Ukens medienyheter: Trusler, lover og valgpåvirkning

Dis­ney kjø­per seg inn i nors­ke Kahoot, nye rap­por­ter viser at rus­sisk valg­på­virk­ning i 2016 var stør­re enn antatt, Lov­data vin­ner over Rettspraksis.no i ret­ten og ansat­te i NRK og TV 2 har siden 2016 blitt utsatt for 19 til­fel­ler av gro­ve trus­ler og sji­ka­ne. Det­te er ukens medienyheter.

 

En ny form for opinionslederskap?

Insta­gram har de sis­te åre­ne tatt en brå­ven­ding. Fra å være en are­na hvor bru­ke­re dag­lig pub­li­se­rer bil­de av kaffe­kop­pen sin, har det blitt en kanal for menings­yt­ring. Kan det ha en posi­tiv effekt på unge borgere? 

 

«Det er slutt for den vestlige middelklassen»

Vest­li­ge sam­funn deles i to – makt og rik­dom sam­les i stor­by­ene, de mak­tes­løse tren­ges ut i peri­fe­ri­en, mener den frans­ke fors­ke­ren Chris­tophe Guil­luy. De to grup­pe­ne snak­ker ikke len­ger med hver­and­re, og det er ikke sunt for demo­kra­ti­et, sier han i inter­vju med Vox Publica.