2018: Offentlighet, tillit og opprør

Fungerer offentligheten? Hvordan står det til med tilliten til mediene? Grunnleggende spørsmål om ytringsfrihet og demokrati preget Vox Publicas innhold og mest leste artikler i 2018.

Året ebbet ut med et fol­ke­lig og etter hvert vol­de­lig opp­rør mot pre­si­den­ten og det poli­tis­ke sys­te­met i Frank­ri­ke. Noe av bak­grun­nen for de gule ves­te­nes frust­ra­sjon ble opp­lyst av Simon Font­vie­il­les inter­vju med geo­gra­fen Chris­tophe Guil­luy, en artik­kel som også ble vår mest les­te i 2018.

De gule ves­te­ne frem­sto som en leder­løs beve­gel­se, i stor grad orga­ni­sert via grup­per på Face­bo­ok. Men er en vel­fun­ge­ren­de offent­lig­het for­en­lig med en domi­ne­ren­de rol­le for sosia­le medi­er? I for­bin­del­se med at Cass Sun­stein ble til­delt Hol­berg­pri­sen, pre­sen­ter­te Dag Elge­sem den­ne ten­ke­rens reson­ne­men­ter og advars­ler rundt ekko­kam­re og pola­ri­se­ring.

Man hører ofte at USA er sterkt pola­ri­sert, men hva med Nor­ge? En ny stu­die av Erik Knud­sen som han omtal­te på Med­bor­ger­pa­ne­lets blogg vis­te at situa­sjo­nen her kan­skje ikke er så ulik den ame­ri­kans­ke: «Affek­tiv pola­ri­se­ring kan bære bud om mang­len­de sak­lig­het i debat­ter og neg­a­ti­ve karak­te­ris­tik­ker av hver­and­re. Det­te åpner ikke for økt for­stå­el­se og mind­re kon­flikt. Tvert imot.»

Til­stan­den i offent­lig­he­ten har vi for­søkt å bely­se gjen­nom fle­re artik­ler: Ani­ne Kier­ulf etter­lys­te i et inter­vju at sko­len lærer ele­ve­ne å hånd­te­re sak­lig uenig­het. Jostein Grips­rud belys­te i et essay hvor­dan dagens dis­ku­sjo­ner om offent­lig­he­ten kan tje­ne på et his­to­risk per­spek­tiv – noe boken All­men­nin­gen og pro­sjekt­blog­gen Offent­lig­he­tens his­to­rie var bidrag til. En ny stu­die pek­te på hvor­dan Insta­gram kan fun­ge­re som en ny are­na for menings­dan­nel­se. Og vi pre­sen­ter­te fle­re bidrag fra et forsk­nings­pro­sjekt om offent­lig­het og migra­sjon.

Håvard Legreids illust­ra­sjon til artik­kel om hva folk for­bin­der med til­lit til medie­ne.

De tra­di­sjo­nel­le medie­ne er fort­satt offent­lig­he­tens vik­tigs­te insti­tu­sjo­ner, men hvor­dan står det til med bor­ger­nes til­lit? En stor under­sø­kel­se vis­te at nord­menn fort­satt har høy til­lit til medie­ne, men det er kla­re for­skjel­ler mel­lom folk på høy­re- og venstre­si­den. Et ori­gi­nalt per­spek­tiv på til­lit og medi­er ble pre­sen­tert av tre medie­fors­ke­re fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen: Hva for­bin­der folk selv med til­lit? Et av resul­ta­te­ne var en over­sett ideo­lo­gisk dimen­sjon.

Spred­nin­gen av feil­ak­tig infor­ma­sjon eller «fals­ke nyhe­ter» er i noen til­fel­ler beviss­te for­søk på å bry­te ned til­li­ten til medie­ne og ska­de offent­lig­he­ten. Åsa Wik­forss har skre­vet bok om tema­et og utdy­pet sine syns­punk­ter i inter­vju med Vox Pub­li­ca.

I 2018 star­tet vi to nye fas­te inn­slag: En ukent­lig over­sikt over nors­ke og inter­na­sjo­na­le medie­ny­he­ter sam­men­stilt av infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge, og en ny blogg kalt Tek­no­logi­blog­gen som pre­sen­te­rer forsk­ning på tek­no­lo­gi, medi­er og offent­lig­het.

De fem mest leste artiklene i 2018

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og dis­ku­te­re artik­le­ne våre på Twit­ter og Face­bo­ok i 2018.

TEMA

O

ffentli
ghet

89 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen