Ukens medienyheter: Falske nyheter, medieangrep og overvåking

Faktisk.no avslører nytt norsk nettsted for falske nyheter, Telenor setter strømmerekorder, amerikanske aviser går sammen mot Trump og Googles kontroversielle overvåkingsteknologi avdekkes. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

2600 bilder fra norsk filmhistorie publisert

Nasjon­al­bib­lioteket har dig­i­talis­ert og pub­lis­ert mer enn 2600 still­bilder fra norsk filmhis­to­rie i peri­o­den 1912–1944. Dette er bilder som aldri har vært tilgjen­gelige for all­mennheten før. Og dig­i­talis­er­ingsar­bei­det er ikke fer­dig – ennå er det en rekke bilder Nasjon­al­bib­lioteket ikke har rukket å ta tak i.

LES MER HOS RUSHPRINT
SE BILDEARKIVET HER (15/08/2018)

Google ser deg – selv om du sier nei

Asso­ci­at­ed Press har fun­net ut at Google kart­leg­ger og lagr­er data om hvor du er, selv om du har skrudd av posisjons­da­ta. Det vis­er seg at Google også lagr­er posisjo­nen din gjen­nom andre funksjon­er, som åpn­ing av Google Maps, værmeld­ing, søk med mer. Sam­tidig skriv­er Google i sine bruker­betingelser at «Hvis posisjon­sloggen er slått av, blir ikke ste­dene du drar til, lagret lenger. Når du slår av posisjon­sloggen for Google-kon­toen din, slås den av for alle enheter som er tilknyt­tet samme Google-kon­to.» Søket­jen­esten men­er likev­el den har sitt på det tørre, siden den hevder å informere om lagring av posisjon knyt­tet til de ulike funksjonene, og gjør det mulig å skru lokalis­er­ing av hvis man greier å finne ut hvordan…

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS GUARDIAN (15/08/2018)

Vil gjøre strømmeinnhold tilgjengelig i utlandet

Reg­jerin­gen ønsker å sikre at nord­menn får til­gang til tjen­ester som NRK, Net­flix, TV 2 Sumo og HBO når de er i utlandet. Bak­grun­nen er EUs såkalte porta­bilitets­forord­ning, som trådte i kraft i april. Den skal sikre at abon­nen­ter av portable net­tbaserte innhold­st­jen­ester får til­gang til tjen­estene ved midler­tidig opphold i utlandet. Et forslag på hvor­dan porta­bilitets­forord­nin­gen kan gjen­nom­føres sendes nå ut på høring av regjeringen.

LES MER HOS KAMPANJE (15/08/2018)

Farvel til store fotballpakker?

Attrak­tiv fot­ball på TV selges i dag i pakker kom­bin­ert med annet TV-innhold, til ganske høye pris­er. Dette gjen­speil­er prisøknin­gen på ret­tigheter, som har hatt en vold­som utvikling. Med tjen­esten Strive kom et nytt pro­dukt inn på banen. Strive tilbyr kun strøm­met fot­ball, utenom TV-kana­lene, til en lavere pris enn de andre aktørene. Dette men­er forsker Har­ry Arne Sol­berg er framti­den: Min­dre og mål­ret­tede pakker, i form av strøm­metil­bud direk­te fra de som sit­ter med rettighetene.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/08/2018)

Norge sakker akterut på spisskompetanse innen IKT og teknologi

En ny rap­port fra Abelia, NHOs foren­ing for kunnskaps- og teknologibedrifter, vis­er at nord­menn fremde­les befinner seg på ver­den­stop­pen når det gjelder kom­petanse og bruk av teknolo­gi. Men sam­men­lignet med andre land satser Norge min­dre på spis­skom­petanse innen teknolo­gi og IKT. Nivået på den IT-relaterte forsknin­gen er ikke høy nok sam­men­lignet med en rekke andre land. Mens næringslivet invester­er mer penger i forskn­ing og utvikling, har den offentlige støt­ten minsket.

LES MER HOS KAMPANJE
FINN RAPPORTEN HOS ABELIA (14/08/2018)

Amerikanske aviser går sammen mot Trump

Etter Don­ald Trumps stadi­ge angrep mot den frie presse, har The Boston Globe opp­for­dret USAs avis­er til å gå sam­men og pub­lis­ere hver sin led­er hvor de tar stand­punkt mot pres­i­den­tens mediean­grep. Hen­sik­ten er å bel­yse faren ved Trump-admin­is­trasjo­nens angrep på pressen. Foreløpig har over 100 avis­er meldt seg på ini­tia­tivet, og antallet er ven­tet å øke.

