta­bi­li­tets­for­ord­ning, som tråd­te i kraft i april. Den skal sik­re at abon­nen­ter av por­tab­le nett­ba­ser­te inn­holds­tje­nes­ter får til­gang til tje­nes­te­ne ved mid­ler­ti­dig opp­hold i utlan­det. Et for­slag på hvor­dan por­ta­bi­li­tets­for­ord­nin­gen kan gjen­nom­fø­res sen­des nå ut på høring av regje­rin­gen.

LES MER HOS KAMPANJE (15/08/2018)

Farvel til store fotballpakker?

Attrak­tiv fot­ball på TV sel­ges i dag i pak­ker kom­bi­nert med annet TV-inn­hold, til gans­ke høye pri­ser. Det­te gjen­spei­ler pris­øk­nin­gen på ret­tig­he­ter, som har hatt en vold­som utvik­ling. Med tje­nes­ten Stri­ve kom et nytt pro­dukt inn på banen. Stri­ve til­byr kun strøm­met fot­ball, uten­om TV-kana­le­ne, til en lave­re pris enn de and­re aktø­re­ne. Det­te mener fors­ker Har­ry Arne Sol­berg er fram­ti­den: Mind­re og mål­ret­te­de pak­ker, i form av strøm­me­til­bud direk­te fra de som sit­ter med ret­tig­he­te­ne.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/08/2018)

Norge sakker akterut på spisskompetanse innen IKT og teknologi

En ny rap­port fra Abe­lia, NHOs for­ening for kunn­skaps- og tek­no­logi­be­drif­ter, viser at nord­menn frem­de­les befin­ner seg på ver­dens­top­pen når det gjel­der kom­pe­tan­se og bruk av tek­no­lo­gi. Men sam­men­lig­net med and­re land sat­ser Nor­ge mind­re på spiss­kom­pe­tan­se innen tek­no­lo­gi og IKT. Nivå­et på den IT-rela­ter­te forsk­nin­gen er ikke høy nok sam­men­lig­net med en rek­ke and­re land. Mens nærings­li­vet inves­te­rer mer pen­ger i forsk­ning og utvik­ling, har den offent­li­ge støt­ten mins­ket.

LES MER HOS KAMPANJE
FINN RAPPORTEN HOS ABELIA (14/08/2018)

Amerikanske aviser går sammen mot Trump

Etter Donald Trumps sta­di­ge angrep mot den frie pres­se, har The Bos­ton Glo­be opp­ford­ret USAs aviser til å gå sam­men og pub­li­se­re hver sin leder hvor de tar stand­punkt mot pre­si­den­tens medie­an­grep. Hen­sik­ten er å bely­se faren ved Trump-admi­ni­stra­sjo­nens angrep på pres­sen. Fore­lø­pig har over 100 aviser meldt seg på ini­tia­ti­vet, og antal­let er ven­tet å øke.

LES MER HOS KAMPANJE (13/08/2018)

Deeyah Khans dokumentar nominert til Emmy

Den nors­ke doku­men­tar­film­ska­pe­ren Deey­ah Khan kan vin­ne Emmy igjen. Hun fikk Emmy i 2013 for doku­men­ta­ren «Banaz: A love story», om æres­drap. Nå er hun nomi­nert for en film om høyre­eks­tre­mis­me, hvor hun går tett på ame­ri­kans­ke nyna­zis­ter og prø­ver å fin­ne ut hvem de er, og hvor­for de er eks­tre­mis­ter. «Whi­te Right: Meeting the Ene­my» er pro­du­sert av hen­nes norsk/britiske film­sel­skap Fuu­se. Khan har i man­ge år hatt base i Lon­don. Fil­men er til­gjen­ge­lig hos NRK.

LES MER HOS VG (10/08/2018)

Deey­ah Khan kan vin­ne sin and­re Emmy.

Italienske kinoer ut mot Netflix

Net­flix pro­du­se­rer sta­dig fle­re spille­fil­mer som mel­des på til film­fes­ti­va­ler, noe som vek­ker debatt for­di strøm­me­tje­nes­ten opp­fat­tes som en trus­sel mot film­bran­sjen. Årsa­ken er at Net­flix ikke over­hol­der van­lig «kuty­me» om å la spille­fil­mer gå en run­de med kin­o­vis­nin­ger før de vises på video, men slip­per fil­me­ne sam­ti­dig på kino og som strøm­me­til­bud. Reak­sjo­nen fra frans­ke kino­ei­ere før­te til at Can­nes-fes­ti­va­len end­ret reg­le­ne sine, og krev­de ordi­nær film­vis­ning for fil­mer som vises på fes­ti­va­len. Nå rea­ge­rer også ita­li­ens­ke kino­er etter at Net­flix har fått med seks fil­mer på film­fes­ti­va­len i Vene­zia, og kre­ver sam­me reg­ler som i Can­nes.

LES MER HOS RUSHPRINT
LES MER HOS VARIETY (10/08/2018)

Nye strømmerekorder for Telenor

Mobil­data­bru­ken til nord­menn i utlan­det har i år vært rekord­stor. Tra­fikk­tal­le­ne til Tele­nor viser blant annet at nord­menn så dob­belt så mye Net­flix-inn­hold i midt­en av ferien sam­men­lig­net med en dag tid­lig i juni. Strøm­ming av fot­ball-VM var også popu­lært, og data­meng­den brukt på Yout­ube var 50 pro­sent stør­re i midt­en av ferien enn i juni. I til­legg bruk­te nord­menn mye tid på sosia­le medi­er, sær­lig Sna­pchat. For Telia-kun­de­ne økte mobil­data­bru­ken med 33 pro­sent i juli sam­men­lig­net med sam­me måned i fjor.

LES MER HOS DIGI (10/08/2018)

Nye digitalabonnenter gir NY Times overskudd

The New York Times fort­set­ter å til­trek­ke seg fle­re digi­ta­le abon­nen­ter. I årets and­re kvar­tal fikk avi­sen 109 000 nye rene digi­tal­abon­nen­ter, og abon­nent­veks­ten gjor­de opp for tapet av omset­ning fra prin­t­an­non­ser. Avi­sen fikk et over­skudd på 24 mil­lio­ner dol­lar i and­re kvar­tal. The New York Times har totalt 3,8 mil­lio­ner abon­nen­ter, hvor­av 2,9 mil­lio­ner er rene digi­tal­abon­nen­ter.

LES MER HOS NY TIMES (10/08/2018)

The New York Times høs­ter abon­nen­ter i 2018.

Stadig flere falske, norske nyhetssider

Faktisk.no, som er et sam­ar­beid mel­lom VG, Dag­bla­det, NRK og TV 2, har avslørt enda et norsk nett­sted som sprer fals­ke nyhe­ter. Nett­ste­det bru­ker nav­net Aftens­ti­den­de, som lig­ner både på Aften­pos­ten og Aften­bla­det, og inn­går tro­lig i et nett­verk av lig­nen­de nett­si­der – såkal­te løgn­fab­rik­ker.

LES MER HOS MEDIER24 (10/08/2018)

Norske storannonsører vil starte eget byrå

Ork­la, en av lan­dets størs­te annon­sø­rer, skal ha job­bet med å få fle­re av stor­an­non­sø­re­ne med på etab­le­rin­gen av et nytt reklame­byrå. Hen­sik­ten er å kun­ne hand­le rekla­me direk­te fra medie­ne selv, og slip­pe å gå via medie­by­rå­ene. Iføl­ge en under­sø­kel­se fra Den nors­ke annon­sør­for­enin­gen har det vært øken­de mis­til­lit mel­lom annon­sø­rer og medie­by­rå­ene de sis­te åre­ne. Lite trans­pa­rens og skjul­te penge­strøm­mer har vært blant tema­ene. Det nye sel­ska­pet har fått nav­net Opti­mizd AS og er god­kjent av EU-kom­mi­sjo­nen. DNB skal være en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne.

LES MER HOS KAMPANJE (10/08/2018)

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen