2018: Offentlighet, tillit og opprør

Fungerer offentligheten? Hvordan står det til med tilliten til mediene? Grunnleggende spørsmål om ytringsfrihet og demokrati preget Vox Publicas innhold og mest leste artikler i 2018.

Året ebbet ut med et folke­lig og etter hvert vold­elig opprør mot pres­i­den­ten og det poli­tiske sys­temet i Frankrike. Noe av bak­grun­nen for de gule vestenes frus­trasjon ble opplyst av Simon Fontvieilles inter­vju med geografen Christophe Guil­luy, en artikkel som også ble vår mest leste i 2018.

De gule vestene frem­sto som en led­er­løs beveg­else, i stor grad organ­is­ert via grup­per på Face­book. Men er en vel­fun­gerende offent­lighet foren­lig med en dominerende rolle for sosiale medi­er? I forbindelse med at Cass Sun­stein ble tildelt Hol­berg­prisen, pre­sen­terte Dag Elge­sem denne tenkerens reson­nementer og advarsler rundt ekkokam­re og polarisering.

Man hør­er ofte at USA er sterkt polaris­ert, men hva med Norge? En ny studie av Erik Knud­sen som han omtalte på Med­borg­er­pan­elets blogg viste at situ­asjo­nen her kan­skje ikke er så ulik den amerikanske: “Affek­tiv polaris­er­ing kan bære bud om man­glende sak­lighet i debat­ter og neg­a­tive karak­ter­is­tikker av hveran­dre. Dette åpn­er ikke for økt forståelse og min­dre kon­flikt. Tvert imot.”

Til­standen i offent­ligheten har vi forsøkt å bel­yse gjen­nom flere artik­ler: Anine Kierulf etterlyste i et inter­vju at skolen lær­er elevene å håndtere sak­lig uenighet. Jostein Grip­srud belyste i et essay hvor­dan dagens diskusjon­er om offent­ligheten kan tjene på et his­torisk per­spek­tiv – noe boken All­men­nin­gen og pros­jek­t­bloggen Offent­lighetens his­to­rie var bidrag til. En ny studie pek­te på hvor­dan Insta­gram kan fun­gere som en ny are­na for menings­dan­nelse. Og vi pre­sen­terte flere bidrag fra et forskn­ing­spros­jekt om offent­lighet og migrasjon.

Håvard Legrei­ds illus­trasjon til artikkel om hva folk forbinder med tillit til mediene.

De tradis­jonelle medi­ene er fort­satt offent­lighetens vik­tig­ste insti­tusjon­er, men hvor­dan står det til med borg­ernes tillit? En stor under­søkelse viste at nord­menn fort­satt har høy tillit til medi­ene, men det er klare forskjeller mel­lom folk på høyre- og ven­stres­i­den. Et orig­inalt per­spek­tiv på tillit og medi­er ble pre­sen­tert av tre medieforskere fra Uni­ver­sitetet i Bergen: Hva forbinder folk selv med tillit? Et av resul­tatene var en over­sett ide­ol­o­gisk dimensjon.

Spred­nin­gen av feilak­tig infor­masjon eller “falske nyheter” er i noen til­feller bevis­ste forsøk på å bryte ned tilliten til medi­ene og skade offent­ligheten. Åsa Wik­forss har skrevet bok om temaet og utdypet sine syn­spunk­ter i inter­vju med Vox Publica.

I 2018 startet vi to nye faste innslag: En ukentlig over­sikt over norske og inter­nasjonale medi­eny­heter sam­men­stilt av infor­masjon­st­jen­esten medienorge, og en ny blogg kalt Teknologi­bloggen som pre­sen­ter­er forskn­ing på teknolo­gi, medi­er og offentlighet. 

De fem mest leste artiklene i 2018

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og diskutere artik­lene våre på Twit­ter og Face­book i 2018.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen