SISTE UNDER Aktuelt

263 artikler

En liberal fritenker

Tide­nes yngs­te frans­ke pre­si­dent, over­vel­den­de valg­sei­re, uav­hen­gig av tra­di­sjo­nel­le par­ti­er – hva har gjort Emma­nu­el Macrons poli­tis­ke lyn­kar­rie­re mulig? For­fat­te­ren av to bøker om Macron-valg­kam­pen bely­ser årsa­ke­ne.

 

Marine Le Pen og Front nationals grenser

Reetab­le­ring av gren­ser, dras­tisk reduk­sjon av inn­vand­ring og sik­ker­hets­po­li­tikk: Under et valg­møte med tuse­ner av til­hen­ge­re i Paris den­ne uken gjen­nom­gikk Mari­ne Le Pen Front natio­nals ynd­lings­sa­ker. Men en rek­ke hen­del­ser pre­get show­et til lede­ren av det eks­tre­me høyre­par­ti­et.

 

En Thatcher-kur for Frankrike?

Høyre­si­dens pre­si­dent­kan­di­dat François Fil­lon lover Thatch­er-inspi­rer­te refor­mer i Frank­ri­ke hvis han vin­ner val­get. Hvor­dan kan det­te slå an blant tra­di­sjo­nelt så lite libe­ra­lis­tis­ke fransk­menn?

 
 
til toppen