LES MER HOS KAMPANJE (13/08/2018)

Deeyah Khans dokumentar nominert til Emmy

Den norske doku­men­tarfilm­skaperen Deeyah Khan kan vinne Emmy igjen. Hun fikk Emmy i 2013 for doku­mentaren «Banaz: A love sto­ry», om æres­drap. Nå er hun nomin­ert for en film om høyreek­strem­isme, hvor hun går tett på amerikanske nynazis­ter og prøver å finne ut hvem de er, og hvor­for de er ekstrem­is­ter. “White Right: Meet­ing the Ene­my» er pro­dusert av hennes norsk/britiske film­sel­skap Fuuse. Khan har i mange år hatt base i Lon­don. Fil­men er tilgjen­gelig hos NRK.

LES MER HOS VG (10/08/2018)

Deeyah Khan kan vinne sin andre Emmy.

Italienske kinoer ut mot Netflix

Net­flix pro­duser­er stadig flere spille­filmer som meldes på til film­fes­ti­valer, noe som vekker debatt for­di strøm­met­jen­esten opp­fattes som en trussel mot film­bran­sjen. Årsak­en er at Net­flix ikke over­hold­er van­lig «kutyme» om å la spille­filmer gå en runde med kino­vis­ninger før de vis­es på video, men slip­per filmene sam­tidig på kino og som strøm­metil­bud. Reak­sjo­nen fra franske kinoeiere førte til at Cannes-fes­ti­valen endret reg­lene sine, og krevde ordinær filmvis­ning for filmer som vis­es på fes­ti­valen. Nå rea­ger­er også ital­ienske kino­er etter at Net­flix har fått med seks filmer på film­fes­ti­valen i Venezia, og krev­er samme regler som i Cannes.

LES MER HOS RUSHPRINT
LES MER HOS VARIETY (10/08/2018)

Nye strømmerekorder for Telenor

Mobil­data­bruken til nord­menn i utlandet har i år vært reko­rd­stor. Trafikk­tal­lene til Telenor vis­er blant annet at nord­menn så dobbelt så mye Net­flix-innhold i midten av ferien sam­men­lignet med en dag tidlig i juni. Strøm­ming av fot­ball-VM var også pop­ulært, og data­meng­den brukt på Youtube var 50 pros­ent større i midten av ferien enn i juni. I til­legg bruk­te nord­menn mye tid på sosiale medi­er, særlig Snapchat. For Telia-kun­dene økte mobil­data­bruken med 33 pros­ent i juli sam­men­lignet med samme måned i fjor.

LES MER HOS DIGI (10/08/2018)

Nye digitalabonnenter gir NY Times overskudd

The New York Times fort­set­ter å tiltrekke seg flere dig­i­tale abon­nen­ter. I årets andre kvar­tal fikk avisen 109 000 nye rene dig­i­ta­l­abon­nen­ter, og abon­nentvek­sten gjorde opp for tapet av omset­ning fra print­an­nonser. Avisen fikk et over­skudd på 24 mil­lion­er dol­lar i andre kvar­tal. The New York Times har totalt 3,8 mil­lion­er abon­nen­ter, hvo­rav 2,9 mil­lion­er er rene digitalabonnenter.

LES MER HOS NY TIMES (10/08/2018)

The New York Times høster abon­nen­ter i 2018.

Stadig flere falske, norske nyhetssider

Faktisk.no, som er et samar­beid mel­lom VG, Dag­bladet, NRK og TV 2, har avs­lørt enda et norsk nettst­ed som sprer falske nyheter. Nettst­edet bruk­er navnet Aften­sti­dende, som lign­er både på Aften­posten og Aften­bladet, og inngår trolig i et nettverk av lig­nende nettsider – såkalte løgnfabrikker.

LES MER HOS MEDIER24 (10/08/2018)

Norske storannonsører vil starte eget byrå

Ork­la, en av lan­dets største annon­sør­er, skal ha job­bet med å få flere av storan­non­sørene med på etab­lerin­gen av et nytt reklame­byrå. Hen­sik­ten er å kunne han­dle reklame direk­te fra medi­ene selv, og slippe å gå via mediebyråene. Ifølge en under­søkelse fra Den norske annon­sør­forenin­gen har det vært økende mist­il­lit mel­lom annon­sør­er og mediebyråene de siste årene. Lite trans­parens og skjulte pengestrøm­mer har vært blant temaene. Det nye sel­skapet har fått navnet Opti­mizd AS og er god­kjent av EU-kom­misjo­nen. DNB skal være en av initiativtakerne.

LES MER HOS KAMPANJE (10/08/2018)

TEMA

F

alske n
yheter

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen